Förslag till resolution - B8-0503/2017Förslag till resolution
B8-0503/2017

FÖRSLAG TILL BESLUT med förslag om att utnämna Simon Busuttil till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen

Pavel Svoboda för utskottet för rättsliga frågor  

Förfarande : 2017/2132(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0503/2017
Ingivna texter :
B8-0503/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0503/2017

Europaparlamentets beslut med förslag om att utnämna Simon Busuttil till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(2017/2132(INS))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Simon Busuttil uppfyller kraven i artikel 255 andra stycket i EUF-fördraget.

1.  Europaparlamentet föreslår att Simon Busuttil utnämns till ledamot av kommittén.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till domstolens ordförande.