Πρόταση ψηφίσματος - B8-0504/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0504/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καθιέρωση μιας «Eυρωπαϊκής περιφέρειας αειφόρου τουρισμού του έτους»

  4.9.2017

  σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

  Aldo Patriciello

  B8‑0504/2017

  Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση μιας «Eυρωπαϊκής περιφέρειας αειφόρου τουρισμού του έτους»

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιώσιμος τουρισμός είναι ένας τρόπος συνειδητής γνωριμίας με τις σημερινές και τις μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής (Κάνοντας τον τουρισμό πιο βιώσιμο - Οδηγός για τους διαμορφωτές πολιτικής, UNEP και UNWTO , 2005, σελ. 11-12)·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε το έτος 2017 ως Διεθνές Έτος αειφόρου τουρισμού, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η μορφή τουρισμού αυξάνει τη συνειδητοποίηση της μεγάλης κληρονομιάς των διαφόρων πολιτισμών, προσφέρει μια καλύτερη εκτίμηση των εγγενών αξιών διαφορετικών πολιτισμών και κατά συνέπεια, προωθεί την ενίσχυση της ειρήνης στον κόσμο (ψήφισμα A / RES / 70/1993)·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η Ευρώπη ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή σε απόλυτους αριθμούς με 27 εκατομμύρια περισσότερους τουρίστες από το 2014 (UNTWO Tourism Highlights, 2016)·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις, οι περιφέρειες και οι δήμοι της Ευρώπης αποτελούν βασικούς πυλώνες για την προαγωγή του βιώσιμου και του ανταγωνιστικού τουρισμού (Taleb Rifai, Γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2016)·

  1.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την καθιέρωση μιας «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας αειφόρου τουρισμού του έτους» και να δημιουργήσει ένα ταμείο που θα ενθαρρύνει τη δημιουργία βιώσιμων τουριστικών διαδρομών εντός μιας περιφέρειας της ΕΕ σε ετήσια βάση.