ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 452kWORD 47k
7.9.2017
PE605.648v01-00
 
B8-0505/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το έδαφος


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το έδαφος  
B8‑0505/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση της «People4Soil», του δικτύου 550 ΜΚΟ, ερευνητικών ιδρυμάτων, ενώσεων αγροτών και περιβαλλοντικών ομάδων, που δραστηριοποιείται στην προώθηση μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) με στόχο να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία για το έδαφος στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, το έδαφος δεν υπόκειται σε ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων της ΕΕ· ότι η πρόταση οδηγίας για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους αποσύρθηκε τον Μάιο του 2014 αφού επί οκτώ έτη, είχε «παγώσει» από μια μειοψηφία κρατών μελών, και ότι συγχρόνως, οι κοινοτικές πολιτικές σε άλλους τομείς δεν είναι επαρκείς στη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας για το σύνολο του εδάφους στην Ευρώπη·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα προστατεύει το ευρωπαϊκό έδαφος, περιλαμβάνοντας τις κύριες απειλές για το έδαφος (διάβρωση, στεγανοποίηση, απομείωση οργανικών υλών, απώλεια της βιοποικιλότητας και μόλυνση)·

2.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στην ευρωπαϊκή πολιτική τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εδαφών·

3.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναγνωρίσει το έδαφος ως κοινή κληρονομιά που απαιτεί προστασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς παρέχει ουσιαστικής σημασίας οφέλη που συνδέονται με την ανθρώπινη ευημερία και την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου