NÁVRH UZNESENIA
PDF 157kWORD 46k
7.9.2017
PE605.648v01-00
 
B8-0505/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o pôde


Nicola Caputo

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o pôde  
B8‑0505/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  so zreteľom na výzvu publikovanú európskou sieťou People4Soil, ktorá združuje 550 mimovládnych organizácií, výskumných inštitúcií, združení poľnohospodárov a environmentálnych skupín a bola vytvorená na podporu európskej iniciatívy občanov (ECI) za zavedenie osobitných právnych predpisov o pôde v Európe;

B.  keďže pôda nie je v súčasnosti predmetom žiadneho jednotného súboru pravidiel v EÚ; keďže návrh rámcovej smernice o pôde bol stiahnutý v máji 2014 po ôsmich rokoch jeho blokovania menšinou členských štátov a keďže súčasné politiky Spoločenstva v iných sektoroch nestačia na zaručenie adekvátnej miery ochrany všetkej pôdy v Európe;

1.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila legislatívny rámec, ktorý bude chrániť európsku pôdu, a to aj pred hlavnými hrozbami pre pôdu (erózia, nepriepustnosť, úbytok organických látok, strata biodiverzity a kontaminácia);

2.  vyzýva Komisiu, aby začlenila do európskych politík ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN týkajúce sa pôdy;

3.  taktiež žiada Komisiu, aby uznala pôdu za spoločné dedičstvo, ktoré si vyžaduje ochranu na úrovni EÚ, keďže má výrazný pozitívny vplyv na blaho človeka a zvyšuje environmentálnu odolnosť.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia