Procedură : 2017/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0535/2017

Texte depuse :

B8-0535/2017

Dezbateri :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Voturi :

PV 04/10/2017 - 9.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0379

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 420kWORD 57k
26.9.2017
PE611.460v01-00
 
B8-0535/2017

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0328/2017

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP))


Vilija Blinkevičiūtė în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Rezoluția Parlamentului European referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP))  
B8‑0535/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolul 16, și toate celelalte tratate și instrumente ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind drepturile omului,

–  având în vedere Convenția privind drepturile copiilor a Organizației Națiunilor Unite, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989,

–  având în vedere rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la cea de a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului(1),

–  având în vedere articolul 16 din Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere articolul 23 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere articolul 10.1 din Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 9,

–  având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 26 octombrie 2015 privind Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 2016-2020,

–  având în vedere Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019,

–  având în vedere orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului (2017) - „Niciun copil lăsat în urmă”,

–  având în vedere Consensul european privind dezvoltarea, care subliniază angajamentul UE față de integrarea drepturilor omului și a egalității de gen, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;

–  având în vedere articolele 32, 37 și 59 alineatul (4) din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

–  având în vedere Raportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) din 2012 intitulat „Căsătoriți prea devreme - eradicarea practicii de căsătorie a copiilor”,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE s-a angajat să promoveze drepturile copilului, și întrucât căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate (CEFM) reprezintă încălcări ale acestor drepturi; întrucât UE este angajată să protejeze și să promoveze în mod cuprinzător drepturile copilului în politicile sale externe, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile copilului și protocoalele facultative la aceasta și cu alte standarde și tratate internaționale relevante;

B.  întrucât CEFM au fost recunoscute în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului ca fiind practici nocive și sunt adesea asociate cu forme grave de violență împotriva femeilor și fetelor, inclusiv cu violența la adresa partenerului intim;

C.  întrucât CEFM au un efect devastator asupra modului general în care fetele și femeile își realizează și se bucură de drepturile lor, precum și asupra sănătății fetelor, inclusiv riscuri grave de complicații în timpul sarcinii și de infecții cu HIV; întrucât CEFM expun fetele la abuz sexual, violență domestică și chiar crime de onoare;

D.  întrucât reinstituirea și extinderea așa-numitei „reguli a călușului mondial” (Global Gag Rule), reducerea fondurilor pentru organizații precum UNFPA, care oferă tinerelor fete victime ale căsătoriilor copiilor servicii de planificare familială și de sănătate sexuală și reproductivă, pentru a contribui la reducerea riscului de a contracta HIV și a complicațiilor în cazul sarcinilor la vârste scăzute, reprezintă un motiv serios de îngrijorare;

E.   întrucât CEFM reprezintă o negare fundamentală a dreptului la propriul corp și la propria integritate corporală și a autonomiei asupra propriului corp și a propriei integrități corporale;

F.  întrucât căsătoria copiilor este o formă de căsătorie forțată, deoarece copiii, având în vedere vârsta lor, nu sunt, prin natura lor, în măsură să își dea pe deplin, în mod liber și în cunoștință de cauză consimțământul cu privire la căsătoria lor sau la momentul când aceasta are loc;

G.  întrucât fiecare a treia fată din țările în curs de dezvoltare este căsătorită înainte de a împlini 18 ani, iar fiecare a noua – înainte de a împlini15 ani; întrucât fetele sunt cele mai expuse riscului, reprezentând 82 % din copiii afectați;

H.  întrucât miresele minore fac obiectul unor puternice presiuni sociale pentru a-și dovedi fertilitatea, fapt care crește probabilitatea ca acestea să se confrunte cu sarcini timpurii și frecvente; întrucât complicațiile în timpul sarcinii și la naștere sunt cauza principală a deceselor înregistrate în rândul fetelor cu vârsta între 15 și 19 ani din țările cu venituri reduse și medii;

I.  întrucât CEFM sunt legate de ratele ridicate ale mortalității materne, de utilizarea mai redusă a planificării familiale și de sarcinile nedorite și, de obicei, semnalează sfârșitul educației unei fete; întrucât eradicarea CEFM este ferm ancorată în obiectivele de dezvoltare durabilă 5 și 5.3 din cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și întrucât aceste căsătorii au fost clar caracterizate ca bariere în calea realizării egalității de gen și a capacitării femeilor;

J.  întrucât eradicarea CEFM este considerată una dintre prioritățile acțiunii externe a UE în domeniul promovării drepturilor femeilor și a drepturilor omului;

K.  întrucât peste 60 % din miresele copii din țările în curs de dezvoltare nu au avut nicio educație formală, ceea ce reprezintă o formă de discriminare de gen, și întrucât căsătoria copiilor contestă dreptul copiilor de vârstă școlară la educația de care au nevoie pentru dezvoltarea personală, pregătirea pentru viața adultă și capacitatea de a contribui la comunitatea din care fac parte;

L.  întrucât această problemă este prezentă nu doar în țările terțe, ci și în state membre ale UE;

M.  întrucât UE a hotărât recent să semneze Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul);

N.  întrucât Convenția de la Istanbul clasifică căsătoriile forțate drept o formă de violență împotriva femeilor, și solicită ca actul de forțare a unui copil de a încheia o căsătorie și actul de ademenire a unui copil în străinătate cu scopul de a-l forța să încheie o căsătorie să fie incriminate;

O.  întrucât sunt disponibile foarte puține statistici la nivel național, la nivelul UE și la nivel internațional pentru a demonstra magnitudinea problemei reprezentate de CEFM în statele membre ale UE;(2)

P.  întrucât, odată cu recenta criză a migrației, au apărut noi cazuri de căsătorii de copii încheiate în străinătate, care implică uneori copii cu vârsta mai mică de 14 de ani;

Q.  întrucât copiii care încheie o căsătorie înainte de vârsta de 18 ani sunt mai susceptibili să abandoneze școala sau să trăiască în sărăcie;

R.  întrucât situațiile de conflicte armate și instabilitate cresc în mod semnificativ incidența CEFM,

1.  reamintește legătura dintre o abordare bazată pe drepturi, care să acopere toate drepturile omului și egalitatea de gen, precum și faptul că UE își menține angajamentul față de promovarea, protecția și respectarea tuturor drepturilor omului și față de punerea în aplicare deplină și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing, a Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), a Convenției de la Istanbul, și a Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor;

2.  subliniază că căsătoriile copiilor reprezintă o încălcare a drepturilor copilului și o formă de violență împotriva femeilor și a fetelor; subliniază că ar trebui, ca atare, condamnate;

3.  solicită UE și statelor membre să îndeplinească obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în ceea ce privește combaterea practicilor nocive într-un mod mai eficace și să tragă la răspundere pe cei responsabili; solicită UE și statelor membre să coopereze cu ONU Femei (UN Women), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, Fondul ONU pentru Populație și alți parteneri, astfel încât să își îndrepte atenția asupra problemei CEFM prin concentrarea asupra capacitării femeilor, inclusiv prin educație, capacitarea economică și participarea sporită la procesul decizional, precum și asupra protecției și promovării drepturilor omului în cazul tuturor femeilor și fetelor, inclusiv a sănătății sexuale și reproductive;

4.  invită UE și statele membre să îmbunătățească accesul femeilor și al mireselor copii la serviciile de sănătate, inclusiv serviciile legate de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;

5.  invită Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să recurgă la toate instrumentele disponibile, prin dezvoltarea politicilor, programelor și a legislației, inclusiv a dialogurilor politice, a dialogurilor privind drepturile omului, a cooperării bilaterale și multilaterale, a Strategiei „Comerț pentru toți”, SGP + și a altor instrumente, pentru a aborda și a limita practica CEFM;

6.  invită UE și statele membre să aplice standarde juridice unitare în ceea ce privește procedura aplicabilă căsătoriilor copiilor, având în vedere, de asemenea, ratificarea Convenției de la Istanbul;

7.  solicită UE și statelor membre să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii și sistemele judiciare din țările terțe, și să ofere formare și asistență tehnică pentru a ajuta la adoptarea și aplicarea legislației care interzice căsătoriile precoce și forțate, inclusiv în ceea ce privește stabilirea unei vârste minime pentru căsătorie;

8.  subliniază necesitatea unor măsuri de asistență și de reabilitare speciale care urmează să fie create pentru miresele copii, pentru a le permite acestora să se întoarcă la studii sau la formare profesională și să evite presiunile familiale și sociale legate de căsătoriile precoce;

9.  subliniază necesitatea unei alocări bugetare pentru programele de prevenire a căsătoriilor între copii, care au scopul de a crea un mediu în care fetele să își poată atinge întregul potențial, inclusiv prin educație, programe sociale și economice pentru fetele neșcolarizate, sisteme de protecție a copiilor, adăposturi pentru femei și fete, consiliere juridică și asistență psihologică;

10.  salută proiectele dezvoltate în cadrul programului Daphne care pun accentul pe asistența acordată victimelor și prevenirea CEFM; consideră că astfel de proiecte ar trebui să fie consolidate și să beneficieze de finanțarea suplimentară adecvată;

11.  solicită să se acorde o atenție specială copiilor care provin din comunități dezavantajate, și subliniază necesitatea de a ne concentra pe acțiunile de sensibilizare, educație și capacitare economică, ca modalități de abordare a problemei;

12.  subliniază că trebuie să fie elaborate și puse în aplicare proceduri specifice pentru a garanta protecția copiilor în rândul refugiaților și al solicitanților de azil, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile copilului; solicită țărilor-gazdă să se asigure că copiilor refugiați li se acordă acces integral la educație și să promoveze pe cât posibil integrarea și incluziunea lor în sistemele de educație naționale;

13.  solicită să fie puse în aplicare proceduri speciale în centrele de primire a refugiaților și a solicitanților de azil, pentru a identifica cazurile de CEFM și a ajuta victimele;

14.  subliniază necesitatea unei monitorizări adecvate și armonizate a cazurilor de căsătorii ale copiilor în statele membre ale UE, și a colectării de date defalcate în funcție de gen, pentru a putea evalua mai bine amploarea problemei;

15.  subliniază marea discrepanță între cazurile înregistrate oficial și cazurile de potențiale victime care solicită asistență, ceea ce indică faptul că multe cazuri de căsătorii ale copiilor ar putea trece neobservate de către autorități; solicită ca asistenții sociali, profesorii și restul personalului aflat în contact cu potențialele victime să beneficieze de formare specială și manuale privind modul de identificare a victimelor și de lansare a procedurilor de asistență;

16.  solicită consolidarea proiectelor speciale și a campaniilor care vizează CEFM și fac parte din acțiunea externă a UE; subliniază faptul că ar trebui acordată o atenție deosebită campaniilor de sensibilizare și campaniilor de informare axate pe educație și capacitarea femeilor și a fetelor din țările implicate în procesul de extindere și din cele vizate de politica de vecinătate;

17.  subliniază faptul că UE ar trebui să sprijine și să încurajeze țările terțe să facă în așa fel încât societatea civilă să poată juca un rol în acest context și să garanteze un acces independent și adaptat copiilor la justiție pentru copiii victime ale CEFM și reprezentanții acestora;

18.  subliniază necesitatea de a finanța, ca parte a asistenței umanitare, proiecte axate pe prevenirea violenței pe criterii de gen și pe educația în situațiile de urgență, pentru a diminua presiunea asupra victimelor CEFM;

19.  subliniază nevoia de a identifica factorii de risc pentru căsătoriile copiilor în crizele umanitare prin implicarea fetelor adolescente, și de a integra sprijinul acordat fetelor căsătorite în cadrul oricărui răspuns umanitar în stadiul precoce al situației de criză;

20.  condamnă cu fermitate reinstituirea și extinderea așa-numitei „reguli a călușului mondial” (Global Gag Rule) și impactul acesteia asupra sănătății și drepturilor generale ale femeilor și fetelor; își reiterează apelul către UE și statele sale membre vizând acoperirea deficitului de finanțare creat de SUA în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, prin utilizarea finanțării pentru dezvoltare de la nivel național și de la nivelul UE;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1)

JO C 289, 9.8.2016, p. 57.

(2)

http://fileserver.wave-network.org/home/ForceEarlyMarriageRoadmap.pdf

Notă juridică - Politica de confidențialitate