Процедура : 2017/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0538/2017

Внесени текстове :

B8-0538/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Гласувания :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0361

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 497kWORD 48k
28.9.2017
PE611.464v01-00
 
B8-0538/2017

за приключване на разисквания относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP))


Ги Верхофстад координатор и председател на групата ALDE
Манфред Вебер председател на групата РРЕ
Джани Питела председател на групата S&D
Габриеле Цимер председател на групата GUE/NGL
Филип Ламбертс, Ска Келер съпредседатели на групата Verts/ALE
Данута Мария Хюбнер председател на комисията по конституционни въпроси
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP))  
B8‑0538/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз(1),

–  като взе предвид насоките на Европейския съвет (член 50) от 29 април 2017 г. след нотификацията на Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС и приложението към Решение на Съвета (ЕС, Евратом) 2017/........... от 22 май 2017 г. - Насоки за преговори относно споразумение с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, с които се определят редът и условията за оттеглянето му от Европейския съюз,

–  като взе предвид документите за изразяване на позиция на Комисията от 12 юни 2017 г. относно „Основни принципи за гражданските права“ и „Основни принципи за финансовото споразумение“, и документа от 20 септември 2017 г. относно „Ръководни принципи за диалога относно Ирландия/Северна Ирландия“,

–  като взе предвид документите за изразяване на позиция на правителството на Обединеното кралство по въпроси, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, и по-специално тази от 26 юни 2017 г. относно „Защитата на позицията на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС и резолюцията от 16 август 2017 г. относно „Северна Ирландия и Ирландия“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че понастоящем около 3,2 милиона граждани от оставащите 27 държави членки (ЕС-27) пребивават в Обединеното кралство и 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство („граждани на Обединеното кралство“), пребивават в ЕС-27;

Б.  като има предвид, че гражданите на ЕС, които са се установили в друга държава членка са направили този избор въз основа на правата, с които се ползват съгласно правото на Европейския съюз и при условието, че те ще продължат да се ползват от тези права през целия си живот;

В.  като има предвид, че Европейският парламент представлява всички граждани на ЕС, включително гражданите на Обединеното кралство, и ще предприеме действия, за да защити интересите им, докато трае целият процес, водещ до оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че в Обединеното кралство, както и в някои други държави членки, при неотдавнашни административни инциденти стана ясно, че дискриминацията срещу граждани на ЕС-27 в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство в ЕС-27 вече е налице и оказва въздействие върху всекидневния живот на засегнатите граждани, като ограничава ефективното упражняване на техните права;

Д.  като има предвид, че организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз изисква да бъде разгледано особеното положение и специфичните обстоятелства, отнасящи се до остров Ирландия, както и да се запази Споразумението от Разпети петък от 10 април 1998 г. в неговата цялост и да се избягва „затягане“ на режима на границата;

Е.  като има предвид, че гражданите на Северна Ирландия, които са упражнили или упражняват правото си да придобият ирландско гражданство, ще се ползват от гражданството на ЕС и не следва да се въвеждат пречки или спънки, които биха им попречили да упражняват целия обем на произтичащите от Договорите права;

Ж.  като има предвид, че както Европейският съюз, така и Обединеното кралство следва да зачитат в пълна степен финансовите задължения, отнасящи се до целия период на членството на Обединеното кралство в Европейския съюз;

З.  като има предвид, че в речта си във Флоренция на 22 септември 2017 г., министър-председателят на Обединеното кралство предложи някои разяснения относно правата на гражданите, относно въпроса за Ирландия и Северна Ирландия, относно финансовото споразумение, относно необходимостта от преходен период и относно перспективите пред бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство;

1.  потвърждава всички елементи от своята резолюция от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз;

2.  подчертава, че насоките, одобрени от Европейския съвет на 29 април 2017 г., и последващите указания за водене на преговори, приети от Съвета на 22 май 2017 г. са в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 5 април 2017 г.; приветства факта, че преговарящият екип на Европейския съюз работи при цялостно придържане към посочения мандат;

3.  отбелязва, в съответствие със своята резолюция от 5 април 2017 г., че министър-председателят на Обединеното кралство предложи в речта си от 22 септември 2017 г. ограничен във времето преходен период; изтъква, че посоченият преход може да се осъществи единствено въз основа на действащите регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи инструменти и структури на Европейския съюз; подчертава, че посоченият преходен период, през който Обединеното кралство вече няма да членува в ЕС, ще може да се реализира единствено като продължаване на достиженията на правото на ЕС, които предвиждат цялостно прилагане на четирите свободи (свободно движение на хора, капитали, стоки и услуги), и че през този период няма да се допуска никакво ограничаване на свободното движение на хора чрез въвеждане но нови условия; подчертава, че посоченият преходен период може да бъде предвиден единствено в рамките на пълната юрисдикция на Съда на Европейския съюз („СЕС“); настоява, че такъв преходен период може да бъде одобрен единствено при условие, че бъде сключено цялостно споразумение за оттегляне, обхващащо всички въпроси, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство;

Права на гражданите

4.  подчертава, че споразумението за оттегляне трябва да включи пълният обем права, от които гражданите се ползват понастоящем, така че да не настъпва фактическа промяна в положението им и че то трябва да осигури реципрочност, справедливост, симетрия и недискриминация на гражданите на ЕС в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз; подчертава по-специално, че допустимите граждани на ЕС и децата, родени след оттеглянето на Обединеното кралство следва да бъдат обхванати от споразумението за оттегляне като членове на семейството, а не като независими притежатели на права, че бъдещите членове на семейството следва да продължат да се ползват от право на пребиваване по силата на същите разпоредби като настоящи членове на семейството, че документите следва да имат удостоверяваща сила в съответствие с правото на ЕС, че следва да се избягва всяка тежка административна процедура и че всички обезщетения, определени в законодателството на ЕС, следва да бъдат прехвърляеми;

5.  в това отношение подчертава, че в споразумението за оттегляне следва да се запази целия набор от правила относно правата на гражданите на Европейския съюз във вида, в който са определени в съответното законодателство на Европейския съюз, но изразява мнение, че предложенията на Обединеното кралство, изложени в документа за позиция от 26 юни 2017 г. не отговарят на очакванията в това отношение, по-конкретно в частта относно предложението за създаване на нова категория на „установено лице“ в съответствие с имиграционното законодателство на Обединеното кралство; изразява своята загриженост относно факта, че тези предложения, бавният процес на преговори и оповестените варианти на политиката относно бъдещия статут на гражданите на ЕС причиняват ненужни затруднения и безпокойство за гражданите на ЕС-27, живеещи в Обединеното кралство;

6.  изразява загриженост по повод достойните за съжаление административни практики, насочени срещу граждани на ЕС, живеещи в Обединеното кралство; припомня също така на Обединеното кралство, че докато все още е държава членка на Европейския съюз, трябва да спазва и прилага правото на Съюза и да се въздържа от всякакви административни или други практики, които създават пречки и дискриминация на гражданите на ЕС-27, пребиваващи в Обединеното кралство, включително на работното им място; очаква, че всички останали държави членки, от своя страна, ще гарантират, че гражданите на Обединеното кралство, които пребивават в Европейския съюз, са третирани в пълно съответствие с правото на Съюза, като се има предвид, че те остават граждани на ЕС до оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

7.  отбелязва, че министър-председателят на Обединеното кралство в реч от 22 септември 2017 г. пое ангажимент да гарантира, че на правата на гражданите на ЕС-27, пребиваващи в Обединеното кралство, ще бъде предоставено пряко действие чрез инкорпорирането на споразумението за оттегляне в правото на Обединеното кралство; подчертава, че това следва да бъде направено по начин, който да предотврати възможността за едностранното му изменение, да позволи на гражданите на ЕС да се позовават на произтичащите от споразумението за оттегляне права пряко пред юрисдикциите на Обединеното кралство и публичната администрация, и да му предостави предимство пред правото на Обединеното кралство; подчертава, че с цел да се гарантира съгласуваността и целостта на правния ред на ЕС, СЕС трябва да остане единствен и компетентен орган за тълкуване и прилагане на правото на Европейския съюз и споразумението за оттегляне; очаква конкретни предложения от Обединеното кралство в това отношение;

Ирландия и Северна Ирландия

8.  подчертава, че уникалното положение и особените обстоятелства, отнасящи се до остров Ирландия трябва да бъдат разгледани в споразумението за оттегляне и то по начин, който напълно да съответства на Споразумението от Разпети петък във всичките му части, на договорените области на сътрудничество и на правото на Европейския съюз, за да се гарантира непрекъснатост и стабилност на мирния процес в Северна Ирландия;

9.  изразява твърдо убеждение, че отговорност на правителството на Обединеното кралство е да предостави единно, ефективно и работещо решение, което да не позволява „затягане“ на режима на границата, да гарантира цялостното спазване на Споразумението от Разпети петък във всичките му части, да бъде в съответствие с правото на Европейския съюз и напълно да гарантира целостта на вътрешния пазар и митническия съюз; счита също така, че Обединеното кралство трябва да продължи да допринася със свой справедлив дял за финансовата помощ за Северна Ирландия/Ирландия; изразява съжаление, че предложенията на Обединеното кралство, изложени в документа му за позиция относно „Северна Ирландия и Ирландия“, не отговарят на очакванията в това отношение; отбелязва, от друга страна, че в речта си от 22 септември 2017 г. министър-председателят на Обединеното кралство изключи възможността за разполагане на физическа инфраструктура на границата, което предполага, че Обединеното кралство остава във вътрешния пазар и митническия съюз или че Северна Ирландия остава под някаква форма във вътрешния пазар и митническия съюз;

10.  потвърждава, че всяко решение за остров Ирландия не може да бъде използвано, за да предопределя решения в контекста на обсъжданията относно бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство;

Финансово споразумение

11.  отбелязва изявлението на министър-председателя на Обединеното кралство в речта й от 22 септември 2017 г. относно финансовото споразумение, но очаква конкретни предложения от правителството на Обединеното кралство в това отношение; подчертава, че до този момент липсата на ясни предложения сериозно възпрепятства преговорите и че е необходим съществен напредък в тази област, преди да се пристъпи към преговори по други въпроси, включително рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство;

12.  потвърждава отново, в съответствие с документа за позиция на Комисията от 12 юни 2017 г. относно „Основните принципи за финансовото споразумение“, че Обединеното кралство трябва да спазва изцяло финансовите си задължения като държава — членка на Европейския съюз и настоява, че този въпрос трябва да бъде напълно уреден в споразумението за оттегляне; изтъква по-специално финансовите задължения, произтичащи от многогодишната финансова рамка и от решението относно собствените ресурси от 2014 г.(2), които включват, независимо от всеки преходен период, неизпълнените поети задължения на Европейския съюз, както и съответния дял от задълженията, включително условните задължения, и разходите за оттеглянето от Европейския съюз, тъй като е немислимо ангажименти, поети от 28 - те държави членки да бъдат изпълнявани само от оставащите 27;

Напредък на преговорите

13.  припомня, че в съответствие с поетапния подход към преговорите, който е от ключово значение за организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, е необходимо постигането на съществен напредък относно правата на гражданите, Ирландия и Северна Ирландия и уреждането на финансовите задължения на Обединеното кралство, за да започнат преговорите по рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство, както и по рамката на преходната фаза;

14.  подчертава, че е от съществено значение ангажиментите, поети от министър-председателя на Обединеното кралство в речта й от 22 септември 2017 г. да намерят израз в осезаеми промени в позицията на Обединеното кралство и в конкретни предложения в този смисъл, за да се ускори работата по време на първия етап на преговорите и да се създаде възможност на втория етап, въз основа на взаимно доверие и лоялно сътрудничество, да могат да започнат преговори за установяване на ново и тясно партньорство в рамките на асоцииране между Обединеното кралство и Европейския съюз;

15.  изразява мнение, че в рамките на четвъртия кръг на преговорите все още не е постигнат достатъчен напредък по отношение на правата на гражданите, Ирландия и Северна Ирландия, и по отношение на уреждането на финансовите задължения на Обединеното кралство; призовава Европейския съвет, освен ако не бъде постигнат значителен пробив в съответствие с настоящата резолюция и в трите области по време на петия кръг на преговорите, да вземе решение на заседанието си през октомври да отложи своята оценка относно това дали постигнатият напредък е достатъчен;

*

*  *

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, на националните парламенти и на правителството на Обединеното кралство.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0102.

(2)

Решение 2014/335/ЕС на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).

Правна информация - Политика за поверителност