Menettely : 2017/2847(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0538/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0538/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Äänestykset :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0361

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 177kWORD 52k
28.9.2017
PE611.464v01-00
 
B8-0538/2017

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2847(RSP))


Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän koordinaattori ja puheenjohtaja
Manfred Weber PPE-ryhmän puheenjohtaja
Gianni Pittella S&D-ryhmän puheenjohtaja
Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja
Philippe Lamberts, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän yhteispuheenjohtajat
Danuta Maria Hübner perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtaja
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2847(RSP))  
B8‑0538/2017

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta(1),

–  ottaa huomioon suuntaviivat, jotka hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa (50 artikla) 29. huhtikuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan annettua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisen ilmoituksen, sekä 22. toukokuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2017/... liitteen (Ohjeet sopimuksen neuvottelemiseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamiseen sovellettavista yksityiskohtaisista määräyksistä),

–  ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2017 annetut komission asiakirjat, jotka koskevat kansalaisten oikeuksien pääperiaatteita ja taloudellisen selvitysratkaisun pääperiaatteita, ja 20. syyskuuta 2017 annetun asiakirjan, joka koskee Irlannin ja Pohjois-Irlannin vuoropuhelua ohjaavia periaatteita,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kannanotot kysymyksiin, jotka liittyvät maan eroamiseen Euroopan unionista, ja erityisesti 26. kesäkuuta 2017 julkistetun kannanoton, joka koskee Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n kansalaisten ja EU:n alueella asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten aseman turvaamista, sekä 16. elokuuta 2017 julkistetun kannanoton, joka koskee Pohjois-Irlantia ja Irlantia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu nykyisin noin 3,2 miljoonaa 27:n unioniin jäävän jäsenvaltion kansalaista, ja näissä 27 jäsenvaltiossa asuu puolestaan 1,2 miljoonaa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista;

B.  toteaa, että toiseen jäsenvaltioon asumaan muuttaneet unionin kansalaiset ovat toimineet näin heille unionin oikeuden mukaan kuuluvia oikeuksia hyödyntäen ja siinä uskossa, että he voivat hyödyntää kyseisiä oikeuksia koko ikänsä;

C.  toteaa edustavansa kaikkia EU:n kansalaisia, myös Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, ja suojelevansa heidän etujaan koko sen prosessin ajan, joka johtaa Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen EU:sta;

D.  toteaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myös eräissä muissa jäsenvaltioissa viime aikoina ilmenneet hallinnolliset seikat ovat osoittaneet, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa esiintyy jo syrjintää EU:n 27 jäsenvaltion kansalaisia kohtaan ja EU:n 27 jäsenvaltiossa puolestaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia kohtaan, mikä vaikuttaa näiden kansalaisten arkeen ja rajoittaa heidän oikeuksiensa tehokasta käyttämistä;

E.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallittu eroaminen EU:sta edellyttää, että Irlannin saaren ainutlaatuista asemaa ja erityisolosuhteita koskevat kysymykset ratkaistaan, että 10. huhtikuuta 1998 tehty pitkänperjantain sopimus pidetään voimassa kaikilta osin ja että rajalla vallitsevan tilanteen kiristymistä vältetään;

F.  toteaa, että Pohjois-Irlannin asukkaat, jotka ovat käyttäneet tai voivat käyttää oikeuttaan Irlannin kansalaisuuteen, ovat myös jatkossa unionin kansalaisia, eikä heille saa asettaa esteitä tai rajoituksia, jotka estäisivät heitä käyttämästä kaikilta osin oikeuksiaan, jotka heille perussopimusten mukaisesti kuuluvat;

G.  toteaa, että niin EU:n kuin Yhdistyneen kuningaskunnan olisi täytettävä kaikki rahoitusvelvoitteensa, jotka perustuvat Yhdistyneen kuningaskunnan unionijäsenyyden kokonaiskestoon;

H.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri esitti Firenzessä 22. syyskuuta 2017 pitämässään puheessa erinäisiä täsmennyksiä, jotka koskivat kansalaisten oikeuksia, Irlannin ja Pohjois-Irlannin kysymystä, taloudellista selvitysratkaisua, siirtymäkauden tarvetta sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteiden tulevaisuudennäkymiä;

1.  palauttaa mieliin kaikki näkökohdat, jotka se esitti 5. huhtikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta;

2.  korostaa, että Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 hyväksymät suuntaviivat ja neuvoston 22. toukokuuta 2017 hyväksymät neuvotteluohjeet ovat 5. huhtikuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisia; pitää myönteisenä, että Euroopan unionin neuvottelija noudattaa työssään kyseisiä neuvotteluvaltuuksia kaikilta osin;

3.  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman hengessä, että Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri ehdotti 22. syyskuuta 2017 pitämässään puheessa kestoltaan rajattua siirtymäaikaa; korostaa, että kyseinen siirtymäaika voidaan ottaa käyttöön ainoastaan Euroopan unionin nykyisten sääntelyä, talousarviota, valvontaa, tuomiovaltaa ja täytäntöönpanoa koskevien välineiden ja rakenteiden perusteella; korostaa, että kun Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää jäsenvaltio, tällainen siirtymäkausi voi tarkoittaa ainoastaan unionin säännöstön soveltamisen jatkamista kaikilta osin, mikä tarkoittaa neljän vapauden soveltamista kokonaisuudessaan (kansalaisten, pääoman, palveluiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus); korostaa myös, että siirtymäaika on toteutettava rajoittamatta millään tavoin henkilöiden vapaata liikkuvuutta asettamalla sille uusia ehtoja; tähdentää, että tällainen siirtymäkausi on ajateltavissa ainoastaan, jos Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta säilytetään kokonaisuudessaan; toteaa, että tällaisesta siirtymäkaudesta voidaan sopia ainoastaan siinä tapauksessa, että saadaan aikaan täysipainoinen sopimus, joka kattaa kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät seikat;

Kansalaisten oikeudet

4.  korostaa, että eroamissopimukseen on sisällyttävä kansalaisille nykyisin kuuluvien oikeuksien kokonaisuus siten, että kansalaisten asemassa ei tapahdu olennaista muutosta; korostaa, että eroamissopimuksessa on varmistettava vastavuoroisuus, oikeudenmukaisuus, symmetria sekä EU:n kansalaisten syrjimättömyys Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten syrjimättömyys EU:ssa; tähdentää erityisesti, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa maan eron jälkeen asuvia unionin kansalaisten perheenjäseniä ja eron jälkeen syntyneitä olisi kohdeltava eroamissopimuksessa perheenjäseninä eikä riippumattomina oikeudenhaltijoina, tulevien perheenjäsenten olisi hyödyttävä myös jatkossa oleskeluoikeudesta samoin ehdoin kuin nykyiset perheenjäsenet, asiakirjojen olisi oltava EU:n oikeuden mukaisesti vahvistavia, kaikkia vaivalloisia hallintomenettelyjä olisi vältettävä ja kaikkien EU:n lainsäädännössä määrättävien etuuksien olisi oltava siirrettävissä;

5.  tähdentää tässä yhteydessä, että eroamissopimuksessa olisi säilytettävä ennallaan kaikki kansalaisten oikeuksia koskevat EU:n säännöt, sellaisina kun ne ovat määriteltyinä asiaa koskevassa EU:n lainsäädännössä; katsoo kuitenkin, että Yhdistyneen kuningaskunnan 26. kesäkuuta 2017 esittämissä kannanotoissa ei puututtu tähän kysymykseen eikä niissä varsinkaan ehdotettu uuden ”vakinaista asemaa” koskevan luokan käyttöön ottamista Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttolainsäädännössä; on huolissaan siitä, että kyseiset ehdotukset, neuvottelujen hidas eteneminen ja esitetyt EU:n kansalaisten tulevaa asemaa koskevat poliittiset vaihtoehdot aiheuttavat tarpeettomia vaikeuksia ja huolta Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville EU:n 27 jäsenvaltion kansalaisille;

6.  on huolissaan niistä valitettavista hallinnollisista käytännöistä, joita sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuviin EU:n kansalaisiin; muistuttaa lisäksi Yhdistynyttä kuningaskuntaa siitä, että niin pitkään kuin maa pysyy Euroopan unionin jäsenvaltiona, sen on noudatettava ja pantava täytäntöön EU:n oikeutta ja pidätyttävä kaikista hallinnollisista tai muista käytännöistä, jotka aiheuttaisivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien 27 jäsenvaltion kansalaisille esteitä tai syrjintää, muun muassa näiden työpaikalla; odottaa, että kaikki muut jäsenvaltiot varmistavat puolestaan, että EU:ssa asuvia Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia kohdellaan kaikilta osin EU:n oikeuden mukaisesti, sillä he pysyvät myös EU:n kansalaisina siihen saakka, kunnes Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista;

7.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri sitoutui 22. syyskuuta 2017 pitämässään puheessa siihen, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien 27 jäsenvaltion kansalaisten oikeuksien toteutumisesta huolehditaan sisällyttämällä eroamissopimus Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön; korostaa, että tämä olisi toteutettava siten, että muutoksia ei voida tehdä yksipuolisesti ja että EU:n kansalaiset voivat vedota eroamissopimuksen mukaisiin oikeuksiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa ja julkishallinnossa ja että eroamissopimus on ensisijainen Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön nähden; korostaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen on pysyttävä ainoana viranomaisena, jolla on toimivalta tulkita Euroopan unionin oikeutta ja eroamissopimusta ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta, jotta voidaan taata EU:n oikeusjärjestyksen johdonmukaisuus ja eheys; odottaa Yhdistyneeltä kuningaskunnalta konkreettisia ehdotuksia tästä asiasta;

Irlanti ja Pohjois-Irlanti

8.  korostaa, että eroamissopimuksessa on käsiteltävä Irlannin saaren ainutlaatuista asemaa ja erityisolosuhteita tavalla, joka vastaa täysin pitkänperjantain sopimusta sen kaikilta osin, sovittuja yhteistyöaloja ja EU:n oikeutta, jotta voidaan varmistaa Pohjois-Irlannin rauhanprosessin jatkuvuus ja vakaus;

9.  on vahvasti sitä mieltä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on vastuussa siitä, että kehitetään ainutlaatuinen, tehokas ja toimiva ratkaisu, jolla estetään rajalla vallitsevan tilanteen tiukentuminen ja varmistetaan pitkänperjantain sopimuksen noudattaminen kaikilta osin, joka on täysin EU:n oikeuden mukainen ja jolla varmistetaan sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheys; katsoo myös, että Yhdistyneen kuningaskunnan on myös jatkossa rahoitettava oikeudenmukainen osuus Pohjois-Irlannille/Irlannille myönnettävästä rahoitusavusta; pitää valitettavana, että tätä asiaa ei ole käsitelty Yhdistyneen kuningaskunnan tekemissä ehdotuksissa, jotka sisältyivät Pohjois-Irlantia ja Irlantia koskevaan kannanottoon; toteaa toisaalta, että Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri sulki 22. syyskuuta 2017 pitämässään puheessa pois kaiken rajalle luotavan fyysisen infrastruktuurin, mikä antaa aiheen olettaa, että Yhdistynyt kuningaskunta pysyy sisämarkkinoilla ja tulliliitossa tai että Pohjois-Irlanti pysyy jollain tavalla sisämarkkinoilla ja tulliliitossa;

10.  toteaa jälleen kerran, että Irlannin saaren kysymykseen mahdollisesti löydettävä ratkaisu ei saa määritellä ennalta ratkaisuja, joita tehdään keskusteltaessa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista suhteista;

Taloudellinen selvitysratkaisu

11.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri mainitsi taloudellisen selvitysratkaisun 22. syyskuuta 2017 pitämässään puheessa, mutta odottaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta konkreettisia ehdotuksia asiasta; korostaa, että toistaiseksi selkeiden ehdotusten puuttuminen on haitannut vakavasti neuvotteluja ja että asiassa on ilmettävä konkreettista edistymistä ennen kuin aletaan käydä keskusteluja muista kysymyksistä, kuten EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevia suhteita koskevista järjestelyistä;

12.  toteaa jälleen kerran komission 12. kesäkuuta 2017 julkistaman, taloudellisen selvitysratkaisun pääperiaatteita koskevan asiakirjan mukaisesti, että Yhdistyneen kuningaskunnan on huolehdittava kaikista rahoitussitoumuksistaan, joita se on tehnyt EU:n jäsenvaltiona; edellyttää, että asia on ratkaistava kokonaisuudessaan eroamissopimuksessa; korostaa erityisesti rahoitusvelvoitteita, jotka johtuvat monivuotisesta rahoituskehyksestä ja vuonna 2014 annetusta omia varoja koskevasta päätöksestä(2), ja joihin – mahdollisesta siirtymäkaudesta riippumatta – kuuluvat EU:n maksattamatta olevat sitoumukset ja maan osuus veloista, mukaan lukien ehdolliset velat, ja Euroopan unionista eroamisesta aiheutuvat kustannukset, sillä on selvää, että 28 jäsenvaltion tekemiä sitoumuksia ei voida sälyttää pelkästään unioniin jääville 27 jäsenvaltiolle;

Neuvottelujen eteneminen

13.  muistuttaa neuvotteluihin sovellettavan vaiheittaisen lähestymistavan mukaisesti, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallittu ero EU:sta edellyttää merkittävää edistymistä kansalaisten oikeuksien ja Irlannin ja Pohjois-Irlannin kysymyksen suhteen ja että Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvelvoitteisiin on löydettävä ratkaisu, jotta voidaan käynnistää neuvottelut EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevia suhteita koskevista järjestelystä ja siirtymäkaudesta;

14.  pitää erittäin tärkeänä, että Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin 22. syyskuuta 2017 pitämässä puheessa annetut sitoumukset johtavat konkreettisiin muutoksiin maan kannassa ja vastaavasti konkreettisiin ehdotuksiin, jotta voidaan nopeuttaa neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa tehtävää työtä ja mahdollistaa se, että toisessa vaiheessa voidaan molemminpuolisen luottamuksen ja vilpittömän yhteistyön hengessä käynnistää neuvottelut uudesta ja tiiviistä kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n assosiaation myötä;

15.  katsoo, että neuvottelujen neljännellä kierroksella ei edistytty riittävästi kansalaisten oikeuksia ja Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevissa kysymyksissä eikä Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvelvoitteita koskevassa ratkaisussa; kehottaa Eurooppa-neuvostoa tekemään lokakuun kokouksessa päätöksen, jolla lykätään arviota siitä, onko neuvotteluissa edistytty riittävästi, ellei näillä kaikilla kolmella alalla tapahdu viidennellä neuvottelukierroksella merkittävää läpimurtoa tämän päätöslauselman mukaisesti;

*

*  *

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, Euroopan unionin neuvostolle, komissiolle kansallisille parlamenteille ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0102.

(2)

Neuvoston päätös 2014/335/EU, annettu 26. toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö