Förfarande : 2017/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0538/2017

Ingivna texter :

B8-0538/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Omröstningar :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0361

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 258kWORD 52k
28.9.2017
PE611.464v01-00
 
B8-0538/2017

som avslutning på debatten om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP))


Guy Verhofstadt samordnare och ordförande för ALDE-gruppen
Manfred Weber ordförande för PPE-gruppen
Gianni Pittella ordförande för S&D-gruppen
Gabriele Zimmer ordförande för GUE/NGL-gruppen
Philippe Lamberts, Ska Keller medordförande för Verts/ALE-gruppen
Danuta Maria Hübner ordförande för utskottet för konstitutionella frågor
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP))  
B8‑0538/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 5 april 2017 om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen(1),

–  med beaktande av Europeiska rådets riktlinjer (artikel 50) av den 29 april 2017 efter Förenade kungarikets anmälan med stöd av artikel 50 i EU-fördraget, och av bilagan till rådets beslut (EU, Euratom) 2017/... av den 22 maj 2017 – direktiv för förhandlingarna med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ett avtal där villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen fastställs,

–  med beaktande av kommissionens ståndpunktsdokument av den 12 juni 2017 Essential Principles on Citizens’ Rights och Essential Principles on Financial Settlement, och av den 20 september 2017 Guiding principles for the Dialogue on Ireland/Northern Ireland,

–  med beaktande av ståndpunktsdokumenten från Förenade kungarikets regering om frågor med anknytning till Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, och framför allt ståndpunktsdokumentet av den 26 juni 2017 Safeguarding the Position of EU Citizens living in the UK and UK Nationals living in the EU, och av den 16 augusti 2017 Northern Ireland and Ireland,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  För närvarande bor det ungefär 3,2 miljoner medborgare från de resterande 27 medlemsstaterna (EU-27) i Förenade kungariket och 1,2 miljoner medborgare från Förenade kungariket i EU-27.

B.  EU-medborgare som bosatt sig i en annan medlemsstat har gjort det på grundval av de rättigheter som tillkommer dem enligt Europeiska unionens lagstiftning och på sådana premisser att de skulle fortsätta att åtnjuta dessa rättigheter hela livet igenom.

C.  Europaparlamentet företräder alla EU-medborgare, alltså också medborgare från Förenade kungariket, och kommer att slå vakt om deras intressen under hela den process som leder fram till Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen.

D.  I Förenade kungariket och även i vissa medlemsstater har det på senaste tiden utspelat sig incidenter inom förvaltningen som visat att det redan förekommer diskriminering av medborgare från EU-27 i Förenade kungariket och av medborgare från Förenade kungariket i EU-27, och att denna diskriminering påverkar de berörda medborgarnas vardagsliv så att de inte i full utsträckning kan ta faktisk del av sina rättigheter.

E.  En förutsättning för att Förenade kungariket under ordnade former ska kunna utträda ur Europeiska unionen är att ön Irlands särställning åtgärdas, liksom också de särskilda omständigheter som råder på denna ö, att långfredagsavtalet av den 10 april 1998 bevaras i alla sina delar och att man undviker en ”hård” gräns.

F.  Personer på Nordirland som utövat eller kan komma att utöva sin rätt till irländskt medborgarskap kommer att vara EU-medborgare och bör på inget sätt hindras att till fullo utöva sina fördragsenliga rättigheter.

G.  Både Europeiska unionen och Förenade kungariket bör fullt ut efterkomma sina ekonomiska skyldigheter från hela den tid då Förenade kungariket varit medlem av Europeiska unionen.

H.  I sitt tal i Florens den 22 september 2017 gjorde Förenade kungarikets premiärminister några klarlägganden av medborgerliga rättigheter, frågan om Irland och Nordirland, den ekonomiska uppgörelsen, behovet av en övergångsperiod och utsikterna till framtida relationer mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

1.  Europaparlamentet upprepar allt som ingick i dess resolution av den 5 april 2017 om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen.

2.  Europaparlamentet betonar att de riktlinjer som antogs av Europeiska rådet den 29 april 2017 och de förhandlingsdirektiv som rådet sedermera antagit den 22 maj 2017 följer andan i Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017. Parlamentet välkomnar att Europeiska unionens förhandlare bedriver sitt arbete i fullständig överensstämmelse med sitt uppdrag.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungarikets premiärminister i sitt tal av den 22 september 2017 föreslagit en tidsbegränsad övergångsperiod, såsom parlamentet önskat i sin resolution av den 5 april 2017, och påpekar att en sådan övergång kan ske endast på grundval av Europeiska unionens nuvarande instrument och strukturer inom lagstiftning, budget, övervakning, rättsväsen och verkställighet. Parlamentet understryker att en sådan övergångsperiod, när Förenade kungariket inte längre är en medlemsstat, inte kan innebära något annat än att unionens hela regelverk fortsätter att gälla, vilket förutsätter fullständig tillämpning av de fyra friheterna (fri rörlighet för medborgare, kapital, tjänster och varor) och att det då inte kan bli frågan om några begränsningar av den fria rörligheten för personer genom att det uppställs nya villkor. Parlamentet betonar att en sådan övergångsperiod inte är tänkbar annat än under Europeiska unionens domstols fullständiga jurisdiktion, och vidhåller att en överenskommelse om en sådan övergångsperiod är möjlig endast om det ingås ett fullständigt avtal om utträde som täcker alla frågor i samband med Förenade kungarikets utträde.

Medborgerliga rättigheter

4.  Europaparlamentet framhåller att avtalet om utträde måste innefatta alla de rättigheter som medborgarna åtnjuter i dag, så att det inte sker några förändringar i sak, och att det måste säkerställa ömsesidighet, rättvisa, symmetri och frihet från diskriminering för både EU-medborgare i Förenade kungariket och medborgare från Förenade kungariket i Europeiska unionen. Parlamentet understryker framför allt att de i Förenade kungariket bosatta EU-medborgare som kan komma i fråga för ändamålet, samt barn som fötts där efter Förenade kungarikets utträde bör omfattas av avtalet om utträde såsom familjemedlemmar och inte såsom oberoende rättsinnehavare, att framtida familjemedlemmar bör fortsätta ha uppehållsrätt på samma villkor som nuvarande familjemedlemmar, att handlingar bör ha en förklarande karaktär, såsom det stadgas i unionslagstiftningen, att alla betungande administrativa förfaranden bör undvikas och att alla förmåner som definieras i unionslagstiftningen bör kunna exporteras.

5.  Europaparlamentet betonar här att avtalet om utträde bör ha kvar alla regler om medborgerliga rättigheter som Europeiska unionen har, enligt definitionerna i relevant unionslagstiftning, men anser att Förenade kungarikets förslag i landets ståndpunktsdokument av den 26 juni 2017 inte fyller måttet på den här punkten, inte minst förslaget om att det inom Förenade kungarikets immigrationslagstiftning ska skapas en ny kategori av personer med uppehållstillstånd (den så kallade settled status). Parlamentet befarar att dessa förslag, tillsammans med den tröga förhandlingsgången och de offentliggjorda politiska alternativen i fråga om EU-medborgarnas kommande rättsliga ställning, i onödan betungar och oroar de medborgare i EU-27 som är bosatta i Förenade kungariket.

6.  Europaparlamentet uttrycker oro över det beklagliga agerandet från förvaltningshåll gentemot EU-medborgare som är bosatta i Förenade kungariket. Parlamentet påminner dessutom Förenade kungariket om att landet, så länge som det kvarstår som EU‑medlemsstat, måste rätta sig efter unionslagstiftningen och verkställa den och avhålla sig från allt, vare sig inom förvaltningen eller på annat håll, som leder till hinder för och diskriminering av de medborgare i EU-27 som är bosatta i Förenade kungariket, också i arbetslivet. Parlamentet förväntar sig att alla andra medlemsstater för sin del ser till att medborgare från Förenade kungariket bosatta i Europeiska unionen behandlas i full överensstämmelse med unionslagstiftningen, eftersom de förblir EU-medborgare till och med att Förenade kungariket utträtt ur Europeiska unionen.

7.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets premiärminister i sitt tal den 22 september 2017 förband sig att säkerställa att rättigheterna för de medborgare i EU‑27 som är bosatta i Förenade kungariket får direkt verkan genom att avtalet om utträde görs till en del av Förenade kungarikets lag. Parlamentet understryker att man här måste förhindra ensidiga ändringar av avtalet och se till att EU-medborgare kan åberopa sina rättigheter enligt avtalet om utträde direkt inför Förenade kungarikets domstolar och offentliga förvaltning, samt låta det ta företräde framför Förenade kungarikets lag. Parlamentet understryker att samstämmigheten och integriteten i EU:s rättsordning kräver att Europeiska unionens domstol kvarstår som enda behöriga myndighet för tolkning och verkställande av både unionslagstiftningen och avtalet om utträde. Parlamentet väntar sig att Förenade kungariket ska lägga fram konkreta förslag om detta.

Irland-Nordirland

8.  Europaparlamentet betonar att man i avtalet om utträde måste befatta sig med den unika ställning och de särskilda omständigheter som ön Irland befinner sig i, något som bör ske i fullständig överensstämmelse med alla delar av långfredagsavtalet, samt med de samarbetsområden man kommit överens om och med unionslagstiftningen, för att kontinuiteten och stabiliteten i den nordirländska fredsprocessen ska kunna säkerställas.

9.  Europaparlamentet är fast övertygat om att Förenade kungarikets regering har ansvaret för att erbjuda en unik, effektiv och fungerande lösning, som förhindrar en ”hård” gräns, säkerställer fullständig efterlevnad av alla delar av långfredagsavtalet, följer unionslagstiftningen och fullständigt säkerställer den inre marknadens och tullunionens integritet. Parlamentet anser också att Förenade kungariket måste fortsätta bidra med en skälig andel till det ekonomiska biståndet till stöd för Nordirland/Irland. Parlamentet beklagar att Förenade kungarikets förslag i landets ståndpunktsdokument Northern Ireland and Ireland inte fyller måttet på den här punkten. Parlamentet noterar å andra sidan att Förenade kungarikets premiärminister i sitt tal av den 22 september 2017 sagt att det inte kan bli aktuellt med någon fysisk infrastruktur utmed gränsen, vilket förutsätter att Förenade kungariket kvarstannar på den inre marknaden och inom tullunionen, eller att Nordirland i någon form kvarstannar på den inre marknaden och inom tullunionen.

10.  Europaparlamentet upprepar att ingen lösning på frågan om ön Irland kan föregripa vilka lösningar man ska uppnå i diskussionerna om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

Ekonomisk uppgörelse

11.  Europaparlamentet noterar den förklaring om den ekonomiska uppgörelsen som Förenade kungarikets premiärminister gav i sitt tal av den 22 september 2017, men väntar sig konkreta förslag från landets regering i detta hänseende. Parlamentet understryker att förhandlingarna hittills svårt bromsats upp av att det inte funnits några klara förslag och att det måste göras avsevärda framsteg på detta område innan man inleder diskussionerna om andra frågor, bland annat ramen för de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

12.  Europaparlamentet bekräftar än en gång, i enlighet med rådets ståndpunktsdokument av den 12 juni 2017 Essential Principles on Financial Settlement, att Förenade kungariket fullt ut måste respektera de skyldigheter landet ingått som medlemsstat av Europeiskaunionen och vidhåller att frågan måste avgöras fullständigt i avtalet om utträde. Parlamentet framhåller särskilt de ekonomiska skyldigheterna till följd av den fleråriga budgetramen och beslutet om egna medel från 2014(2), där det bland annat ingår, oberoende av varje eventuell övergångsperiod, Europeiska unionens utestående åtaganden, samt landets andel av förbindelserna och eventualförpliktelserna samt kostnaderna för utträdet ur unionen, eftersom det ju inte kan komma på fråga att de åtaganden som ingåtts av 28 medlemsstater skulle fullgöras endast av de 27 som återstår.

Förhandlingarnas gång

13.  Europaparlamentet erinrar om att det enligt strategin med etapper för förhandlingarna är en förutsättning för att Förenade kungariket under ordnade former ska kunna utträda ur Europeiska unionen samt för avsevärda framsteg med medborgerliga rättigheter, Irland och Nordirland och fullgörandet av Förenade kungarikets ekonomiska skyldigheter att man inleder förhandlingarna om ramen för de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om övergångsfasen.

14.  Europaparlamentet anser att de utfästelser som Förenade kungarikets premiärminister gjort i sitt tal av den 22 september 2017 måste omsättas i form av konkreta förändringar av Förenade kungarikets ståndpunkt och konkreta förslag i enlighet med detta, så att arbetet under den första förhandlingsfasen kan påskyndas och för att man under en andra fas, utgående från ömsesidigt förtroende och uppriktigt samarbete, ska kunna inleda diskussioner om ett nytt och nära partnerskap inom ramen för en associering av Förenade kungariket med Europeiska unionen.

15.  Europaparlamentet anser att man i den fjärde förhandlingsrundan inte gjort tillräckliga framsteg om medborgerliga rättigheter, frågan om Irland och Nordirland och uppgörelsen i fråga om Förenade kungarikets ekonomiska förpliktelser. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet att vid sitt möte i oktober besluta att senarelägga sin bedömning av om det gjorts tillräckliga framsteg, om det inte under den femte förhandlingsrundan sker ett större genombrott inom alla de tre områdena, utgående från vad som efterlyses i denna resolution.

*

*  *

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, kommissionen, de nationella parlamenten och Förenade kungarikets regering.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0102.

(2)

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy