Procedure : 2017/2847(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0539/2017

Indgivne tekster :

B8-0539/2017

Forhandlinger :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Afstemninger :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 173kWORD 52k
28.9.2017
PE611.465v01-00
 
B8-0539/2017

på baggrund af status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP))


Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP))  
B8‑0539/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Forenede Kongeriges premierministers meddelelse til Det Europæiske Råd af 29. marts 2017, jf. artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Det Forenede Kongeriges premierministers tale af 22. september 2017,

–  der henviser til rapporten fra House of Lords Select Committee on the European Union (Overhusets særlige udvalg vedrørende Den Europæiske Union) med titlen "Brexit og EU's budget", som blev offentliggjort den 4. marts 2017,

–  der henviser til artikel 25 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (FFR-forordningen),

–  der henviser til FN's resolution 2625 (XXV): erklæring om folkeretlige principper vedrørende venskabelige forbindelser og samarbejde mellem stater i overensstemmelse med FN-pagten,

–  der henviser til artikel XXIV(4) i Verdenshandelsorganisationens almindelige overenskomst om told og handel (GATT),

–  der henviser til de forpligtelser, der er skitseret i TEU,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 51,8 % af de britiske vælgere (17,4 millioner mennesker) stemte for at forlade Den Europæiske Union den 23. juni 2016; bemærker, at deltagelsen ved denne folkeafstemning var højere end ved det seneste parlamentsvalg;

B.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige i sin meddelelse af 29. marts 2017 erklærede, at det agtede at trække sig ud af EU-Domstolens jurisdiktion;

C.  der henviser til, at den britiske regering i samme meddelelse har angivet, at dens fremtidige forhold til Den Europæiske Union hverken vil omfatte medlemsskab af det indre marked eller medlemsskab af toldunionen;

D.  der henviser til, at den britiske regering bør tilskyndes til ensidigt at indrømme ret til permanent ophold for EU-borgere, der allerede er bosiddende i Det Forenede Kongerige, og der henviser til, at andre medlemsstater bør tilskyndes til at gøre det samme for britiske statsborgere, som allerede opholder sig i EU;

E.  der henviser til, at det fremgår af WTO-reglerne, at "en toldunion bør lette samhandelen inden for toldunionen, men det bør ikke ske på en måde, der skaber hindringer for samhandelen med tredjelande";

F  der henviser til, at det i FN's resolution 2625 (XXV) hedder, at: "ingen medlemsstat må anvende eller fremme anvendelsen af økonomiske, politiske eller andre former for foranstaltninger for at bruge tvang over for en anden medlemsstat, således at udøvelsen af dens suveræne rettigheder gøres underordnet, eller således at der sikres fordele af nogen som helst art fra denne medlemsstat"; der henviser til, at det i samme resolution også er fastsat, at "enhver stat har pligt til gennem adskilt og fælles indsats at fremme princippet om folkenes ligeret og selvbestemmelse i overensstemmelse med bestemmelserne i chartret";

G.  der henviser til, at artikel 8 i TEU forpligter Unionen til at udvikle "særlige forbindelser med sine nabolande", der bygger på "velstand" og "samarbejde"; der henviser til, at dette princip til dato har været fraværende fra Kommissionens forhandlingsstrategi;

1.  afviser ethvert forslag om en overgangsperiode med Det Forenede Kongerige, efter at det formelt forlader Unionen i marts 2019; udtrykker dyb bekymring over, at EU-27 og deres borgere får større indflydelse på EU's fremtidige love, som vil være gældende i Det Forenede Kongerige, end den britiske regering og dens borgere i denne periode; beklager dybt, at dette også vil medføre, at Det Forenede Kongerige ikke fuldt ud forlader EU, før mindst fem år efter at de britiske borgere stemte for at forlade EU; mener, at forhandlingerne om en fremtidig aftale skal afsluttes senest ved udgangen af marts 2019;

2.  mener derfor, at den nuværende forhandlingstidsplan, som Kommissionen har udarbejdet, må ændres; insisterer på, at den første prioritet for forhandlingerne må være – som en del af rammen for de fremtidige forbindelser – at indgå en toldfri frihandelsaftale mellem de to parter for at sikre den økonomiske stabilitet for virksomheder og arbejdstagere i hele Europa og i Det Forenede Kongerige;

3.  bemærker, at Det Forenede Kongerige har et betydeligt handelsunderskud over for Den Europæiske Union; bemærker, at det britiske marked også er den største importør af EU-varer; mener derfor, at en frihandelsaftale med Det Forenede Kongerige er i medlemsstaternes finansielle interesse;

4.  mener, at hvis forhandlingerne ikke er afsluttet ved udgangen af marts 2019, så bør drøftelserne ophøre, og Det Forenede Kongerige bør forlade Unionen uden nogen aftale; mener, at ingen aftale er bedre end en aftale, som ikke er i Det Forenede Kongeriges nationale interesser;

5.  spørger Kommissionen, om den har truffet nogen forberedelser, i tilfælde af at ingen aftale bliver indgået mellem Det Forenede Kongerige og EU; kræver, at Kommissionen hurtigst muligt offentliggør de potentielle konsekvenser for EU af et scenarie, hvor der ikke er indgået nogen aftale;

6.  gentager, at Det Forenede Kongerige ikke er underlagt nogen retlig forpligtelse til at betale et engangsbeløb som finansiel afregning eller at fortsætte med at betale til EU-budgettet efter udtrædelse af Unionen; bemærker, at Overhusets særlige udvalg konkluderede, at "al EU-lovgivning – herunder bestemmelserne om igangværende finansielle bidrag og retssystemet – vil ophøre med at finde anvendelse, og Det Forenede Kongerige ville ikke være underlagt nogen eksigibel forpligtelse til at yde noget finansielt bidrag overhovedet";

7.  gentager, at der i artikel 25 i den nuværende FFR-forordning står følgende: "Kommissionen fremlægger inden den 1. januar 2018 et forslag til en ny flerårig finansiel ramme"; insisterer på, at Kommissionen ikke lader Det Forenede Kongerige være omfattet af dette forslag for den næste FFR-periode; understreger, at yderligere finansielle bidrag fra Det Forenede Kongerige vil medføre, at skatteydernes penge fortsat bliver brugt på ødsle og farlige EU-projekter som f.eks. militarisering af EU;

8.  mener, at der kan og bør være en hurtig løsning på spørgsmålet om gensidige opholdsrettigheder for EU-borgere i Det Forenede Kongerige og britiske borgere i EU-27; understreger, at efter at Det Forenede Kongerige formelt forlader EU, bør sådanne rettigheder pådømmes af de retlige myndigheder i den relevante jurisdiktion i overensstemmelse med denne jurisdiktions eksklusive udøvelse af suveræne rettigheder, og uden at denne kompetence underordnes en tredjepart;

9.  insisterer på, at EU bærer ansvaret for eventuelle omkostninger forbundet med flytning af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Det Europæiske Lægemiddelagentur;

10.  understreger, at udtrædelsesforhandlingerne ikke må bruges som et mandat til at sætte spørgsmålstegn ved Gibraltars suverænitet, og Gibraltar må heller ikke anvendes som et forhandlingskort for accept af en endelig aftale;

11.  understreger, at der ikke er noget ønske om en lukket grænse mellem Nordirland og Republikken Irland; mener, at den bedste måde at sikre på, at en lukket grænse ikke indføres, er at indgå en frihandelsaftale mellem Det Forenede Kongerige og EU så hurtigt som muligt; mener, at EU er den eneste aktør, der er uvillig til at indgå en sådan aftale og derfor bringer de nuværende grænseaftaler og fredsprocessen i fare;

12.  bemærker den interessekonflikt, som Rådet har valgt at bringe i centrum for Brexit-forhandlingerne ved at udpege Kommissionen som forhandler (idet det er i Kommissionens finansielle interesse ikke at nå til nogen aftale ved afslutningen af artikel 50-processen, fordi det vil resultere i EU-told på import fra Det Forenede Kongerige, hvoraf hovedparten vil blive egne indtægter, som Kommissionen modtager); anser derfor Rådets valg af forhandler for at udgøre en krænkelse af EU's forpligtelse til at: a) handle i god tro, jf. FN's resolution 2625 (XXV), og b) drive sin toldunion på en sådan måde, at der ikke skabes hindringer for samhandelen med tredjelande (i henhold til WTO's regler);

13.  afviser ethvert forsøg fra Kommissionens side på at gennemtvinge Den Europæiske Unions Domstols jurisdiktion i Det Forenede Kongerige eller forsøg på at bruge denne i nogen form for voldgift efter Det Forenede Kongeriges udtrædelse af Unionen;

14.  insisterer på, at EU ikke må hindre eller forsinke noget forslag fra den britiske regering, der har til formål at indføre kontrol af indvandringen af EU-borgere til Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med det britiske folks vilje;

15.  insisterer på, at EU ikke må hindre eller forsinke nogen af den britiske regerings forhandlinger med henblik på at indgå handelsaftaler med tredjelande, forudsat at sådanne aftaler træder i kraft efter udgangen af marts 2019;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik