Διαδικασία : 2017/2847(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0539/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0539/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 476kWORD 55k
28.9.2017
PE611.465v01-00
 
B8-0539/2017

για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP))


Jonathan Arnott εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP))  
B8‑0539/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη γνωστοποίηση εκ μέρους της πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία της πρωθυπουργού του ΗΒ της 22ας Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλής των Λόρδων, με τίτλο «Brexit και ο προϋπολογισμός της ΕΕ», που δημοσιεύτηκε στις 4 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2625 (XXV) των Ηνωμένων Εθνών: Δήλωση σχετικά με τις αρχές του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο ΧΧΙV παράγραφος 4 όσον αφορά τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου),

–  έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στη ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιουνίου 2016, το 51,8 % των ψηφοφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου (17,4 εκατομμύρια άνθρωποι) ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ· σημειώνει ότι η προσέλευση για το δημοψήφισμα αυτό ήταν μεγαλύτερη απ’ ό, τι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, στη γνωστοποίησή του περί αποχώρησης της 29ης Μαρτίου 2017, κατέστησε γνωστή την πρόθεσή του να τεθεί εκτός της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε, στην ίδια γνωστοποίηση, ότι η μελλοντική του σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα περιλαμβάνει συμμετοχή στην εσωτερική αγορά ή συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να χορηγεί μονομερώς δικαιώματα μόνιμης διαμονής για πολίτες της Ένωσης που διαμένουν ήδη στο ΗΒ, και ότι άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να επιδείξουν αμοιβαιότητα σε σχέση με τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν ήδη στην ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί του ΠΟΕ δηλώνουν ότι «η τελωνειακή ένωση θα πρέπει να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, αλλά δεν θα πρέπει να το πράττει κατά τρόπο που δημιουργεί εμπόδια στις συναλλαγές με τρίτες χώρες»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ψήφισμα του ΟΗΕ 2625 (XXV) ορίζει ότι «κανένα κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να ενθαρρύνει τη χρήση οικονομικών, πολιτικών ή οποιουδήποτε άλλου είδους μέτρων για τον εξαναγκασμό άλλου κράτους προκειμένου να το υποκαταστήσει στην άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων και να εξασφαλίσει από αυτό πλεονεκτήματα οποιασδήποτε μορφής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο ψήφισμα αναφέρει επίσης ότι «κάθε κράτος έχει το καθήκον να προωθήσει, μέσω κοινής και αυτοτελούς δράσης, την υλοποίηση της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της ΣΕΕ υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια «ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες» με βάση την «ευημερία» και τη «συνεργασία»· ότι η εν λόγω αρχή απουσιάζει μέχρι σήμερα από τη διαπραγματευτική στρατηγική της Επιτροπής·

1.  απορρίπτει κάθε πρόταση για μεταβατική περίοδος με το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από την επίσημη αποχώρησή του τον Μάρτιο του 2019· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η ΕΕ των 27 και οι πολίτες της θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή στη μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ, η οποία θα εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, από ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και οι πολίτες του κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό θα οδηγήσει επίσης στο γεγονός το Ηνωμένο Βασίλειο να μην αποχωρήσει πλήρως από την ΕΕ για πέντε τουλάχιστον έτη αφότου ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας ψήφισε υπέρ της αποχώρησης· φρονεί ότι οι διαπραγματεύσεις για μια μελλοντική ρύθμιση θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως το τέλος του Μαρτίου 2019·

2.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το υπό διαπραγμάτευση χρονοδιάγραμμα, που εκπονήθηκε από την Επιτροπή, πρέπει να αλλάξει· εμμένει ότι πρώτη προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι η σύναψη, ως μέρος του πλαισίου των μελλοντικών σχέσεων, μιας άνευ δασμών συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο μερών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο·

3.  σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επίσης ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων από την ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι προς το οικονομικό συμφέρον των κρατών μελών·

4.  πιστεύει ότι εάν οι διαπραγματεύσεις δεν ολοκληρωθούν έως το τέλος του Μαρτίου 2019, τότε οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διακοπούν και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποχωρήσει χωρίς συμφωνία· θεωρεί ότι η μη επίτευξη συμφωνίας θα ήταν προτιμότερη από μια συμφωνία που δεν θα συνάδει με τα εθνικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να γνωστοποιήσει εάν έχει κάνει οιεσδήποτε προετοιμασίες σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει, χωρίς καθυστέρηση, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο ενός σεναρίου μη επίτευξης συμφωνίας για την ΕΕ·

6.  επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για το Ηνωμένο Βασίλειο να προβεί σε μια εφάπαξ οικονομική διευθέτηση ή να συνεχίσει να καταβάλλει πόρους στον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά την αποχώρηση από την Ένωση· παρατηρεί ότι η Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Λόρδων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «όλο το δίκαιο της ΕΕ – μεταξύ άλλων οι διατάξεις σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές συνεισφορές και το σύστημα επιδίκασης – θα πάψει να ισχύει, και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υπόκειται σε νομικά δεσμευτική υποχρέωση να συμβάλει οικονομικά»·

7.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ισχύοντος κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018· επιμένει ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να περιλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της πρότασης αυτής για την προσεχή περίοδο του ΠΔΠ· τονίζει ότι οι πρόσθετες οικονομικές συνεισφορές από το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν ως αποτέλεσμα τα χρήματα των φορολογουμένων να συνεχίσουν να δαπανώνται για δαπανηρά και επικίνδυνα σχέδια της ΕΕ όπως η στρατιωτικοποίηση της Ένωσης·

8.  εκτιμά ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει ταχεία διευθέτηση όσον αφορά τα αμοιβαία δικαιώματα διαμονής των πολιτών της ΕΕ στο ΗΒ και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ των 27· τονίζει ότι μετά την επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να κρίνονται από τις δικαστικές αρχές της σχετικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με την αποκλειστική άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της εν λόγω δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαρτώνται από δικαιώματα τρίτων όσον αφορά την τήρηση των εν λόγω δικαιωμάτων παραμονής·

9.  εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ ευθύνεται για κάθε δυνητικό κόστος μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων·

10.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εντολή για να τίθεται υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία επί του Γιβραλτάρ, και το Γιβραλτάρ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως χαρτί διαπραγμάτευσης για την αποδοχή μιας τελικής συμφωνίας·

11.  τονίζει ότι δεν υφίσταται βούληση για δυσπροσπέλαστα («σκληρά») σύνορα μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας· θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρξουν δυσπροσπέλαστα σύνορα είναι μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που θα συναφθεί μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν· θεωρεί ότι η ΕΕ είναι ο μοναδικός παράγοντας που δεν επιθυμεί να συνάψει μια τέτοια συμφωνία και, ως εκ τούτου, θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα ρύθμιση όσον αφορά τα σύνορα και την ειρηνευτική διαδικασία·

12.  επισημαίνει την σύγκρουση συμφερόντων που το Συμβούλιο επέλεξε να δημιουργήσει στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για το «Brexit», με τον ορισμό της Επιτροπής ως διαπραγματευτή (παρά το γεγονός ότι είναι προς το οικονομικό συμφέρον της Επιτροπής να μην υπάρξει καμία συμφωνία κατά το τέλος της διαδικασίας του άρθρου 50, επειδή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή δασμών για τις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα γίνουν ίδιοι πόροι που θα εισπράττονται από την Επιτροπή)· θεωρεί, ως εκ τούτου, την εκ μέρους του Συμβουλίου επιλογή του διαπραγματευτή παραβίαση της υποχρέωσης της ΕΕ: α) να ενεργεί με καλή πίστη (σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 2625 (XXV)), και β) να εφαρμόζει την τελωνειακή ένωση κατά τρόπο ώστε να μη δημιουργεί εμπόδια στις συναλλαγές με τρίτες χώρες (σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ)·

13.  απορρίπτει κάθε απόπειρα της Επιτροπής να επιβάλει την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΗΒ, ή να επιβάλει τη χρησιμοποίησή του σε οιαδήποτε μορφή διαιτησίας μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

14.  επιμένει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει προτάσεις από την κυβέρνηση του ΗΒ σκοπός των οποίων είναι, σύμφωνα με τη βούληση του βρετανικού λαού, να υπάρξουν έλεγχοι σχετικά με τη μετανάστευση πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο·

15.  Επιμένει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει οιεσδήποτε διαπραγματεύσεις εκ μέρους της κυβέρνησης του ΗΒ που επιδιώκουν εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι σκοπός των συμφωνιών αυτών είναι να εφαρμοσθούν σε ημερομηνία μετά το τέλος του Μαρτίου 2019·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου