Postopek : 2017/2847(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0539/2017

Predložena besedila :

B8-0539/2017

Razprave :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Glasovanja :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 50k
28.9.2017
PE611.465v01-00
 
B8-0539/2017

ob zaključku razprave o trenutnem stanju pogajanj z Združenim kraljestvom

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o trenutnem stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2847(RSP))


Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o trenutnem stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2847(RSP))  
B8-0539/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju uradnega obvestila, ki ga je predsednica vlade Združenega kraljestva v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 29. marca 2017 poslala Evropskemu svetu,

–  ob upoštevanju govora predsednice vlade Združenega kraljestva z dne 22. septembra 2017,

–  ob upoštevanju poročila, ki ga je pripravil posebni odbor zgornjega doma britanskega parlamenta za Evropsko unijo, z naslovom „Brexit in proračun EU“, objavljenega 4. marca 2017,

–  ob upoštevanju člena 25 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju resolucije OZN št. 2625 (XXV): deklaracija o načelih mednarodnega prava, ki se tičejo prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami v skladu z ustanovno listino Združenih narodov,

–  ob upoštevanju člena XXIV(4) sporazuma Svetovne trgovinske organizacije (STO) (Splošni sporazum o carinah in trgovini),

–  ob upoštevanju obveznosti iz Pogodbe o EU,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 51,8 % volivcev Združenega kraljestva (17,4 milijona prebivalcev) 23. junija 2016 glasovalo za izstop iz Evropske unije; ugotavlja, da je bila volilna udeležba na tem referendumu višja kot na zadnjih splošnih volitvah;

B.  ker je Združeno kraljestvo v svojem uradnem obvestilu o izstopu 29. marca 2017 izrazilo namero, da bo zapustilo jurisdikcijo Sodišča Evropske unije;

C.  ker je vlada Združenega kraljestva v istem uradnem obvestilu sporočila, da njegovi prihodnji odnosi z Evropsko unijo ne bodo vključevali članstva na notranjem trgu in v carinski uniji;

D.  ker bi bilo treba vlado Združenega kraljestva spodbuditi, da enostransko podeli pravice do stalnega prebivanja za državljane EU, ki že prebivajo v Združenem kraljestvu, ostale države članice pa bi bilo treba spodbujati k vzajemnemu priznanju pravic za državljane Združenega kraljestva, ki že prebivajo v EU;

E.  ker pravila STO določajo, da bi morala carinska unija olajšati trgovino znotraj carinske unije, vendar ne na način, ki bi ustvarjal ovire v trgovini s tretjimi državami;

F  ker je v resoluciji OZN št. 2625 (XXV) navedeno, da nobena država ne more uporabiti ali spodbujati uporabo gospodarskih, političnih ali drugih ukrepov, da bi drugo državo prisilila v podreditev njenega uveljavljanja suverenih pravic in od nje izsilila kakršne koli ugodnosti; ker resolucija tudi navaja, da ima vsaka država dolžnost s skupnimi in ločenimi ukrepi spodbujati uresničevanje načela enakopravnosti in samoodločbe narodov, v skladu z določbami Ustanovne listine;

G.  ker člen 8 PEU določa, da Evropska unija „razvija posebne odnose z državami v svojem sosedstvu“ na podlagi „blaginje“ in „sodelovanja“; ker tega načela v pogajalski strategiji Komisije doslej ni bilo mogoče zaslediti;

1.  zavrača vsak predlog za prehodno obdobje po uradnem izstopu Združenega kraljestva marca 2019; izraža globoko zaskrbljenost nad dejstvom, da bodo imeli države EU-27 in njihovi državljani v tem obdobju večji vpliv na prihodnjo zakonodajo EU, ki se bo uporabljala v Združenem kraljestvu, kot vlada in državljani Združenega kraljestva; obžaluje, da zaradi tega Združeno kraljestvo vsaj pet let potem, ko je britansko ljudstvo izglasovalo izstop, ne bo popolnoma zapustilo EU; meni, da morajo biti pogajanja o prihodnji ureditvi zaključena do konca marca 2019;

2.  zato meni, da je treba sedanji časovni razpored pogajanj, ki ga je oblikovala Komisija, spremeniti; vztraja, da mora biti prva prednostna naloga pogajanj skleniti brezcarinski sporazum o prosti trgovini med obema stranema kot del okvira za prihodnje odnose, da bi se zagotovila gospodarska stabilnost za podjetja in delavce v Evropi in v Združenem kraljestvu;

3.  ugotavlja, da ima Združeno kraljestvo zajeten primanjkljaj pri trgovanju z Evropsko unijo; ugotavlja, da je trg Združenega kraljestva hkrati največji uvoznik blaga iz EU; zato meni, da je prostotrgovinski sporazum z Združenim kraljestvom v finančnem interesu držav članic;

4.  meni, da bi se morali pogovori, če pogajanja ne bodo zaključena do konca marca 2019, prenehati, Združeno kraljestvo pa bi moralo izstopiti brez dogovora; meni, da bi bil izstop brez dogovora boljši kot dogovor, ki ne bi bil v nacionalnem interesu Združenega kraljestva;

5.  sprašuje Komisijo, ali je pripravila kakšne ukrepe za primer, če ne bo dogovora med Združenim kraljestvom in EU; zahteva, naj Komisija brez odlašanja objavi morebitne posledice scenarija brez dogovora za EU;

6.  znova poudarja, da Združeno kraljestvo ni pravno zavezano plačati enkratni finančni znesek ali še naprej plačevati v proračun EU po izstopu iz Unije; ugotavlja, da je posebni odbor zgornjega doma britanskega parlamenta sklenil, da se bo vso pravo EU, vključno z določbami o tekočih finančnih prispevkih in mehanizmih za reševanje sporov, prenehalo uporabljati in za Združeno kraljestvo ne bo veljala nobena izvršljiva obveznost kakršnega koli finančnega prispevka;

7.  znova poudarja, da člen 25 uredbe o sedanjem večletnem finančnem okviru določa, da „Komisija do 1. januarja 2018 predloži predlog novega večletnega finančnega okvira“; vztraja, da Komisija v svoj predlog za prihodnji večletni finančni okvir ne sme vključiti Združenega kraljestva; poudarja, da se bo v primeru dodatnih finančnih prispevkov iz Združenega kraljestva denar davkoplačevalcev še naprej porabljal za potratne in nevarne projekte EU, kot je militarizacija EU;

8.  meni, da je mogoča in nujna hitra rešitev glede vzajemnega priznanja pravic do prebivanja državljanov EU v Združenem kraljestvu in državljanov Združenega kraljestva v državah EU-27; poudarja, da bi morali po uradnem izstopu Združenega kraljestva iz EU o teh pravicah razsojati pravosodni organi posamezne jurisdikcije v skladu z izključnim izvajanjem suverenih pravic te jurisdikcije brez podrejenosti v razmerju do tretje strani;

9.  vztraja, da je EU dolžna plačati morebitne stroške za premestitev Evropskega bančnega organa in Evropske agencije za zdravila;

10.  poudarja, da se pogajanja o izstopu ne smejo izkoriščati kot mandat za odpiranje vprašanja o suverenosti Gibraltarja ter da se Gibraltarja ne sme uporabljati kot pogajalsko sredstvo za sprejetje končnega dogovora;

11.  poudarja, da ne obstaja želja po neprepustni meji med Severno Irsko in Republiko Irsko; meni, da je najboljši način za preprečitev uvedbe neprepustne meje čim hitrejša sklenitev prostotrgovinskega sporazuma med Združenim kraljestvom in EU; meni, da je EU edini akter, ki ne želi skleniti takega sporazuma, s tem pa ogroža trenutno ureditev meje in mirovni proces;

12.  opozarja, da je Svet z imenovanjem Komisije kot pogajalca v središče pogajanj o izstopu Združenega kraljestva postavil navzkrižje interesov (v finančnem interesu Komisije je, da ob koncu postopka iz člena 50 ni dogovora, saj bi bile v tem primeru uvedene carine EU za uvoz iz Velike Britanije, ki bi jih večinoma prejela Komisija kot lastna sredstva); zato meni, da gre pri odločitvi Sveta o imenovanju pogajalca za kršitev obveznosti EU, da: a) ravna v dobri veri (v skladu z Resolucijo št. 2625 (XXV)) in b) svojo carinsko unijo upravlja tako, da ne postavlja ovir za trgovino s tretjimi državami (v skladu s pravili STO);

13.  zavrača vse poskuse Komisije, da bi po izstopu Združenega kraljestva iz Unije uveljavila pristojnost Sodišča Evropske unije v Združenem kraljestvu ali ga uporabila v kakršni koli obliki arbitraže;

14.  vztraja, da EU ne sme ovirati ali zadrževati predlogov vlade Združenega kraljestva o uvedbi nadzora nad priseljevanjem državljanov EU v Združeno kraljestvo v skladu z voljo britanskega ljudstva;

15.  vztraja, da EU ne sme ovirati ali zadrževati nobenih pogajanj vlade Združenega kraljestva glede trgovinskih sporazumov s tretjimi državami, pod pogojem, da je začetek veljavnosti teh sporazumov predviden po koncu marca 2019;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov