Διαδικασία : 2017/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0540/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0540/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0377

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 518kWORD 77k
28.9.2017
PE611.466v01-00
 
B8-0540/2017

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 x A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051972 – 2017/2879(RSP))


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 x A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051972 – 2017/2879(RSP))  
B8‑0540/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 x A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051972),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία της 17ης Ιουλίου 2017 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) την 1η Μαρτίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 6 Απριλίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που αντιτίθενται στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Δεκεμβρίου 2013, οι εταιρείες Bayer Crop Science LP και M.S Technologies LLC υπέβαλαν στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 x A5547-127, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας FG72 x A5547-127 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτή ή την περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο είδος σόγιας, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 6 Απριλίου 2017(5)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σόγια FG72 × A5547-127 αναπτύχθηκε για να προσδίδει ανθεκτικότητα στην ισοξαφλουτόλη / isoxaflutole- (5-cyclopropylisoxazol-4-yl 2-mesyl-4-trifluoromethylphenyl ketone), στη γλυφοσάτη / glyphosate- (N- (phosphonomethyl) glycine) και στα ζιζανιοκτόνα γλυφοσινικού αμμωνίου / glufosinate (l-phosphinothricin)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα σε αυτά τα ζιζανιοκτόνα επιτυγχάνεται με την έκφραση των πρωτεϊνών HPPD W336 (4-hydroxyl phenyl-pyruvate-dioxygenase), 2mEPSPS (5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase) και PAT (phosphinothricin acetyl-transferase) αντίστοιχα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη πολλά επικριτικά σχόλια(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δριμύτερα σχόλια περιλαμβάνουν την παρατήρηση ότι, εν απουσία 90ήμερης δοκιμής υποχρόνιας τοξικότητας, κανένα συμπέρασμα δεν μπορεί να συναχθεί ως προς τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του συγκεκριμένου ΓΤΟ στην ανθρώπινη και ζωική διατροφή μπορεί να συναχθεί, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη σύνθεση, τη φαινοτυπική αξιολόγηση και την τοξικολογία είναι ανεπαρκείς, ότι τα βασισμένα σε αυτές τις πληροφορίες συμπεράσματα σχετικά με την ισοδυναμία του ΓΤΟ και της συμβατικής σόγιας, και σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, είναι πρόωρα, και ότι αυτή η γενετικώς τροποποιημένη σόγια δεν έχει δοκιμαστεί με την επιστημονική αυστηρότητα που απαιτείται για την τεκμηρίωση της ακινδυνότητάς της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητη μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση του κινδύνου από την EFSA δεν είναι αποδεκτή στην παρούσα μορφή της, δεδομένου ότι δεν εντοπίζει κενά γνώσεων και αβεβαιότητες και παραλείπει να αξιολογήσει την τοξικότητα ή τον αντίκτυπο στο ανοσοποιητικό σύστημα και στο αναπαραγωγικό σύστημα(7)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα έγκριση της γλυφοσάτης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το αργότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης παραμένουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2015 η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη είναι απίθανο να είναι καρκινογόνος και ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ/ECHA) τον Μάρτιο του 2017 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μη ταξινόμηση δεν ήταν δικαιολογημένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, το 2015 ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) της ΠΟΥ κατέταξε τη γλυφοσάτη στα πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία γλυφοσινάτη (glufosinate) έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και επομένως πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της γλυφοσινάτης λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(9)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισοξαφλουτόλη (isoxaflutole) είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο(10), είναι τοξική για ορισμένους υδρόβιους οργανισμούς και για τα μη στοχευόμενα φυτά, και η ίδια και τα προϊόντα αποδόμησής της και οι μεταβολίτες της μολύνουν εύκολα τα ύδατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα αυτά οδήγησαν σε περιορισμούς στη χρήση της(11)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων είναι μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται πάντα στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(12)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας ότι τα υπολείμματα των ψεκασμών με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα δεν αξιολογήθηκαν από την EFSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η γενετικά τροποποιημένη σόγια που έχει υποστεί ψεκασμό με ισοξαφλουτόλη, γλυφοσάτη και γλυφοσινάτη είναι ασφαλής για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών ανθεκτικών σε διάφορα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων απέναντι στη γλυφοσάτη σε χώρες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από είκοσι διαφορετικές ποικιλίες ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη έχουν καταγραφεί σε επιστημονικές δημοσιεύσεις(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009 παρατηρούνται ζιζάνια ανθεκτικά στη γλυφοσινάτη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουλίου 2017, η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 10 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 38,43 % μόνο του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ, και τρία κράτη μέλη απείχαν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 κατέληξε επίσης σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 11 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 38,69 % του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και δύο κράτη μέλη απείχαν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί την εξαίρεση στην όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(14)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα πρόταση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα ενεργεί, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά για ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002(15), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα (ΑΖ ΓΤΟ/HT GMP) χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων των ψεκασμών με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και με τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα ΑΖ ΓΤΟ, το οποίο έχει καταστεί ανθεκτικό σε συνδυασμό ζιζανιοκτόνων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της σόγιας FG72 × A5547-127, χωρίς πλήρη αξιολόγηση των συγκεκριμένων αθροιστικών επιπτώσεων των υπολειμμάτων των ψεκασμών με συνδυασμό συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των εμπορικών τους σκευασμάτων, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει πολύ πιο λεπτομερή δοκιμή των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με συσσωρευμένα συμβάντα, όπως στην περίπτωση της σόγιας FG72 × A5547-127·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία, και στρατηγικές για την τοξικολογία καθώς και για την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα στοχεύουν σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ΑΖ ΓΤΟ, ανεξάρτητα από το αν το γενετικώς τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(3)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744

(4)

- Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).

- Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456).

- Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87705 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040).

- Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87708 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039).

- Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038).

- Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).

- Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).

ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).

- Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2017)0123).

- Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA – 2017/0215).

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA – 2017/0214).

- Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051451 – 2017/2780(RSP)) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA – 2017/0341).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744

(6)

Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032

(7)

http://www.testbiotech.org/en/node/1975

(8)

ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(9)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/404 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών beflubutamid, καπτάν, dimethoate, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, φολπέτ, φορμετανάτη, glufosinate, μεθειοκάρβη, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl και propamocarb (ΕΕ L 67 της 12.3.2015, σ. 6).

(10)

https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf

(11)

Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ, σ. 27. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032

(12)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(13)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(14)

Για παράδειγμα, στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).

(15)

ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου