Procedūra : 2017/2879(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0540/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0540/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 04/10/2017 - 9.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0377

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 439kWORD 72k
28.9.2017
PE611.466v01-00
 
B8-0540/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu


par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (D051972 – 2017/2879(RSP))


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Atbildīgie deputāti: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

 


Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (D051972 – 2017/2879(RSP))  
B8-0540/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (D051972),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu, 9. panta 2. punktu, 19. panta 3. punktu un 21. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2017. gada 17. jūlija balsojumu, kurā netika sniegts atzinums;

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. gada 1. martā pieņemto atzinumu, kas publicēts 2017. gada 6. aprīlī(3),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, ar ko iebilst pret atļauju izmantot ģenētiski modificētus organismus(4),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2013. gada 10. decembrī uzņēmumi Bayer Crop Science LP un M.S. Technologies LLC Nīderlandes kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu iesniedza pieteikumu, lai saņemtu atļauju laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127, sastāv vai ir ražota no tām; tā kā šis pieteikums attiecās arī uz tādu produktu laišanu tirgū, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127 vai sastāv no tām un ko nav paredzēts izmantot pārtikai un barībai tādā pašā veidā kā jebkuras citas sojas pupas, izņemot kultivēšanu;

B.  tā kā 2017. gada 1. martā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pieņēma labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu un 2017. gada 6. aprīlī šis atzinums ir publicēts(5);

C.  tā kā Regulā (ES) Nr. 1829/2003 ir noteikts, ka ģenētiski modificēta pārtika vai barība nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi un ka Komisija, izstrādājot savu lēmumu, ņem vērā visus attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus un citus tiesiskus faktorus, kas attiecas uz izskatāmo jautājumu;

D.  tā kā sojas pupas FG72 × A5547-127 tika izstrādātas, lai piešķirtu toleranci pret izoksaflutola (5-ciklopropilisoksazol-4-il 2-mezil-4-trifluorometilfenil ketons), glifosfāta (N-(fosfonometil) glicīns) un glufozināta (l-fosfinotricin) uz amoniju balstītiem herbicīdiem; tā kā toleranci pret šiem herbicīdiem panāk, attiecīgi izpaužot HPPD W336 (4-hidroksil fenil-piruvāta-dioksigenāze), 2mEPSPS (5-enolpiruvilšikimāt-3-fosfāta sintāze) un PAT (fosfinotricīna acetil-transferāze) proteīnus;

E.  tā kā triju mēnešu apspriešanās periodā no dalībvalstīm ir saņemts daudz kritisku piezīmju(6); tā kā viskritiskākās piezīmes ietver konstatējumu, ka 90 dienu subhroniskās toksicitātes testa neesamības gadījumā nevar izdarīt nekādus secinājumus par riskiem, kas saistīti ar ĢMO izmantošanu cilvēku pārtikā un dzīvnieku barībā, ka sniegtā informācija par sastāvu, fenotipisko novērtējumu un toksikoloģiju ir nepietiekama, ka secinājumi par līdzvērtību starp ĢMO un tradicionālajām sojas pupām un par pārtikas un barības nekaitīgumu, pamatojoties uz šo informāciju, ir pāragri, un ka šis ĢMO sojas pupas nav pārbaudītas ar zinātnisko stingrību, kas nepieciešama nekaitīguma noteikšanai;

F.  tā kā neatkarīgā pētījumā ir secināts, ka EFSA veiktais riska novērtējums ir nepieņemams tā pašreizējā formā, jo tajā nav identificēti zināšanu trūkumi un neskaidrības un tajā nav novērtēts toksiskums vai ietekme uz imūnsistēmu un reproduktīvo sistēmu(7);

G.  tā kā glifosāta pašreizējās atļaujas termiņš beidzas ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī; tā kā joprojām pastāv jautājumi par glifosāta kancerogenitāti; tā kā EFSA 2015. gada novembrī secināja, ka glifosāts, visticamāk, nav kancerogēns, un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) 2017. gada martā secināja, ka klasificēšana nav pamatota; tā kā PVO Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC), gluži pretēji, 2015. gadā klasificēja glifosātu kā iespējami kancerogēnu cilvēkiem;

H.  tā kā glufosināts ir klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai un tāpēc tam piemērojami izslēgšanas kritēriji, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū(8); tā kā glufosināta atļauja ir derīga līdz 2018. gada 31. jūlijam(9);

I.  tā kā izoksaflutols, visticamāk, ir kancerogēns cilvēkiem(10), ir toksisks dažiem ūdens organismiem un nemērķa augiem, un tā noārdīšanās produkti un metabolīti bez grūtībām piesārņo ūdeni; tā kā šādu bažu rezultātā ir noteikti ierobežojumi tā izmantošanai(11);

J.  tā kā komplementāru herbicīdu izmantošana ir daļa no parastas lauksaimniecības prakses pret herbicīdiem izturīgu augu kultivēšanā un tāpēc var prognozēt, ka atliekas no izsmidzināšanas vienmēr būs atrodamas ražā un ir neizbēgamas sastāvdaļas; tā kā ir pierādīts, ka pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kultūru izmantošana izraisa komplementāru herbicīdu izmantošanu lielākos apmēros salīdzinājumā ar to tradicionālajām alternatīvām(12);

K.  tā kā atliekas no apsmidzināšanas ar komplementāriem herbicīdiem EFSA nenovērtēja; tā kā tāpēc nevar secināt, ka ģenētiski modificētas sojas pupas, kas apsmidzinātas ar izoksaflutolu, glifosātu un glufosinātu, ir nekaitīgas lietošanai pārtikā un barībā;

L.  tā kā ģenētiski modificēti kultūraugi, kas ir noturīgi pret vairākiem selektīviem herbicīdiem, galvenokārt attīstījās tādēļ, ka strauji palielinājās nezāļu noturība pret glifosātu valstīs, kuras lielā mērā paļāvās uz ģenētiski modificētiem kultūraugiem; tā kā vairāk nekā 20 dažādas pret glifosātu izturīgu nezāļu šķirnes ir dokumentētas zinātniskās publikācijās(13); tā kā kopš 2009. gada ir novērotas pret glufosinātu izturīgas nezāles;

M.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja 2017. gada 17. jūlijā balsoja, nesniedzot atzinumu; tā kā 15 dalībvalstis balsoja pret, bet tikai 10 dalībvalstis, kas pārstāv tikai 38,43 % no Savienības iedzīvotāju skaita, nobalsoja par, un trīs dalībvalstis atturējās;

N.  tā kā Apelācijas komiteja 2017. gada 14. septembrī balsoja, nesniedzot atzinumu; tā kā 15 dalībvalstis balsoja pret, bet tikai 11 dalībvalstis, kas pārstāv 38,69 % no Savienības iedzīvotāju skaita, nobalsoja par, un divas dalībvalstis atturējās;

O.  tā kā Komisija vairākkārt ir nosodījusi to, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā Komisijas lēmumi par atļauju piešķiršanu ir pieņemti bez Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atbalsta un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visā procedūrā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai pārtikai un barībai; tā kā arī Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers ir nosodījis šādu praksi kā nedemokrātisku(14);

P.  tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā noraidīja 2015. gada 22. aprīļa priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un aicināja Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu;

Q.  tā kā Regulas (ES) Nr. 182/2011 14. apsvērumā norādīts, ka Komisija, ciktāl iespējams, rīkosies tā, lai izvairītos no vēršanās pret jebkādu dominējošu nostāju, kas pārsūdzības komitejā varētu rasties pret īstenošanas akta piemērotību, jo īpaši attiecībā uz tādiem jutīgiem jautājumiem kā patērētāju veselība, pārtikas nekaitīgums un vide,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 178/2002(15) paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

3.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

4.  aicina Komisiju pārtraukt jebkādus īstenošanas lēmumus attiecībā uz pieteikumiem par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētiem organismiem līdz atļaujas piešķiršanas procedūra būs pārskatīta tā, lai novērstu nepilnības pašreizējā procedūrā, kas ir izrādījusies neatbilstīga;

5.  aicina Komisiju neizsniegt atļauju nevienam pret herbicīdiem noturīgam ģenētiski modificētam augam (ĢMA), pirms nav veikts pilnīgs novērtējums par atliekām pēc apsmidzināšanas ar papildu herbicīdiem un to tirdzniecības preparātiem, ko izmanto audzēšanas valstīs;

6.  aicina Komisiju neizsniegt atļauju nevienam pret herbicīdiem noturīgam ĢMA, kas ir padarīts noturīgs pret herbicīdu kombināciju, kā tas ir, piemēram, attiecībā uz sojas pupām FG72 × A5547-127, pirms ir veikts pilnīgs novērtējums par to specifisko kumulatīvo ietekmi, kāda ir atliekām pēc smidzināšanas ar vairākiem papildu herbicīdiem un to tirdzniecības preparātiem, ko izmanto audzēšanas valstīs;

7.  aicina Komisiju pieprasīt daudz detalizētāku to veselības risku pārbaudi, kas saistīti ar tādiem vairākiem transformācijas gadījumiem kā sojas pupas FG72 × A5547-127;

8.  aicina Komisiju izstrādāt stratēģijas veselības riska novērtējumam un toksikoloģijai, kā arī pēctirgus uzraudzībai attiecībā uz visu pārtikas un barības ķēdi;

9.  aicina Komisiju pret herbicīdiem noturīgu ĢMA riska novērtējumā pilnībā integrēt riska novērtējumu par papildu herbicīdiem un to atliekām neatkarīgi no tā, vai ģenētiski modificētais augs ir paredzēts audzēšanai Savienības teritorijā vai importam kā pārtika un dzīvnieku barība;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)

OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.'

(3)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744

(4)

– Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (OV C 482, 23.12.2016, 110. lpp.).

– Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūcija par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25, sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0456).

– Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0040).

– Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0039).

– Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0038).

– Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs modifikācijas gadījumi, sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0271).

– Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0272).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0388).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0389).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0386).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0387).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj produktu, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastāv vai ir ražoti no tās, laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0390).

– Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas, trīs vai četras no modifikācijām Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0123).

– Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0215).

– Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0214).

– Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (D051451 – 2017/2780(RSP)) (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0341).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744

(6)

G pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032

(7)

http://www.testbiotech.org/en/node/1975

(8)

OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(9)

Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/404, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, kaptānam, dimetoātam, dimetomorfam, etoprofosam, fipronilam, folpetam, formetanātam, glufosinātam, metiokarbam, metribuzīnam, fosmetam, pirimifosmetilam un propamokarbam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 67, 12.3.2015., 6. lpp.).

(10)

https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf

(11)

G pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes, 27. lpp. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032

(12)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(13)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(14)

Piemēram, Parlamenta plenārsēdē teiktajā uzrunā par nākamās Komisijas politiskajām vadlīnijām (Strasbūrā 2014. gada 15. jūlijā) vai uzrunā par Savienības stāvokli 2016. gadā (Strasbūrā 2016. gada 14. septembrī).

(15)

OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika