Procedură : 2017/2879(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0540/2017

Texte depuse :

B8-0540/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2017 - 9.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0377

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 431kWORD 75k
28.9.2017
PE611.466v01-00
 
B8-0540/2017

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051972 – 2017/2879(RSP))


Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Deputați responsabili: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051972 – 2017/2879(RSP))  
B8‑0540/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051972),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2),

–  având în vedere votul din data de 17 iulie 2017 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 1 martie 2017 și publicat la 6 aprilie 2017(3),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 10 decembrie 2013, Bayer Crop Science LP și M.S. Technologies LLC au prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a produselor care sunt constituite din soia modificată genetic FG72 x A5547-127 sau care o conțin și care sunt destinate acelorași utilizări ca orice altă soia, în afara consumului uman și animal, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 1 martie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 6 aprilie 2017(5);

C.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 specifică faptul că produsele alimentare sau furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți în ceea ce privește chestiunea analizată;

D.  întrucât soia FG72 × A5547-127 a fost elaborată pentru a conferi toleranță la erbicidele pe bază de izoxaflutol (5-ciclopropilisoxazol-4-il 2-mesil-4-trifluorometilfenil cetonă), glifosat (N-(fosfonometil) glicină) și glufosinat (l-fosfinotricină) de amoniu; întrucât toleranța la aceste erbicide se realizează prin exprimarea proteinei HPPD W336 (4-hidroxil fenil-piruvat-dioxigenază), 2mEPSPS (5-enolpiruvilsikimat-3-fosfat sintază) și, respectiv, PAT (fosfinotricină acetil-transferază);

E.  întrucât statele membre au prezentat multe comentarii critice în timpul perioadei de consultare de trei luni(6); întrucât cele mai critice observații includ constatarea potrivit căreia, în lipsa unui test de toxicitate subcronică de 90 de zile, nu se poate trage nicio concluzie cu privire la riscurile legate de utilizarea acestui OMG în hrana umană și animală, informațiile furnizate privind compoziția, evaluarea fenotipică și toxicologia sunt insuficiente, concluziile la care s-a ajuns cu privire la echivalența dintre OMG și soia convențională și privind siguranța alimentelor și a furajelor, pe baza acestor informații, sunt premature și această soia modificată genetic nu a fost testată cu rigoarea științifică necesară pentru a stabili siguranța sa;

F.  întrucât un studiu independent concluzionează că evaluarea riscului de către EFSA nu este acceptabilă în forma sa actuală deoarece nu identifică lacunele de cunoaștere și incertitudinile existente și nu evaluează toxicitatea sau efectele asupra sistemului imunitar și reproductiv(7);

G.  întrucât autorizarea actuală a glifosatului expiră, cel târziu, la 31 decembrie 2017; întrucât există în continuare întrebări legate de carcinogenicitatea glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a concluzionat că este puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a concluzionat, în martie 2017, că nu se justifică o clasificare; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) din cadrul OMS a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind probabil cancerigen pentru oameni;

H.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(8); întrucât autorizarea glufosinatului expiră la 31 iulie 2018(9);

I.  întrucât izoxaflutolul este susceptibil de a fi cancerigen pentru om(10), este toxic pentru anumite organisme acvatice și plante nevizate și, împreună cu metaboliții și produșii săi de degradare contaminează ușor apa; întrucât aceste probleme au condus la restricții privind utilizarea sa(11);

J.  întrucât utilizarea unor erbicide complementare face parte din practicile agricole de cultivare a plantelor rezistente la erbicide și, prin urmare, poate fi de așteptat ca reziduurile de pulverizare să fie întotdeauna prezente în recoltă, acestea fiind componente inevitabile; întrucât s-a demonstrat că culturile modificate genetic tolerante la erbicide duc la o utilizare mai intensă a erbicidelor complementare decât culturile echivalente convenționale(12);

K.  întrucât reziduurile de pulverizare cu erbicide complementare nu au fost evaluate de EFSA; întrucât, prin urmare, nu se poate concluziona că boabele de soia modificate genetic care sunt stropite cu izoxaflutol, glifosat și glufosinat pot fi utilizate în condiții de siguranță în alimente și furaje;

L.  întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic care sunt tolerante la diverse erbicide selective se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; întrucât, în publicațiile științifice, au fost prezentate peste 20 de soiuri diferite de buruieni rezistente la glifosat(13); întrucât s-au observat buruieni rezistente la glifosat începând din 2009;

M.  întrucât, în urma votului său din 17 iulie 2017, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 15 state membre au votat împotrivă, în timp ce doar 10 state membre, care reprezintă 38,43 % din populația Uniunii, au votat pentru, iar trei state membre s-au abținut;

N.  întrucât, în urma votului său din 14 septembrie 2017, comitetul de apel nu a emis niciun aviz; întrucât 15 state membre au votat împotrivă, în timp ce doar 11 state membre, care reprezintă 38,69 % din populația Uniunii, au votat pentru, iar două state membre s-au abținut;

O.  întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a adoptat decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul întregii procedurii, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât și Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept nedemocratică(14);

P.  întrucât Parlamentul a respins la 28 octombrie 2015, în primă lectură, propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă;

Q.  întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia trebuie să acționeze în așa fel încât să evite orice poziție predominantă care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva oportunității unui act de punere în aplicare, în special cu privire la problemele sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și mediul,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002(15), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit a fi inadecvată;

5.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificate genetic care sunt tolerante la erbicide (HT GMP) fără o evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

6.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic rezistente la o combinație de erbicide, cum este cazul boabelor de soia FG72 × A5547-127, fără o evaluare completă a efectelor cumulative specifice ale reziduurilor de pulverizare cu o combinație de erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

7.  invită Comisia să solicite efectuarea unor teste mult mai detaliate referitoare la riscurile de sănătate provocate de evenimentele de transformare cu acumulare de gene, cum ar fi soia FG72 × A5547-127;

8.  solicită Comisiei să dezvolte strategii în materie de evaluare a riscurilor pentru sănătate și de toxicologie, precum și de control după introducerea pe piață, care să vizeze întregul lanț alimentar și furajer;

9.  invită Comisia să integreze pe deplin evaluarea riscurilor utilizării de erbicide complementare și a reziduurilor acestora în evaluarea riscurilor pentru plantele modificat genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar sau furaj;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

(1)

JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)

JO 55, 28.2.2011, p. 13.

(3)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744

(4)

- Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).

- Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0456).

- Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0040).

- Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0039).

- Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), (Texte adoptate, P8_TA(2016)0038).

- Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0271).

- Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0272).

- Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388).

Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389).

- Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386).

- Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387).

- Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390).

- Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA (2017)0123).

- Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215).

- Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2017)0214).

- Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051451 – 2017/2780(RSP)) (Texte adoptate, P8_TA(2017)0341).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744

(6)

Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032

(7)

http://www.testbiotech.org/en/node/1975

(8)

JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(9)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/404 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, captan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, fosmet, glufosinat, metiocarb, metribuzin, pirimifos-metil și propamocarb (JO L 67, 12.3.2015, p. 6).

(10)

https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf

(11)

Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO, p. 27. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032

(12)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(13)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(14)

De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii (Strasbourg, 15 iulie 2014) sau în discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).

(15)

JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Notă juridică - Politica de confidențialitate