Διαδικασία : 2017/2801(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0542/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0542/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0376

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 622kWORD 56k
28.9.2017
PE611.468v01-00
 
B8-0542/2017

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (D048947/06 – 2017/2872(RSP))


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές: Jytte Guteland, Bas Eickhout
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (D048947/06 – 2017/2872(RSP))  
B8‑0542/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (D048947/06) («σχέδιο κανονισμού»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο α), τη δεύτερη παράγραφο του σημείου 3.6.5 και το σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Δεκεμβρίου 2015(2) και ιδίως τις σκέψεις 71 και 72,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της Επιτροπής με τις οποίες καθορίζονται επιστημονικά κριτήρια προσδιορισμού τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα (COM(2016)0350),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, η οποία συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 28 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες(4)4,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της Επιτροπής, του Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό κριτηρίων με σκοπό τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και του κανονισμού για τα βιοκτόνα,

–  έχοντας υπόψη το γενικό Ενωσιακό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έως το 2020 με τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» («7o ΠΔΠ»), και ιδίως την τρίτη παράγραφο του σημείου 50(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα(7), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) με θέμα την υποβολή δημοσιευμένης επιστημονικής βιβλιογραφίας που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους για την έγκριση δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009(8),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης την οποία εκφώνησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker στις 13 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το δεύτερο σχέδιο εγγράφου καθοδήγησης, της 17ης Ιουλίου 2012, για την εφαρμογή των κριτηρίων βάσει επικινδυνότητας για τον προσδιορισμό ενδοκρινικών διαταρακτών (ΕΔ) στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και (ΕΕ) αριθ. 528/2012, το οποίο εκπόνησαν η EFSA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών («σχέδιο καθοδήγησης»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, μια «δραστική ουσία [...] εγκρίνεται μόνο εάν [...] δεν θεωρείται ότι διαθέτει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις για οργανισμούς-μη στόχους, εκτός εάν η έκθεση οργανισμών-μη στόχων σε αυτή τη δραστική ουσία [...] είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, αμελητέα» («απορριπτικό κριτήριο» για το περιβάλλον)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 3.6.5 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η Επιτροπή έπρεπε να υποβάλει στη «Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων σχέδιο των μέτρων που αφορούν τα ειδικά επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής» μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών γνωμοδότησε θετικά σχετικά με το σχέδιο κανονισμού στις 4 Ιουλίου 2017, με τρία κράτη μέλη να ψηφίζουν κατά και τέσσερα κράτη μέλη να απέχουν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία παράγραφος του σχεδίου κανονισμού ορίζει ότι «Εάν ο επιδιωκόμενος φυτοπροστατευτικός τρόπος δράσης της υπό εξέταση δραστικής ουσίας συνίσταται στην καταπολέμηση οργανισμών-στόχων πλην σπονδυλωτών μέσω των ενδοκρινικών συστημάτων τους, οι επιδράσεις στους οργανισμούς του ίδιου ταξινομικού αθροίσματος με αυτό του οργανισμού-στόχου δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της ουσίας ως έχουσας ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής για οργανισμούς-μη στόχους»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο δήλωσε σαφώς στην απόφασή του για την υπόθεση T‑521/14 ότι «la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique»(10) (σκέψη 71)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι επιστημονική πρακτική η εξαίρεση ουσίας με επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης από τον προσδιορισμό της ως ενδοκρινικού διαταράκτη για οργανισμούς-μη στόχους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού μπορεί, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι δεν βασίζεται σε αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το ενδοκρινικό σύστημα, όπως απαιτεί το Δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ως εκ τούτου υπερβαίνει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αληθινή πρόθεση της τελευταίας αυτής παραγράφου εκφράζεται με σαφήνεια στη συνοπτική έκθεση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 28 Φεβρουαρίου 2017, η οποία δηλώνει ότι εξηγήθηκε, επιπλέον, το σκεπτικό για τη διάταξη σχετικά με τις δραστικές ουσίες με επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης (εφεξής «ρυθμιστές ανάπτυξης» (ΡΑ))· η διάταξη σχετικά με τους ΡΑ προβλέπει τη μη εφαρμογή του απορριπτικού κριτηρίου σε ουσίες με επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, συνεπώς, σαφές πως η αληθινή πρόθεση της τελευταίας αυτής παραγράφου είναι ουσιαστικά η δημιουργία παρέκκλισης από το απορριπτικό κριτήριο που ορίζεται στο σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως, βάσει των αιτιολογικών σκέψεων 6 έως 10 και του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, κατά την αντιμετώπιση του περίπλοκου ζητήματος της θέσπισης κανόνων σχετικά με την έγκριση δραστικών ουσιών, το νομοθετικό σώμα έπρεπε να επιτύχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ διαφορετικών και εν δυνάμει αντικρουόμενων στόχων, ήτοι η γεωργική παραγωγή και η εσωτερική αγορά αφενός και η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος αφετέρου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο προέβη στην εξής δήλωση στο πλαίσιο της προαναφερθείσας απόφασης: «Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience.»(11) (σκέψη 72)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την απόφαση αυτή στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016, όπου «τονίζει ότι Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο προσδιορισμός επιστημονικών κριτηρίων μπορεί να επιτευχθεί μόνον με αντικειμενικό τρόπο βάσει επιστημονικών δεδομένων που έχουν σχέση με το ενδοκρινικό σύστημα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, ιδιαίτερα οικονομικό, και ότι η Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να αλλάξει τη ρυθμιστική ισορροπία που προβλέπεται σε βασική πράξη μέσω της άσκησης των εξουσιών που της ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι περιορισμοί αρμοδιότητας ισχύουν για την Επιτροπή σε περίπτωση εκτελεστικής πράξης υπό κανονιστική διαδικασία με έλεγχο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2016, «[τ]ο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Επιτροπή στην παρούσα διαδικασία είναι η θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό του τι είναι ή δεν είναι ενδοκρινικός διαταράκτης όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα –και όχι η λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των εν λόγω ουσιών. Οι κανονιστικές συνέπειες έχουν ήδη καθοριστεί από το νομοθέτη στη νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (2009) και τα βιοκτόνα (2012)»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το απορριπτικό κριτήριο που ορίζεται στο σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 αποτελεί βασικό στοιχείο του κανονισμού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μακροχρόνια νομολογία, η έγκριση βασικών για κάποιο ζήτημα ρυθμιστικών στοιχείων υπάγεται στην αρμοδιότητα των νομοθετικών σωμάτων της ΕΕ και δεν μπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, δήλωσε ότι το κράτος δικαίου συνιστά μία από τις τρεις αρχές στις οποίες πρέπει πάντα να εδράζεται η Ένωσή μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Juncker επεξήγησε επιπροσθέτως στο πλαίσιο αυτό πως «[η] αποδοχή και ο σεβασμός μιας αμετάκλητης απόφασης είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη συμμετοχή σε μια Ένωση που εδράζεται στο κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη μας ανέθεσαν την τελική δικαιοδοσία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και οι αποφάσεις του πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους. Η υπονόμευση των αποφάσεων αυτών, ή η υπονόμευση της ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστηρίων, συνεπάγεται την αποψίλωση των πολιτών από τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Το κράτος δικαίου δεν αποτελεί προαιρετική επιλογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαία συνθήκη»·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπερέβη τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες όταν τροποποίησε ένα ουσιώδες ρυθμιστικό στοιχείο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αντίθετα προς την αναγνώριση των ορίων της αρμοδιότητάς της κατά την ακρόαση της υπόθεσης T-521-14, αντίθετα προς τις διαβεβαιώσεις της στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2016 και αντίθετα προς τη θεμελιώδη ενωσιακή αρχή του κράτους δικαίου στην οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι η υπέρβαση από την Επιτροπή των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων επιβεβαιώνεται περαιτέρω από τη συνοπτική έκθεση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 28 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με την οποία η νέα ρήτρα θα προστίθετο σε νέα παράγραφο, χωριστά από τις «εντολές» και από τις αρχές της αξιολόγησης, ούτως ώστε να μην αποτελεί πλέον μέρος των κριτηρίων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και αν οι εξελίξεις στο πεδίο της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης παρείχαν βάσιμους λόγους για την προσθήκη παρέκκλισης όσον αφορά τις συνθήκες έγκρισης ουσιών με επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης, μια τέτοια παρέκκλιση θα μπορούσε να προστεθεί μόνο μέσω νομοθετικής διαδικασίας για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σύμφωνα με το άρθρο 294 της ΣΛΕΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 7ο ΠΔΠ, «[η] Ένωση θα αναπτύξει περαιτέρω και θα εφαρμόσει προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση [...] των ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες σε όλη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης. Ιδιαίτερα, η Ένωση θα αναπτύξει εναρμονισμένα και βασιζόμενα στην επικινδυνότητα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών»·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας της Επιτροπής βάσει εκκλήσεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της επαναβεβαίωσης των δύο συννομοθετών όπως την εξέφρασαν στο 7ο ΠΔΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει οριζόντια επιστημονικά κριτήρια βάσει επικινδυνότητας για τον προσδιορισμό ενδοκρινικών διαταρακτών, ούτως ώστε να κάνει δυνατή την εφαρμογή τους στην ευρύτερη νομοθεσία που αφορά τη ρύθμιση των ενδοκρινικών διαταρακτών υπό διάφορες ρυθμιστικές συνθήκες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια στο σχέδιο κανονισμού δεν είναι, ωστόσο, κατάλληλα για οριζόντια εφαρμογή σε όλη τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εξαιτίας δύο τουλάχιστον λόγων:

α.  δεν περιλαμβάνουν την κατηγορία των πιθανών ενδοκρινικών διαταρακτών,

β.  δεν περιλαμβάνουν την αναλογική προσέγγιση (read-across) του λειτουργικού τμήματος των υπό εξέταση δεδομένων(12),

  και συνεπώς δεν είναι συμβατά με τον στόχο και το περιεχόμενο του 7ου ΠΔΠ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλειψη της κατηγορίας των πιθανών ενδοκρινικών διαταρακτών σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναληφθεί δράση ενάντια σε τέτοιες ουσίες, εκτός και αν υποβληθεί συμπληρωματική πρόταση όπου θα καθορίζονται τα σχετικά κριτήρια·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είχε μεγάλη σημασία να περιληφθεί η κατηγορία των πιθανών ενδοκρινικών διαταρακτών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη επαρκούς προστασίας ενάντια σε τέτοιες ουσίες σε άλλους τομείς, όπως τα καλλυντικά, όπου επίσης απαγορεύονται ουσίες οι οποίες εικάζεται ότι είναι καρκινογόνες, μεταλλαξογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή («ΚΜΤ ουσίες»), ιδίως αφού η Επιτροπή υποχρεούται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 να επανεξετάσει τον κανονισμό αυτόν όσον αφορά ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής το αργότερο έως τις 11 Ιανουαρίου 2015 το αργότερο·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλειψη της κατηγορίας των πιθανών ενδοκρινικών διαταρακτών σημαίνει, επίσης, ότι το σχέδιο κανονισμού δεν συνάδει με το υπάρχον σύστημα ταξινόμησης για ΚΜΤ ουσίες, όπως θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ο οποίος περιλαμβάνει ταξινόμηση πιθανών ΚΜΤ ουσιών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλειψη της αναλογικής προσέγγισης του λειτουργικού τμήματος σημαίνει ότι αν τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχέδιο κανονισμού εφαρμοστούν σε άλλους τομείς, κάθε ουσία θα πρέπει να ελέγχεται ξεχωριστά και χωρίς τη δυνατότητα χρήσης δεδομένων δοκιμών συναφών χημικών και, κατά συνέπεια, σε περίπτωση απουσίας δεδομένων δοκιμών συγκεκριμένων ουσιών όσον αφορά παρενέργειες, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί αν μια ουσία είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, με αποτέλεσμα η μη πραγματοποίηση δοκιμών να συνεπάγεται αδράνεια και να απαιτείται η πραγματοποίηση περιττών δοκιμών σε ζώα·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλειψη ιδίως της αναλογικής προσέγγισης ως μέρος της εξέτασης όλων των διαθέσιμων δεδομένων δεν συνάδει με το υφιστάμενο σύστημα ταξινόμησης ΚΜΤ ουσιών όπως θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ο οποίος περιλαμβάνει ρητά την αναλογική προσέγγιση·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού περιλαμβάνει τον ενδοκρινικό τρόπο δράσης (τη δεύτερη εντολή) ως βασικό παράγοντα για τον προσδιορισμό μιας ουσίας ως ενδοκρινικού διαταράκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο κανονισμού «ενδοκρινικός τρόπος δράσης» σημαίνει ότι «μεταβάλλει τη λειτουργία ή λειτουργίες του ενδοκρινικού συστήματος», ούτως ώστε να ευθυγραμμίζει τον ορισμό με εκείνον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στον οποίο αναφέρεται το σχέδιο κανονισμού στην αιτιολογική σκέψη 2·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο καθοδήγησης δίνει διαφορετικό ορισμό για τον τρόπο δράσης: «Μια βιολογικά ευλογοφανής αλληλουχία βασικών γεγονότων που οδηγούν σε ένα παρατηρούμενο αποτέλεσμα, το οποίο επιβεβαιώνουν εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και μηχανιστικά δεδομένα. Ο τρόπος δράσης περιγράφει βασικά κυτταρολογικά και βιοχημικά γεγονότα –τα οποία είναι τόσο μετρήσιμα όσο και απαραίτητα για το παρατηρούμενο αποτέλεσμα– εντός ενός λογικού πλαισίου»·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο καθοδήγησης παρέχει, συνεπώς, έναν πιο απαιτητικό ορισμό για τον όρο-κλειδί «τρόπος δράσης» σε σύγκριση με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στη δεύτερη εντολή των κριτηρίων και, ως εκ τούτου, δυσχεραίνει αδικαιολόγητα τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά στις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές στα βιβλιογραφικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στο σημείο 1) 1) β) του σχεδίου κανονισμού θεσπίζει μια ιεραρχία βάσει της οποίας τα δεδομένα που παράγονται σύμφωνα με διεθνώς συμφωνημένα πρωτόκολλα μελετών προτιμώνται υπέρ άλλων επιστημονικών δεδομένων, ωστόσο τέτοιου είδους πρωτόκολλα μελετών είναι διαθέσιμα μόνο για τη χρήση ορισμένων παραμέτρων κατά τη δοκιμή ενδοκρινικών διαταρακτών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να μην θεωρούνται επαρκή τα ανεξάρτητα μόνο δεδομένα για τον προσδιορισμό μιας ουσίας ως ενδοκρινικού διαταράκτη·

1.  αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή·

4.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το σχέδιο κανονισμού με τη διαγραφή της τελευταίας παραγράφου του·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κριτηρίων βάσει επικινδυνότητας για τον προσδιορισμό ενδοκρινικών διαταρακτών (ΕΔ) στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής, περιλαμβανομένης της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

6.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν πως δεν υφίσταται ιεραρχική κατάταξη βάσει της οποίας επιστημονικά δεδομένα που παράγονται σύμφωνα με διεθνώς συμφωνηθέντα πρωτόκολλα μελετών προτιμώνται αντί άλλων επιστημονικών δεδομένων·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015, Σουηδία κατά Επιτροπής, Υπόθεση T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0270.

(4)

4 ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 85.

(5)

ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.

(6)

ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.

(8)

EFSA Journal 2011;9(2):2092, DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2092.

(9)

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(10)

δεδομένου ότι η υπόθεση T-521/14 εκδικάστηκε μόνο στα γαλλικά και στα σουηδικά, η ελληνική εκδοχή του κειμένου παρέχεται από τη μεταφραστική υπηρεσία του Κοινοβουλίου: «ο καθορισμός επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής μπορεί να επιτευχθεί μόνον με αντικειμενικό τρόπο βάσει επιστημονικών δεδομένων σχετικά με το ενδοκρινικό σύστημα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, ιδιαίτερα οικονομικό»·

(11)

Δεδομένου ότι η υπόθεση T-521/14 εκδικάστηκε μόνο στα γαλλικά και στα σουηδικά, η ελληνική εκδοχή του κειμένου παρέχεται από τη μεταφραστική υπηρεσία του Κοινοβουλίου: «Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κατά την έγκριση του κανονισμού αριθ. 528/2012, ο νομοθέτης στάθμισε τους στόχους της βελτίωσης της εσωτερικής αγοράς και εκείνους της προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος και κατέληξε σε συμπεράσματα τα οποία η Επιτροπή θα πρέπει να σεβαστεί και δεν μπορεί να αμφισβητήσει [...]· Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τον νομοθέτη, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ισορροπία των ρυθμιστικών διατάξεων, κάτι που το εν λόγω όργανο έχει εξάλλου ουσιαστικά αποδεχθεί κατά τη διάρκεια της ακρόασης»·

(12)

Η αναλογική προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση σχετικών πληροφοριών από μία ή περισσότερες ανάλογες ουσίες, με στόχο την πρόβλεψη των ιδιοτήτων της υπό εξέταση ουσίας-στόχου [βλ. πλαίσιο αξιολόγησης συγκριτικών προσεγγίσεων, ECHA, 2017, https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/raaf_en.pdf]

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου