Menetlus : 2017/2801(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0542/2017

Esitatud tekstid :

B8-0542/2017

Arutelud :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Hääletused :

PV 04/10/2017 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0376

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 280kWORD 53k
28.9.2017
PE611.468v01-00
 
B8-0542/2017

vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning lõike 4 punktile c


komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks (D048947/06 – 2017/2872(RSP))


Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Vastutavad parlamendiliikmed: Jytte Guteland, Bas Eickhout
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks (D048947/06 – 2017/2872(RSP))  
B8-0542/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks (D048947/06) (edaspidi „määruse eelnõu“),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(1), eelkõige selle artikli 4 lõiget 1, artikli 78 lõike 1 punkti a, II lisa punkti 3.6.5. teist lõiku ja punkti 3.8.2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta kohtuotsust(2), eelkõige selle punkte 71 ja 72,

–  võttes arvesse oma 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast Euroopa Liidu Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust(3),

–  võttes arvesse komisjoni 15. juuni 2016. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide ja komisjoni õigusaktide eelnõude kohta, milles sätestatakse selliste kemikaalide kindlakstegemise teaduslikud kriteeriumid taimekaitsevahendeid ja biotsiide käsitlevate ELi õigusaktide raames (COM(2016)0350),

–  võttes arvesse alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee 28. veebruaril 2017 Brüsselis toimunud koosoleku kokkuvõtvat aruannet,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni rahvatervise kaitsmise kohta sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest(4)4,

–  võttes arvesse komisjoni 2014. aasta juuni tegevuskava, millega määratakse kindlaks endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide tuvastamise kriteeriumid seoses taimekaitsevahendite määruse ja biotsiidide määruse rakendamisega,

–  võttes arvesse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires“ („seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm“) ja eelkõige selle punkti 50 kolmandat lõiku(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006(6),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta(7), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti suuniseid avaliku (eelretsenseeritud) teaduskirjanduse esitamise kohta pestitsiidide toimeainete heakskiitmiseks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009(8),

–  võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 13. septembri 2017. aasta kõnet Euroopa Liidu olukorrast,

–  võttes arvesse 17. juuli 2012. aasta teist juhenddokumendi eelnõu ohupõhiste kriteeriumide rakendamise kohta endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlaksmääramiseks seoses määrustega (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) nr 528/2012, mille on välja töötanud Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Kemikaaliamet ja Teadusuuringute Ühiskeskus (edaspidi „juhendi eelnõu“),

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) artikli 5a lõike 3 punkti b(9),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

A.  arvestades, et vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktile 3.8.2 kiidetakse toimeaine heaks ainult siis, kui sellel ei leita olevat endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, mis võivad mitte-sihtorganismidele avaldada kahjulikku mõju, välja arvatud juhul, kui kavandatavates realistlikes kasutustingimustes on mitte-sihtorganismide kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega väheoluline (nn välistamiskriteerium keskkonna suhtes);

B.  arvestades, et vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 3.6.5 teisele lõigule esitab komisjon alalisele toiduahela ja loomatervishoiu komiteele 14. detsembriks 2013 meetmete projekti seoses konkreetsete teaduslike kriteeriumidega endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks;

C.  arvestades, et alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee esitas 4. juulil 2017 määruse eelnõu kohta positiivse arvamuse, kusjuures kolm liikmesriiki hääletasid vastu ja neli liikmesriiki hoidusid hääletamisest;

D.  arvestades, et määruse eelnõu viimases lõigus on sätestatud, et „kui hinnatava taimekaitsevahendi toimeaine kavandatud toimemehhanism seisneb muude kui selgroogsete sihtorganismide kontrollimises mõju kaudu endokriinsüsteemile, ei arvestata sihtorganismiga sama hõimkonna organismidele avalduvat mõju aine määratlemisel mittesihtorganismidele endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks“;

E.  arvestades, et Üldkohus otsustas kohtuasjas T-521/14 selgesõnaliselt, et „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique(10)“ (punkt 71);

F.  arvestades, et kavandatud endokriinse toimemehhanismiga aine kõrvalejätmine mittesihtorganismidel endokriinseid häireid põhjustavate ainete liigitamisest ei ole teaduslik teguviis;

G.  arvestades, et määruse eelnõu ei saa seetõttu pidada endokriinsüsteemi talitlust käsitlevatel objektiivsetel teaduslikel andmetel põhinevaks, nagu kohus nõudis; arvestades, et seega ületab komisjon oma rakendamisvolitusi;

H.  arvestades, et viimati toodud punkti tegelik eesmärk on selgelt välja toodud alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee kokkuvõtvas aruandes, mis esitati 28. veebruaril 2017 Brüsselis ja milles öeldakse, et „lisaks selgitati kavandatud endokriinse toimemehhanismiga aineid (edaspidi „kasvuregulaatorid“) käsitleva sätte loogikat. [...] Kasvuregulaatoreid käsitlev säte võimaldab seda, et välistamiskriteeriume ei kohaldata ainete suhtes, millel on kavandatud endokriinne toimemehhanism [...]“;

I.  arvestades, et seega on selge, et kõnealuse punkti tegelik taotlus on luua erand määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 3.8.2 kindlaks määratud välistamiskriteeriumist;

J.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 põhjendustest 6–10 ja artikli 1 lõikest 3 on ilmne, et toimeainete heakskiitmise eeskirjade kehtestamise keerulist küsimust lahendades tuli seadusandjal leida optimaalne tasakaal erinevate ja potentsiaalselt vastuoluliste eesmärkide, st ühest küljest põllumajandusliku tootmise ja siseturu ning teisest küljest keskkonna ja tervise kaitsmise vahel;

K.  arvestades, et eespool viidatud Üldkohtu otsuses öeldakse järgmist: «Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience.»(11) (punkt 72);

L.  arvestades, et seda seisukohta jagab ka parlament oma 8. juuni 2016. aasta resolutsioonis, milles rõhutatakse, et „Üldkohus otsustas, et teaduslikke kriteeriume saab määrata kindlaks üksnes objektiivsel viisil sisesekretsioonisüsteemi käsitlevate teaduslike andmete põhjal ja sõltumata mis tahes muudest, eeskätt majanduslikest kaalutlustest“, ning et „komisjonil ei ole õigust muuta alusaktis sätestatud regulatiivset tasakaalu talle Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel delegeeritud volituste kohaldamise raames“;

M.  arvestades, et samad volituste piirangud kehtivad komisjoni suhtes ka kontrolliga regulatiivmenetluse raamesse kuuluva rakendusakti puhul;

N.  arvestades, et komisjoni 15. juuni 2016. aasta teatises on märgitud, et „praegusel juhul peab komisjon kehtestama kriteeriumid, mille alusel tehakse kindlaks, millised kemikaalid on taimekaitsevahendite ja biotsiidide kontekstis endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid ja millised mitte – ei keskenduta sellele, kuidas neid aineid reguleerida tuleks. Seadusandja on õiguslikud tagajärjed juba sätestanud taimekaitsevahendeid (2009) ja biotsiide (2012) käsitlevates õigusaktides“;

O.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 3.8.2 sätestatud välistamiskriteerium on määruse lahutamatu osa;

P.  arvestades, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt kuulub teatava küsimuse jaoks otsustava tähtsusega reguleerivate elementide vastuvõtmine liidu seadusandja pädevusse ja seda ei tohi delegeerida komisjonile;

Q.  arvestades, et oma 2017. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta ütles komisjoni president Jean-Claude Juncker, et õigusriigi põhimõte on ja jääb üheks liidu kolmest aluspõhimõttest; arvestades, et president Juncker täpsustas sellega seoses, et „õigusriigi põhimõttel põhineva liidu liikmena tuleb meil mis tahes lõplikku kohtuotsust aktsepteerida ja austada. Liikmesriigid on andnud teatavates küsimustes Euroopa Liidu Kohtule lõpliku otsustusõiguse. Kõigil tuleb austada Euroopa Liidu Kohtu otsuseid. Kui seda ei tehta või kui õõnestatakse kohtute sõltumatust, siis see tähendab kodanike ilmajätmist nende põhiõigustest. Õigusriigi põhimõtte järgimine ei ole Euroopa Liidus vabatahtlik. See on kohustus“;

R.  arvestades, et komisjon on seega määruse (EÜ) nr 1107/2009 olulise reguleeriva elemendi muutmisega oma rakendamisvolitusi ületanud, mis on vastuolus komisjoni volituste piiride tunnistamisega kohtuasja T-521-14 menetluse raames, tema kinnitustega 15. juuni 2016. aasta teatises ja õigusriigi põhimõtet käsitleva liidu aluspõhimõttega, mille tõi esile komisjoni president Juncker;

S.  arvestades, et asjaolu, et komisjon on ületanud oma rakendamisvolitusi, kinnitatakse ka 28. veebruaril 2017. aastal Brüsselis toimunud alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee koosoleku kokkuvõtvas aruandes, mille kohaselt uus säte lisatakse uude punkti, mis on eraldi nii kohustustest kui ka hindamispõhimõtetest, nii et see ei ole enam kriteeriumide osa;

T.  arvestades, et isegi kui teaduse ja tehnika areng annab usaldusväärsed alused erandi kehtestamiseks kavandatud endokriinse toimemehhanismiga kemikaalide heakskiitmise tingimuste suhtes, saab selle erandi kehtestada vaid seadusandliku menetlusega, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1107/2009 kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 294;

U.  arvestades, et seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohaselt „liit arendab edasi ja rakendab käsitlusi, mis võimaldavad käsitleda kõigis asjaomastes liidu õigusaktides [...] sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega seotud ohutusküsimusi. Eelkõige töötab liit välja ühtlustatud ohupõhised kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate määratlemiseks“;

V.  arvestades, et komisjoni tegevuskava järgi, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu nõuetele ning mõlema kaasseadusandja poolt seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis antud kinnitusele, peaks komisjon kehtestama horisontaalsed ohupõhised teaduslikud kriteeriumid endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks, et võimaldada neid kohaldada üldisematele õigusaktidele, mis käsitlevad endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide reguleerimist erinevates reguleerivates sätetes;

W.  arvestades, et määruse eelnõus sätestatud kriteeriumid ei ole aga sobivad horisontaalseks kohaldamiseks kõigis liidu asjaomastes õigusaktides vähemalt kahel põhjusel:

a.  need ei hõlma oletatavalt endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kategooriat ja

b.  need ei hõlma arvesse võetavate andmete regulatiivosas analoogmeetodit(12),

  seetõttu ei ole need kooskõlas seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärgi ja sisuga;

X.  arvestades, et kuna oletatavalt endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kategooriat ei ole lisatud, ei saa selliste kemikaalide suhtes meetmeid võtta, kui ei esitata täiendavat ettepanekut neid käsitlevate kriteeriumide kehtestamiseks;

Y.  arvestades, et oletatavalt endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kategooria lisamine oleks olnud väga oluline, sest võimaldaks saavutada piisava kaitse selliste kemikaalide eest muudes sektorites, näiteks kosmeetikatoodete sektoris, kus on keelustatud ka oletatavalt kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained, eriti kuna määruses (EÜ) nr 1223/2009 on komisjonile kehtestatud kohustus see määrus seoses endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega hiljemalt 11. jaanuariks 2015 uuesti läbi vaadata;

Z.  arvestades, et oletatavalt endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kategooria puudumise tõttu ei ole määruse eelnõu kooskõlas ka kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kehtiva klassifitseerimissüsteemiga, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1272/2008, mis hõlmab oletatavalt kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete klassifitseerimist;

AA.  arvestades, et kuna regulatiivossa ei ole analoogmeetodit lisatud, tuleb määruse eelnõus sätestatud kriteeriumide kohaldamise korral muudes valdkondades kontrollida iga ainet eraldi ja seotud kemikaalide katsete andmeid ei saa kasutada, nii et kui kahjulikku toimet käsitleva ainepõhise katse andmed puuduvad, ei saa ainet liigitada endokriinfunktsiooni kahjustavaks kemikaaliks, mistõttu ei võeta katse puudumise korral ka meetmeid, samuti eeldaks see tarbetuid loomkatseid;

AB.  arvestades, et asjaolu, et analoogmeetodit ei ole sõnaselgelt lisatud kõigi kättesaadavate andmete arvestamise hulka, ei ole kooskõlas kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kehtiva klassifitseerimissüsteemiga, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1272/2008, mis hõlmab sõnaselgelt analoogmeetodit;

AC.  arvestades, et määruse eelnõus on endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlaksmääramise üks põhielemente endokriinne toimemehhanism (teine kohustus); arvestades, et määruse eelnõu kohaselt on „endokriinne toimemehhanism“ võrdne „endokriinsüsteemi talitlus(t)e kahjustamisega“, et viia see mõiste kooskõlla määruse eelnõu põhjenduses 2 osutatud Maailma Terviseorganisatsiooni määratlusega;

AD.  arvestades, et juhendi eelnõus määratletakse toimemehhanismi teisiti: „bioloogiliselt usutavad järjestikused olulised sündmused, mis põhjustavad täheldatavat mõju, mida toetavad kindlad katsetel põhinevad tähelepanekud ja andmed mehhanismi kohta. Toimemehhanism kirjeldab peamisi tsütoloogilisi ja biokeemilisi sündmusi – st neid, mis on nii mõõdetavad kui ka uuritava toime suhtes asjakohased – loogilises raamistikus“;

AE.  arvestades, et juhendi eelnõus esitatakse seega põhimõiste „toimemehhanism“ kohta tunduvalt keerulisem määratlus kui on kriteeriumide teises kohustuses ja seatakse endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks põhjendamatult ranged nõuded;

AF.  arvestades, et määruse eelnõu punkti 1 alapunkti 1 alapunktis b esitatud viide olemasolevale juhendile kasutatavate kirjanduses avaldatud andmete kohta tekitab hierarhia, mis annab rahvusvaheliselt kokkulepitud uuringuprotokollide alusel saadud andmetele eelise muude teaduslike andmete ees, kuid sellised uuringuprotokollid on kättesaadavad vaid teatavate näitajate kohta endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kontrollimiseks, ja seepärast on suur oht, et aine liigitamisel endokriinfunktsiooni kahjustavaks kemikaaliks ei peeta üksnes sõltumatuid andmeid piisavaks;

1.  on vastu komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele;

2.  on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud rakendamisvolitusi;

3.  palub komisjonil määruse eelnõu tagasi võtta ja esitada komiteele uue eelnõu;

4.  palub komisjonil määruse eelnõu muuta, jättes välja selle viimase lõigu;

5.  palub komisjonil tagada, et juhend ohupõhiste kriteeriumide rakendamise kohta sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate kindlaksmääramiseks seoses määrustega (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) nr 528/2012 on täielikus kooskõlas teaduslike kriteeriumidega, et määrata kindlaks endokriinseid häireid põhjustavad omadused, sealhulgas määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud tõendite kaalukuse käsitlusega;

6.  palub komisjonil tagada, et kõnealuses juhendis täpsustataks, et puudub hierarhia, mis annab rahvusvaheliselt kokkulepitud uuringuprotokollide alusel saadud teaduslikele andmetele eelise muude teaduslike andmete ees;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

(1)

ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 16. detsember 2015, Rootsi Kuningriik vs. Euroopa Komisjon, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0270.

(4)

4 ELT C 36, 29.1.2016, lk 85.

(5)

ELT L 354, 28.12.2013, lk 171.

(6)

ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(7)

ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(8)

EFSA Journal 2011;9(2):2092, DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2092.

(9)

EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(10)

Kuna kohtuasja T-521/14 menetleti ainult prantsuse ja rootsi keeles, on Euroopa Parlamendi tõlketeenistused tõlkinud teksti inglise keelde: „the specification of scientific criteria for the determination of endocrine-disrupting properties may only be performed objectively, in the light of scientific data relating to that system, independently of all other considerations, in particular economic ones“ („teaduslikke kriteeriume endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määramiseks saab kindlaks määrata üksnes objektiivselt, endokriinsüsteemi käsitlevate teaduslike andmete põhjal, sõltumata mis tahes muudest, eeskätt majanduslikest kaalutlustest“).

(11)

Kuna kohtuasja T-521/14 menetleti ainult prantsuse ja rootsi keeles, on Euroopa Parlamendi tõlketeenistused tõlkinud teksti inglise keelde: „In this context, it is important to note that, when adopting Regulation No 528/2012, the legislature weighed up the objective of improving the internal market and that of protecting human health, animal health and the environment, arriving at conclusions which the Commission must respect and cannot call into question.... In the context of the exercise of the powers delegated to it by the legislator, the Commission cannot call that balance into question, a fact which, moreover, that institution has in essence accepted during the hearing.“ („Sellega seoses on oluline märkida, et määruse nr 528/2012 vastuvõtmisel kaalus seadusandja siseturu parema toimimise ning inimeste ja loomade tervise ja keskkonna kaitsmise eesmärke, jõudes järeldustele, mida komisjon peab järgima ja ei saa kahtluse alla seada [...]. Teostades volitusi, mille seadusandja on talle delegeerinud, ei saa komisjon seda tasakaalu kahtluse alla seada – tõsiasi, millega komisjon kohtuistungi ajal sisuliselt ka nõustus.“)

(12)

Analoogmeetod käsitleb analoogse(te) aine(te) asjaomase teabe kasutamist, et prognoosida käsitletava(te) sihtaine(te) omadusi (vt „Read-Across Assessment Framework“ (analoogmeetodi hindamise raamistik), Euroopa Kemikaaliamet, 2017, https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/raaf_en.pdf).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika