Menettely : 2017/2801(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0542/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0542/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0376

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 278kWORD 53k
28.9.2017
PE611.468v01-00
 
B8-0542/2017

työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukaisesti


ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (D048947/06 – 2017/2872(RSP))


Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Vastuussa olevat jäsenet: Jytte Guteland, Bas Eickhout
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (D048947/06 – 2017/2872(RSP))  
B8-0542/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (D048947/06) (jäljempänä ’ehdotus asetukseksi’),

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ja 78 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä sen liitteessä II olevan 3.6.5 kohdan toisen alakohdan ja 3.8.2 kohdan,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015 annetun Euroopan unionin tuomioistuimen yleisen tuomioistuimen tuomion(2) ja erityisesti sen 71 ja 72 kohdan,

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman hormonaalisista haitta‑aineista: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen(3),

–  ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon hormonaalisista haitta-aineista ja tieteellisten kriteerien vahvistamista koskevista komission säädösluonnoksista näiden haitta-aineiden määrittämiseksi kasvinsuojeluaineita ja biosidivalmisteita koskevan EU:n lainsäädännön puitteissa (COM(2016)0350),

–  ottaa huomioon 28. helmikuuta 2017 Brysselissä pidetyn pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean laatiman yhteenvetokertomuksen,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutuksista(4)4,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2014 annetun komission etenemissuunnitelman hormonaalisia haitta-aineita koskevien kriteerien määrittelystä (”Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation”),

–  ottaa huomioon vuoteen 2020 ulottuvan yleisen unionin ympäristöalan toimintaohjelman ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”(5) (seitsemäs ympäristöä koskeva toimintaohjelma) ja erityisesti sen 50 kohdan kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008(6),

–  ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009(7) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) ohjeasiakirjan ”Submission of scientific peer-reviewed open literature for the approval of pesticide active substances under Regulation (EC) No 1107/2009”(8),

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 13. syyskuuta 2017 pitämän puheen unionin tilasta,

–  ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2012 julkistetun EFSAn, Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ja yhteisen tutkimuskeskuksen toisen ehdotuksen ohjeasiakirjaksi, joka koskee riskiperusteisten perusteiden täytäntöönpanoa hormonaalisten haitta-aineiden määrittämiseksi asetusten (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) N:o 528/2012 soveltamisen yhteydessä (jäljempänä ’ehdotus ohjeeksi’),

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(9) 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.8.2 kohdan mukaisesti tehoaine hyväksytään vain, jos sillä ei katsota olevan sellaisia hormonaalisia haitallisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia muille kuin torjuttaville organismeille, jollei muiden kuin torjuttavien organismien altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole todenmukaisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön (ympäristöä koskeva poistamisperuste);

B.  ottaa huomioon, että komission oli määrä antaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.6.5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 14. joulukuuta 2013 mennessä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle luonnoksen toimista, jotka koskevat tiettyjä tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista;

C.  ottaa huomioon, että pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea antoi 4. heinäkuuta 2017 ehdotuksesta asetukseksi myönteisen lausunnon kolmen jäsenvaltion äänestäessä sitä vastaan ja neljän jäsenvaltion pidättäytyessä;

D.  ottaa huomioon, että ehdotuksen asetukseksi viimeisessä kohdassa todetaan seuraavaa: ”Jos arvioitavana olevan tehoaineen suunniteltu kasvinsuojelutapa koostuu muiden torjuttavien organismien kuin selkärankaisten kontrolloimisesta niiden hormonijärjestelmien kautta, torjuttavan organismin kanssa samaan taksonomiseen pääjaksoon kuuluville organismeille aiheutuvia vaikutuksia ei pidä ottaa huomioon, kun aineesta tunnistetaan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muiden kuin torjuttavien organismien osalta”;

E.  ottaa huomioon, että yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-521/14 antamassaan tuomiossa selkeästi, että ”la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique”(10) (71 kohta);

F.  katsoo, että ainetta, jolla on tavoiteltu hormonaalinen vaikutustapa, ei voida tieteellisin perustein jättää määrittämättä hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi muiden kuin torjuttavien organismien osalta;

G.  katsoo, että ehdotusta asetukseksi ei näin ollen voida pitää hormonitoimintaa koskevaan järjestelmään liittyvään objektiiviseen tieteelliseen tietoon perustuvana tekstinä, kuten tuomioistuin on edellyttänyt; katsoo, että komissio ylittää siten täytäntöönpanovaltuutensa;

H.  ottaa huomioon, että tämän viimeisen kohdan todellinen tarkoitusperä tehdään selväksi 28. helmikuuta 2017 Brysselissä pidetyn pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean yhteenvetokertomuksessa, jossa todetaan, että tehoaineita, joilla on tarkoitus vaikuttaa hormonitoimintaan (jäljempänä kasvunsäätelyaineet), koskevan säännöksen perusteet on selitetty ja että kasvunsäätelyaineita koskevan säännöksen mukaisesti poissulkemisperusteita ei ole sovellettava aineisiin, joilla on tarkoitus vaikuttaa hormonitoimintaan;

I.  katsoo, että näin ollen on selvää, että kyseisellä viimeisellä kohdalla on tosiasiallisesti tarkoitus luoda asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 3.8.2 kohdassa vahvistetun poissulkemisperusteen soveltamista koskeva poikkeus;

J.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 johdanto-osan 6–10 kappaleen ja 1 artiklan 3 kohdan perusteella on selvää, että lainsäätäjän oli tarkastellessaan tehoaineiden hyväksymissääntöjen laatimista koskevaa kysymystä löydettävä herkkä tasapaino mahdollisesti keskenään ristiriitaisten eri tavoitteiden välillä, eli tavoitteiden, jotka koskivat yhtäältä maataloustuotantoa ja sisämarkkinoita ja toisaalta terveyden ja ympäristön suojelua;

K.  ottaa huomioon, että yleinen tuomioistuin totesi edellä mainitussa tuomiossa seuraavaa: ”Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience”(11) (72 kohta);

L.  toteaa, että parlamentti myötäili tätä näkemystä 8. kesäkuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa, jossa korostetaan, että ”yleinen tuomioistuin katsoi, että tieteelliset kriteerit voidaan täsmentää ainoastaan objektiivisesti sisäeritysjärjestelmää koskevien tieteellisten tietojen perusteella ja riippumatta kaikista muista näkökohdista, erityisesti taloudellisista, ja että komissiolla ei ole oikeutta muuttaa perussäädöksessä vahvistettua sääntelytasapainoa käyttäessään sille [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen] 290 artiklan nojalla siirrettyä säädösvaltaa”;

M.  toteaa, että komissiota koskevat samat säädösvallan rajoitukset, kun on kyse valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisista täytäntöönpanosäädöksistä;

N.  ottaa huomioon, että 15. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon mukaan ”komission tehtävänä on vahvistaa kriteerit sen määrittämiseksi, mikä on hormonaalinen haitta-aine kasvinsuojeluaineissa ja biosidivalmisteissa, eikä päättää, miten näitä aineita säännellään. Lainsäätäjä on jo asettanut sääntelyvaikutukset kasvinsuojeluaineita (2009) ja biosidivalmisteita (2012) koskevassa lainsäädännössä”;

O.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 3.8.2 kohdassa vahvistettu poissulkemisperuste on asetuksen olennainen osa;

P.  toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tietyn asian kannalta olennaisten sääntelyelementtien hyväksyminen on EU:n lainsäätäjille kuuluva tehtävä eikä sitä voida delegoida komissiolle;

Q.  ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi vuoden 2017 unionin tilaa koskevassa puheessaan, että oikeusvaltioperiaate on yksi kolmesta periaatteesta, joihin unionin on aina perustuttava; ottaa huomioon, että puheenjohtaja Juncker totesi samassa yhteydessä seuraavaa: ”Kuuluminen oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvaan unioniin merkitsee sitä, että hyväksytään lainvoimainen tuomio ja noudatetaan sitä. Jäsenvaltiomme ovat antaneet lopullisen tuomiovallan unionin tuomioistuimelle. Kaikkien on kunnioitettava tuomioistuimen tuomioita. Niiden ylenkatsominen tai kansallisten tuomioistuinten riippumattomuuden heikentäminen merkitsee perusoikeuksien viemistä kansalaisilta. Oikeusvaltioperiaate ei ole Euroopan unionissa valinnainen asia. Se on välttämättömyys”;

R.  katsoo, että komissio on siten ylittänyt täytäntöönpanovaltansa, kun se on muokannut asetuksen (EY) N:o 1107/2009 olennaista sääntelyelementtiä, mikä ylittää asian T‑521‑14 tuomioistuinkäsittelyssä määritellyt komission toimivallan rajat ja on vastoin 15. kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa esitettyjä näkemyksiä ja unionin perusperiaatteisiin kuuluvaa oikeusvaltioperiaatetta, jonka merkityksestä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker muistutti;

S.  toteaa, että komission täytäntöönpanovallan ylitys vahvistetaan myös pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean Brysselissä 28. helmikuuta 2017 pidetyn kokouksen yhteenvetokertomuksessa, jossa kehotetaan lisäämään uusi lauseke uuteen kohtaan erilleen määräyksistä ja arvioinnin periaatteista, jolloin se ei enää kuuluisi kriteereihin;

T.  katsoo, että vaikka tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehittyminen tarjoaisi pätevät perusteet aineiden, joilla on tavoiteltu hormonaalinen vaikutustapa, hyväksynnän ehtoja koskevan poikkeuksen myöntämiselle, tällainen poikkeus voitaisiin myöntää vain lainsäädäntömenettelyllä, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 1107/2009 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 294 artiklan mukaisesti;

U.  ottaa huomioon seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman, jonka mukaan ”unioni kehittää edelleen ja panee täytäntöön toimia, joilla puututaan kaikessa asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä [...] hormonaalisten haitta-aineiden turvallisuusnäkökohtiin. Unioni laatii erityisesti yhdenmukaistettuja riskipohjaisia perusteita hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiselle”;

V.  ottaa huomioon, että komission etenemissuunnitelman mukaan, perustuen parlamentin ja neuvoston kehotuksiin ja molempien lainsäätäjien seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa antamaan vahvistukseen, komission olisi laadittava monialaiset riskipohjaiset tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien aineiden tunnistamiseksi, jotta kriteerejä voitaisiin soveltaa laajemmin lainsäädännön eri osa-alueilla, joilla hormonitoimintaa häiritseviä aineita säännellään eri sääntely‑ympäristöissä;

W.  katsoo, että ehdotuksessa asetukseksi esitetyt kriteerit eivät kuitenkaan sovi monialaiseen soveltamiseen kaikessa asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä jo seuraavan kahden puutteen vuoksi:

a.  ne eivät sisällä kategoriaa aineille, joiden epäillään häiritsevän hormonitoimintaa;

b.  ne eivät sisällä tutkimuksesta saatujen huomioon otettavien tietojen samankaltaisuuksien vertailua(12);

  katsoo, että ne eivät siksi ole seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteen ja sisällön mukaisia;

X.  toteaa, että epäillysti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden kategorian puuttumisen vuoksi tällaisten aineiden torjumiseksi ei voida toteuttaa toimia, jollei anneta täydentävää ehdotusta, jossa vahvistetaan niitä koskevat kriteerit;

Y.  katsoo, että epäillysti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden kategorian mukaan ottaminen olisi ollut erittäin tärkeää ja sen myötä olisi voitu varmistaa suojelu tällaisia aineita vastaan muilla aloilla, kuten kosmetiikka-alalla, jolla on kielletty myös aineet, joiden epäillään olevan syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia (CMR-aineet); katsoo, että tämä olisi ollut erityisen tärkeää siksi, että asetuksessa (EY) N:o 1223/2009 komissiolle säädetään velvollisuus tarkastella kyseistä asetusta uudelleen hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia sisältävien aineiden osalta viimeistään 11. tammikuuta 2015;

Z.  toteaa, että koska ehdotuksessa asetukseksi ei ole kategoriaa aineille, joiden epäillään häiritsevän hormonitoimintaa, se ei ole yhdenmukainen asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistetun CMR-aineiden luokitusjärjestelmän kanssa, jossa luokitellaan erikseen CMR-aineet, joilla epäillään olevan haitallisia vaikutuksia;

AA.  toteaa, että tutkimuksesta saatavien tietojen samankaltaisuuksien vertailun puuttuminen tarkoittaa sitä, että käytettäessä ehdotuksessa asetukseksi tarkoitettuja kriteerejä muilla aloilla kukin aine olisi testattava erikseen eikä vastaavista kemikaaleista saatuja tutkimustietoja voisi käyttää; toteaa, että tämän vuoksi yksittäisen aineen haitallisia vaikutuksia koskevien tutkimustietojen puuttuessa ainetta ei voisi määritellä hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi eli ilman tutkimusta ei voisi toteuttaa toimia; katsoo, että tämä edellyttäisi turhia eläinkokeita;

AB.  toteaa, että koska ehdotuksessa asetukseksi ei nimenomaisesti mainita samankaltaisuuksien vertailua kaikkien saatavilla olevien tietojen huomioon ottamisen yhteydessä, se ei ole yhdenmukainen asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistetun CMR-aineiden luokitusjärjestelmän kanssa, jossa samankaltaisuuksien vertailu mainitaan erikseen;

AC.  ottaa huomioon, että ehdotuksessa asetukseksi hormonaalinen vaikutustapa (toinen määräys) katsotaan keskeiseksi tekijäksi määritettäessä sitä, onko aine hormonitoimintaa häiritsevä aine; ottaa huomioon, että ehdotuksessa asetukseksi aineen ”hormonaalinen vaikutustapa” rinnastetaan siihen, että aine ”muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa” ja että tämä määritelmä on yhdenmukainen johdanto‑osan 2 kappaleessa mainitun Maailman terveysjärjestön määritelmän kanssa;

AD.  ottaa huomioon, että ehdotuksessa ohjeeksi vaikutustapa määritellään eri tavalla, sillä sen mukaan vaikutustapa on biologisesti mahdollinen sarja keskeisiä tapahtumia, jotka johtavat havaittavaan vaikutukseen, jota tukevat vankat kokeelliset havainnot ja mekaaniset tiedot, ja se kuvaa loogisessa viitekehyksessä keskeisiä sytologisia ja biokemiallisia tapahtumia, jotka ovat sekä mitattavissa että välttämättömiä havaittavan vaikutuksen kannalta;

AE.  toteaa, että ehdotuksessa ohjeeksi on selvästi tiukempi määritelmä keskeiselle vaikutustavan käsitteelle kuin kriteerien toisessa määräyksessä ja se vaikeuttaa turhaan hormonitoimintaa häiritsevien aineiden tunnistamista;

AF.  toteaa, että viittauksella olemassa oleviin ohjeisiin, jotka koskevat ehdotuksen asetukseksi 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa käytettävää tieteellistä tietoa, asetetaan kansainvälisesti sovittujen tutkimusprotokollien mukaisesti saatu tieteellinen tieto etusijalle muuhun tieteelliseen tietoon nähden; katsoo kuitenkin, että tällaisia tutkimusprotokollia on hormonitoimintaa häiritsevien aineiden tutkimuksessa saatavilla vain tietyille tutkittaville ominaisuuksille ja että tästä syystä on olemassa suuri riski, että riippumatonta tietoa ei yksin pidetä riittävänä aineen luokittelemiseen hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi;

1.  vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2.  katsoo, että ehdotus komission asetukseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn täytäntöönpanovallan;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen asetukseksi ja toimittamaan komitealle uuden ehdotuksen;

4.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotusta asetukseksi ja poistamaan sen viimeisen kohdan;

5.  kehottaa komissiota varmistamaan, että ohjeasiakirja, joka koskee riskipohjaisten perusteiden täytäntöönpanoa hormonaalisten haitta-aineiden määrittämiseksi asetusten (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) N:o 528/2012 soveltamisen yhteydessä, on täysin hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä varten tarkoitettujen tieteellisten kriteerien mukainen, myös asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistetun todistusnäyttöön perustuvan lähestymistavan osalta;

6.  kehottaa komissiota varmistamaan, että samassa ohjeasiakirjassa selvennetään, että tieteellisellä tiedolla ei ole hierarkiaa niin, että tieteellinen tieto, joka on saatu kansainvälisesti sovittujen tutkimusprotokollien mukaisesti, olisi ensisijaista muuhun tieteelliseen tietoon nähden;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)

Unionin tuomioistuimen tuomio 16. joulukuuta 2015 asiassa T-521/14, Ruotsi vastaan komissio, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0270.

(4)

4 EUVL C 36, 29.1.2016, s. 85.

(5)

EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171.

(6)

EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(7)

EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.

(8)

EFSA Journal 2011;9(2):2092, DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2092.

(9)

EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)

Koska asia T-521/14 käsiteltiin vain ranskaksi ja ruotsiksi, tekstin suomenkielinen versio on parlamentin käännöspalveluiden kääntämä: ”Sisäeritysjärjestelmää häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä varten tarkoitetut tieteelliset kriteerit voidaan täsmentää vain objektiivisesti kyseiseen järjestelmään liittyvän tieteellisen tiedon perusteella ja kaikista muista näkökohdista ja etenkin taloudellisista näkökohdista riippumatta.”

(11)

Koska asia T-521/14 käsiteltiin vain ranskaksi ja ruotsiksi, tekstin suomenkielinen versio on parlamentin käännöspalveluiden kääntämä: ”Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, että hyväksyessään asetusta (EU) N:o 528/2012 lainsäätäjä pyrki pitämään tasapainossa sisämarkkinoiden parantamiseen sekä ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelemiseen liittyvät tavoitteet ja päätyi johtopäätelmiin, joita komission on noudatettava ja joita se ei voi kyseenalaistaa [...] Komissio ei voi lainsäätäjän sille delegoimia toimivaltuuksia käyttäessään asettaa kyseistä tasapainoa kyseenalaiseksi, minkä toimielin on sitä paitsi pääosin hyväksynytkin kuulemisen yhteydessä”.

(12)

Samankaltaisuuksien vertailussa käytetään vastaavaa ainetta tai vastaavia aineita koskevia relevantteja tietoja, joiden avulla voidaan ennustaa tutkittavana olevan ”kohdeaineen” ominaisuuksia (kts. Read-Across Assessment Framework, ECHA, 2017, https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/raaf_en.pdf).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö