Postupak : 2017/2801(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0542/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0542/2017

Rasprave :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0376

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 287kWORD 74k
28.9.2017
PE611.468v01-00
 
B8-0542/2017

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika


o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (D048947 – 2017/2872(RSP))


Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Nadležni zastupnici: Jytte Guteland, Bas Eickhout
AMANDMANI

Rezolucije Europskog parlamenta o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (D048947/06 – 2017/2872(RSP))  
B8-0542/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (D048947/06) („Nacrt uredbe”),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište proizvoda za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ(1), a posebno njezin članak 4. stavak 1. i članak 78. stavak 1. točku (a) te drugi te drugi stavak točke 3.6.5. i točku 3.8.2. Priloga II.,

–  uzimajući u obzir presudu Općeg suda Suda Europske unije od 16. prosinca 2015.(2), a posebno njezine stavke 71. i 72.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2016. o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Općeg suda Europske unije od 16. prosinca 2015.(3),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. lipnja 2016. o endokrinim disruptorima i nacrtu Komisijinih akata o utvrđivanju znanstvenih kriterija za njihovo određivanje u kontekstu zakonodavstva EU-a o sredstvima za zaštitu bilja i biocidnim proizvodima (COM(2016)0350),

–  uzimajući u obzir sažeto izvješće Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje sa sjednice održane u Bruxellesu 28. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2013. o zaštiti javnog zdravlja od endokrinih disruptora(4),

–  uzimajući u obzir plan Komisije iz lipnja 2014. za utvrđivanje kriterija na temelju kojih treba odrediti endokrine disruptore u kontekstu provedbe Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja i Uredbe o biocidnim proizvodima,

–  uzimajući u obzir Opći program djelovanja Unije za okoliš do 2020. pod naslovom „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” (Sedmi program djelovanja za okoliš), a posebno 3. podstavak točke 50.(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima(7), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Smjernice Europske agencije za sigurnost hrane o podnošenju slobodno objavljene znanstvene i od struke preispitane literature za odobravanje aktivnih tvari u pesticidima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009(8),

–  uzimajući u obzir govor predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera o stanju Unije održan 13. rujna 2017.,

–  uzimajući u obzir drugi nacrt smjernica od 17. srpnja 2012. za provedbu kriterija koji se temelje na riziku za utvrđivanje endokrinih disruptora u kontekstu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Uredbe (EU) br. 528/2012, koji su sastavili Europska agencija za sigurnost hrane, Europska agencija za kemikalije i Zajednički istraživački centar („nacrt smjernica”),

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(9),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da se u skladu s točkom 3.8.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 aktivna tvar odobrava samo ako se ne smatra da posjeduje endokrino štetna svojstva koja bi mogla imati štetno djelovanje na neciljane organizme, osim ako je izlaganje neciljanih organizama toj aktivnoj tvari pod realno pretpostavljenim uvjetima uporabe zanemarivo (granični kriterij za okoliš);

B.  budući da u skladu s točkom 3.6.5. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Komisija do 14. prosinca 2013. Stalnom odboru za lanac prehrane i zdravlje životinja mora podnijeti nacrt mjera o konkretnim znanstvenim kriterijima za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava;

C.  budući da je Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 4. srpnja 2017. donio pozitivno mišljenje o Nacrtu uredbe, pri čemu su tri države članice glasovale protiv, a četiri su bile suzdržane;

D.  budući da se u zadnjem stavku Nacrta uredbe predviđa da „[a]ko predviđeni način djelovanja aktivne tvari koja se ocjenjuje u sredstvu za zaštitu bilja obuhvaća suzbijanje ciljanih organizama koji nisu kralježnjaci putem njihovih endokrinih sustava, učinci na organizme koji pripadaju istom taksonomskom koljenu kao ciljani organizam ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja tvari kao tvari s endokrino štetnim svojstvima u odnosu na neciljane organizme”;

E.  budući da se u presudi Općeg suda u predmetu T-521/14 jasno navodi da „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique”(10) (stavak 71.);

F.  budući da nije znanstveno tvar s predviđenim endokrinim načinom djelovanja ne identificirati kao endokrini disruptor za neciljane organizme;

G.  budući da se stoga ne može smatrati da se Nacrt uredbe temelji na objektivnim znanstvenim spoznajama u vezi s endokrinim sustavom, kako Sud zahtijeva; budući da Komisija time prekoračuje svoje provedbene ovlasti;

H.  budući da je stvarna namjera tog zadnjeg stavka jasno iznesena u sažetom izvješću Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje sa sjednice održane 28. veljače 2017. u Bruxellesu, u kojem se navodi da je “nadalje, objašnjena motivacija za odredbu o aktivnim tvarima s predviđenim endokrinim načinom djelovanja (dalje u tekstu: regulatori rasta). [...] Odredba o regulatorima rasta omogućuje da se granični kriterij ne primjenjuju na tvari s predviđenim endokrinim načinom djelovanja[...]”;

I.  budući da je stoga jasno da je stvarna namjera tog zadnjeg stavka zapravo uvođenje odstupanja od graničnog kriterija iz točke 3.8.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009;

J.  budući da je iz uvodnih izjava od (6) do (10) i iz članka 1. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 očito da je zakonodavac prilikom rješavanja složenog pitanja donošenja pravila za odobravanje aktivnih tvari morao pronaći osjetljivu ravnotežu između različitih i potencijalno proturječnih ciljeva, konkretno poljoprivredne proizvodnje i unutarnjeg tržišta s jedne strane te zaštite zdravlja i okoliša s druge strane;

K.  budući da je Opći sud u gore navedenoj presudi naveo sljedeće: „dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience”(11);

L.  budući da je Parlament to ponovio u svojoj Rezoluciji od 8. lipnja 2016., u kojoj ističe da je „Opći sud presudio da se utvrđivanje znanstvenih kriterija može objektivno provesti jedino na temelju znanstvenih podataka povezanih s endokrinim sustavom, neovisno o svim drugim razmatranjima, posebno o gospodarskim, te da Komisija ne može mijenjati regulatornu ravnotežu utvrđenu temeljnim aktom primjenjivanjem ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 290. [Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)]”;

M.  budući da se na Komisiju primjenjuju ista ograničenja ovlasti u kontekstu provedbenog akta u okviru regulatornog postupka s kontrolom;

N.  budući da, kako se navodi u komunikaciji Komisije od 15. lipnja 2016. „izazov s kojim je Komisija suočena u ovom postupku utvrđivanje je kriterija za određivanje što jest, a što nije endokrini disruptor u svrhu sredstava za zaštitu bilja i biocidnih proizvoda, a ne odlučivanje o načinu reguliranja tih tvari. Regulatorne posljedice zakonodavac je već utvrdio u aktu o sredstvima za zaštitu bilja (2009.) i biocidnim proizvodima (2012.)”;

O.  budući da granični kriterij utvrđen u točki 3.8.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 predstavlja ključni element Uredbe;

P.  budući da prema ustaljenoj sudskoj praksi samo zakonodavac EU-a može donositi regulatorne elemente koji su ključni za određeno pitanje i da se to ne može delegirati Komisiji;

Q.  budući da je, kako je u svojem govoru o stanju Unije 2017. rekao predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker, vladavina prava jedno od tri načela koja uvijek moraju biti temelj naše Unije; budući da je predsjednik Komisije Juncker nadalje u tom kontekstu rekao da „[p]rihvaćanje i poštovanje konačnih presuda znači biti dio Unije utemeljene na vladavini prava. Naše su države članice ovlastile Sud Europske unije da donese konačne presude. Presude Suda svatko mora poštovati. Dovesti ih u pitanje ili dovesti u pitanje neovisnost nacionalnih sudova značilo bi građanima oduzeti njihova temeljna prava. Vladavina prava u Europskoj uniji nije dobrovoljna, ona je obvezna.”;

R.  budući da je Komisija dakle prekoračila svoje provedbene ovlasti izmijenivši ključan regulatorni element Uredbe (EZ) br. 1107/2009, suprotno priznanju ograničenja svojih ovlasti na sudskom saslušanju u predmetu T-521-14, suprotno svojim tvrdnjama iz komunikacije od 15. lipnja 2016. i suprotno temeljnom Unijinu načelu vladavine prava na koje se pozvao predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker;

S.  budući da činjenicu da je Komisija prekoračila svoje provedbene ovlasti dodatno potvrđuje izjava iz sažetog izvješća Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje sa sjednice održane 28. veljače 2017. u Bruxellesu prema kojoj će se nova klauzula dodati u novom stavku, zasebno od „zapovijedi” i od načela ocjenjivanja, tako da više nije dio kriterija;

T.  budući da, čak i kada bi nove znanstvene i tehničke spoznaje pružile valjanu osnovu za uvođenje odstupanja u pogledu uvjeta za odobravanje tvari s predviđenim endokrinim načinom djelovanja, to bi se odstupanje moglo uvesti samo u okviru zakonodavnog postupka izmjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u skladu s člankom 294. UFEU-a;

U.  budući da, kako se navodi u Sedmom programu djelovanja za okoliš, „Unija će i nadalje razvijati i provoditi pristupe za [...] rješavanje sigurnosnih problema povezanih s endokrinim disruptorima u cjelokupnom relevantnom zakonodavstvu Unije. Unija će posebno razviti usklađene kriterije koji se temelje na riziku za utvrđivanje endokrinih disruptora.”;

V.  budući da bi prema planu Komisije, temeljenom na zahtjevima Europskog parlamenta i Vijeća, Komisija trebala utvrditi horizontalne kriterije koji se temelje na riziku za utvrđivanje endokrinih disruptora kako bi se oni mogli primjenjivati u širem zakonodavstvu koje obuhvaća regulaciju endokrinih disruptora u različitim regulatornim kontekstima;

W.  budući da kriteriji izneseni u Nacrtu uredbe nisu primjereni za horizontalnu primjenu u cjelokupnom mjerodavnom zakonodavstvu Unije zbog najmanje dva nedostatka:

a.  nije uvrštena kategorija tvari za koje se sumnja da su endokrini disruptori,

b.  nije uvršten analogijski pristup u operativni dio podataka koji se razmatraju(12),

  te stoga nisu u skladu s ciljem i sadržajem Sedmog programa djelovanja za okoliš;

X.  budući da činjenica da nije uvrštena kategorija tvari za koji se sumnja da su endokrini disruptori znači da se ne mogu poduzeti mjere u pogledu takvih tvari, osim ako se ne donese dodatni prijedlog o utvrđivanju kriterija za njih;

Y.  budući da bi bilo vrlo relevantno uvrstiti kategoriju tvari za koje se sumnja da su endokrini disruptori kako bi se omogućila adekvatna zaštita od tih tvari u drugim sektorima, npr. u sektoru kozmetičkih proizvoda, u kojima također postoji zabrana tvari za koje se sumnja da su karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari („tvari CMR”), posebno s obzirom na to da je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1223/2009 Komisija obvezna najkasnije do 11. siječnja 2015. preispitati tu uredbu u pogledu tvari s endokrino štetnim svojstvima;

Z.  budući da činjenica da kategorija tvari za koje se sumnja da su endokrini disruptori nije uvrštena nadalje znači da Nacrt uredbe nije u skladu s postojećim sustavom klasifikacije za tvari CMR kako je utvrđen Uredbom (EZ) br. 1272/2008, koji obuhvaća kategoriju tvari za koje se sumnja da su karcinogene, mutagene i/ili reproduktivno toksične tvari;

AA.  budući da činjenica da u operativni dio nije uvršten analogijski pristup znači da bi se, ako se kriteriji utvrđeni u Nacrtu uredbe budu primjenjivali u drugim područjima, svaka tvar morala pojedinačno ispitivati i da se ne bi mogli koristiti podaci o ispitivanju povezanih kemikalija, tako da bez podataka dobivenih ispitivanjem konkretne tvari u pogledu štetnih učinaka ne bi bilo moguće utvrditi da je određena tvar endokrini disruptor, što bi stoga izostanak ispitivanja nagradilo nedjelovanjem te bi iziskivalo nepotrebno testiranje na životinjama;

AB.  budući da činjenica da analogijski pristup nije eksplicitno naveden kao dio razmatranja svih raspoloživih podataka nije u skladu s postojećim sustavom klasifikacije za tvari CMR kako je utvrđen Uredbom (EZ) br. 1272/2008, u kojem se eksplicitno navodi analogijski pristup;

AC.  budući da je u Nacrtu uredbe endokrini način djelovanja (druga zapovijed) naveden kao ključni čimbenik za određivanje je li određena tvar endokrini disruptor; budući da se u Nacrtu uredbe definicija „endokrinog načina djelovanja” izjednačava sa „mijenja funkciju/funkcije endokrinog sustava“ kako bi se uskladila s definicijom Svjetske zdravstvene organizacije navedenom u uvodnoj izjavi (2) Nacrta uredbe;

AD.  budući da se u nacrtu smjernica iznosi definicija načina djelovanja; „Biološki vjerojatan slijed ključnih događaja koji vode do opaženog učinka, što je poduprto opsežnim eksperimentalnim zapažanjima i podacima o mehanizmu djelovanja. Način djelovanja opisuje ključne citološke i biokemijske događaje – tj. one koji su i mjerljivi i nužni za opaženi učinak – u logičnom okviru”;

AE.  budući da je dakle u nacrtu smjernica iznesena daleko zahtjevnija definicija ključnog termina „način djelovanja” od one koja je sadržana u drugoj zapovijedi kriterija, čime se neopravdano podiže standard za određivanje endokrinih disruptora;

AF.  budući da se upućivanjem na postojeće smjernice o podacima iz literature u točki 1.1.b Nacrta uredbe uspostavlja hijerarhija, kojom se daje prednost podacima dobivenim u skladu s međunarodno dogovorenim protokolima studije pred drugim znanstvenim podacima, no ti su protokoli studije dostupni samo za određene krajnje točke za ispitivanje endokrinih disruptora, te stoga postoji ozbiljan rizik da se nezavisni podaci sami po sebi ne smatraju dostatnima za klasificiranje tvari kao endokrinog disruptora;

1.  protivi se prihvaćanju Nacrta uredbe Komisije;

2.  smatra da se Nacrtom uredbe Komisije prekoračuju provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009;

3.  traži od Komisije da povuče Nacrt uredbe i Odboru podnese novi:

4.  traži od Komisije da izmijeni Nacrt uredbe tako da izbriše zadnji stavak;

5.  poziva Komisiju da se pobrine za to da su smjernice provedbu kriterija koji se temelje na riziku za utvrđivanje endokrinih disruptora u kontekstu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Uredbe (EU) br. 528/2012 u potpunosti u skladu sa znanstvenim kriterijima za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava, uključujući pristup utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza iznesen u Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

6.  poziva Komisiju da se pobrine za to da se u tim smjernicama pojasni da ne postoji hijerarhija kojoj bi se prednosti davalo znanstvenim podacima dobivenim u skladu s međunarodno dogovorenim protokolima studije pred drugim znanstvenim podacima;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)

Presuda Suda od 16. prosinca 2015., Švedska protiv Komisije, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0270.

(4)

SL C 36, 29.1.2016., str. 85.

(5)

SL L 354, 28.12.2013., str. 171.

(6)

SL L 353, 31.12.2008., str. 1.,

(7)

SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(8)

EFSA Journal 2011;9(2):2092, DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2092.

(9)

SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(10)

Budući da je predmet T-521/14 saslušan samo na francuskom i švedskom, hrvatsku verziju teksta osigurala je prevoditeljska služba Parlamenta: „određivanje znanstvenih kriterija za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava može se provoditi samo na objektivan način, na temelju znanstvenih podataka u vezi s endokrinim sustavom, neovisno o svim drugim razmatranjima, posebno o gospodarskim”.

(11)

Budući da je predmet T-521/14 saslušan samo na francuskom i švedskom, hrvatsku verziju teksta osigurala je prevoditeljska služba Parlamenta: „U ovom je kontekstu važno napomenuti da je pri donošenju Uredbe br. 528/2012 zakonodavac odvagnuo cilj poboljšanja unutarnjeg tržišta i cilj zaštite ljudskog zdravlja, zdravlja životinja i okoliša, došavši do zaključaka koje Komisije mora poštovati i ne smije dovoditi u pitanje [...]. U kontekstu izvršavanja ovlasti koje joj je dodijelio zakonodavac Komisija ne smije dovoditi u pitanje tu ravnotežu, što je, povrh toga, ta institucija i prihvatila tijekom saslušanja.”

(12)

U okviru analogijskog pristupa koriste se relevantne informacije o analognoj tvari ili tvarima kako bi se predvidjela svojstva „ciljane tvari” koja se razmatra (vidi Read-Across Assessment Framework, ECHA, 2017., https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/raaf_en.pdf).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti