Postup : 2017/2801(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0542/2017

Predkladané texty :

B8-0542/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 04/10/2017 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0376

NÁVRH UZNESENIA
PDF 295kWORD 54k
28.9.2017
PE611.468v01-00
 
B8-0542/2017

predloženého v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku


o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06 – 2017/2872(RSP))


Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci: Jytte Guteland, Bas Eickhout

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06 – 2017/2872(RSP))  
B8‑0542/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06) (ďalej aj „návrh nariadenia“),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), najmä na jeho článok 4 ods. 1 a článok 78 ods. 1 písm. a) a na druhý odsek bodu 3.6.5. a bod 3.8.2. prílohy II k nemu,

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie zo 16. decembra 2015(2), a najmä na jeho odseky 71 a 72,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2016 o endokrinných disruptoroch: situácia v nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. decembra 2015(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júna 2016 o endokrinných disruptoroch a návrhu právnych aktov Komisie, ktorými sa stanovia vedecké kritériá ich určovania v kontexte právnych predpisov EÚ o prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch (COM(2016)0350),

–  so zreteľom na súhrnnú správu Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá predloženú v Bruseli 28. februára 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o ochrane verejného zdravia pred látkami narušujúcimi endokrinný systém(4)4,

–  so zreteľom na plán Komisie z júna 2014 s názvom Vymedzenie kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov v kontexte uplatňovania nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín a nariadenia o biocídnych výrobkoch,

–  so zreteľom na všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 s názvom Dobrý život v rámci možností našej planéty (siedmy environmentálny akčný program), a najmä na tretí pododsek bodu 50 tohto programu(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch(7), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na usmerňovací dokument Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) s názvom Predkladanie verejne dostupnej odborne revidovanej vedeckej literatúry na schválenie účinných látok pesticídov podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009(8),

–  so zreteľom na prejav predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie z 13. septembra 2017,

–  so zreteľom na druhý návrh usmerňovacieho dokumentu zo 17. júla 2012 týkajúceho sa uplatňovania kritérií založených na riziku na identifikovanie endokrinných disruptorov (ED) v kontexte nariadení (ES) č. 1107/2009 a (EÚ) č. 528/2012, ktorý vypracoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska chemická agentúra (ECHA) a Spoločné výskumné centrum (ďalej aj „návrh usmernení“),

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(9),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súlade s bodom 3.8.2. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa účinná látka schváli iba vtedy, ak sa nepovažuje za látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať škodlivé účinky na necieľové organizmy, s výnimkou prípadu, keď je expozícia necieľových organizmov tejto účinnej látke v prípravku na ochranu rastlín za realisticky navrhnutých podmienok používania zanedbateľná (hraničné kritérium v prípade životného prostredia);

B.  keďže v súlade s druhým odsekom bodu 3.6.5. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 Komisia do 14. decembra 2013 predloží Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat návrh opatrení týkajúcich sa špecifických vedeckých kritérií na určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém;

C.  keďže Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 4. júla 2017 zaujal pozitívne stanovisko k návrhu nariadenia, pričom tri členské štáty hlasovali proti a štyri sa zdržali hlasovania;

D.  keďže v poslednom odseku návrhu nariadenia sa stanovuje: „Ak zamýšľané pôsobenie posudzovanej účinnej látky na ochranu rastlín spočíva v regulácii cieľových organizmov iných ako stavovce prostredníctvom ich endokrinného systému, účinky na organizmy toho istého taxonomického kmeňa ako je cieľový organizmus sa na účely identifikácie látky ako látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v prípade necieľových organizmov nezohľadňujú.“;

E.  keďže Všeobecný súd vo svojom rozsudku vo veci T-521/14 jasne uvádza: „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique“(10) (bod 71);

F.  keďže nie je vedecké vyňať látku so zamýšľaným spôsobom účinku na endokrinný systém zo skutočnosti, že je identifikovaná ako endokrinný disruptor v prípade necieľových organizmov;

G.  keďže návrh nariadenia preto nemožno považovať za návrh založený na objektívnych vedeckých údajoch týkajúcich sa endokrinného systému, ako požaduje Súdny dvor; keďže Komisia tým prekračuje svoje vykonávacie právomoci;

H.  keďže skutočný zámer uvedeného posledného odseku je jasne vysvetlený v súhrnnej správe zo schôdze Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, ktorá sa konala v Bruseli 28. februára 2017, v ktorej sa uvádza, že „okrem toho, logické odôvodnenie ustanovenia o účinných látkach so zamýšľaným pôsobením na endokrinný systém (ďalej nazývané rastové regulátory) je vysvetlené. [...] Ustanovenie o rastových regulátoroch umožňuje, že hraničné kritériá sa nebudú vzťahovať na látky so zamýšľaným pôsobením na endokrinný systém [...]“;

I.  keďže je preto jasné, že skutočným zámerom posledného odseku je v podstate vytvoriť výnimku z hraničného kritéria stanoveného v bode 3.8.2. prílohy II nariadenia (ES) č. 1107/2009;

J.  keďže na základe odôvodnení 6 až 10 a článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 je zrejmé, že pri riešení zložitej otázky stanovenia pravidiel schvaľovania účinných látok zákonodarca musel nastoliť krehkú rovnováhu medzi rôznymi a potenciálne protichodnými cieľmi, konkrétne medzi poľnohospodárskou výrobou a vnútorným trhom na jednej strane a ochranou zdravia a životného prostredia na druhej strane;

K.  keďže Všeobecný súd v uvedenom rozsudku uviedol: „dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience.(11)“;

L.  keďže Parlament sa k tejto skutočnosti vyjadril vo svojom uznesení z 8. júna 2016 a zdôraznil, že Všeobecný súd rozhodol, že vedecké kritériá možno objektívne stanoviť len na základe vedeckých údajov súvisiacich s endokrinným systémom, bez ohľadu na iné úvahy, najmä hospodárske otázky, a že Komisia nie je oprávnená meniť regulačnú rovnováhu stanovenú v základnom akte uplatňovaním právomocí, ktoré na ňu boli prenesené podľa článku 290 [Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)];

M.  keďže rovnaké obmedzenia právomoci sa vzťahujú na Komisiu v súvislosti s vykonávacím aktom v rámci regulačného postupu s kontrolou;

N.  keďže podľa oznámenia Komisie z 15. júna 2016 „Komisii ide v tomto prípade o to stanoviť kritériá určovania endokrinných disruptorov v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch a nie rozhodnúť o tom, ako sa tieto látky budú regulovať. Dôsledky regulácie už zákonodarca stanovil v právnych predpisoch o prípravkoch na ochranu rastlín (2009) a o biocídnych výrobkoch (2012).“;

O.  keďže hraničné kritérium stanovené v bode 3.8.2. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 predstavuje podstatný prvok tohto nariadenia;

P.  keďže prijímanie regulačných prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre danú záležitosť, je v súlade s dlhoročnou judikatúrou vyhradené pre zákonodarcov EÚ a nemožno ho preniesť na Komisiu;

Q.  keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017 uviedol, že právny štát je jednou z troch zásad, o ktoré sa naša Únia musí vždy opierať; keďže predseda Komisie Juncker v tejto súvislosti ďalej povedal, že „prijať a rešpektovať konečný rozsudok znamená byť súčasťou Únie založenej na právnom štáte. Členské štáty udelili najvyššiu súdnu právomoc Súdnemu dvoru Európskej únie. Rozsudky Súdneho dvora musia všetci rešpektovať. Spochybnenie týchto rozhodnutí alebo oslabenie nezávislosti vnútroštátnych súdov znamená zbaviť občanov ich základných práv. Právny štát nie je v Európskej únii dobrovoľný, ale povinný.“;

R.  keďže Komisia prekročila svoje vykonávacie právomoci tým, že zmenila podstatný regulačný prvok nariadenia (ES) č. 1107/2009, čo je v rozpore s uznaním obmedzenia jej právomocí počas súdneho konania vo veci T-521/14, v rozpore s tvrdeniami v oznámení Komisie z 15. júna 2016 a v rozpore so zásadou právneho štátu, ktorá je základnou zásadou Únie, o ktorej hovoril predseda Komisie Jean-Claude Juncker;

S.  keďže o tom, že Komisia prekročila svoje vykonávacie právomoci, ďalej svedčí aj súhrnná správa zo schôdze Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, ktorá sa konala v Bruseli 28. februára 2017, v ktorej sa stanovuje, že nové ustanovenie sa doplní do nového odseku a oddelí sa od „príkazov“ a zásad hodnotenia tak, aby nebolo súčasťou kritérií;

T.  keďže aj v prípade, že by v dôsledku vývoja vedeckých a technických poznatkov nastali pádne dôvody na zavedenie výnimky, pokiaľ ide o podmienky schvaľovania látok so zamýšľaným pôsobením na endokrinný systém, takúto výnimku by bolo možné zaviesť len na základe legislatívneho postupu s cieľom zmeniť nariadenie (ES) č. 1107/2009 v súlade s článkom 294 ZFEÚ;

U.  keďže podľa Siedmeho environmentálneho akčného programu „Únia bude ďalej rozvíjať a uplatňovať prístupy k riešeniu [...] bezpečnostných otázok týkajúcich sa endokrinných disruptorov vo všetkých príslušných právnych predpisoch Únie. Únia predovšetkým vypracuje harmonizované kritériá založené na riziku na identifikovanie endokrinných disruptorov“;

V.  keďže podľa plánu Komisie založeného na výzvach Európskeho parlamentu a Rady, ktorý opätovne potvrdili obaja spoluzákonodarcovia v Siedmom environmentálnom akčnom programe, by Komisia mala zaviesť horizontálne vedecké kritériá založené na riziku na identifikovanie endokrinných disruptorov s cieľom umožniť ich uplatnenie v širšom okruhu právnych predpisov, ktoré sa týkajú regulácie endokrinných disruptorov v rôznych regulačných prostrediach;

W.  keďže však kritériá uvedené v návrhu nariadenia nie sú vhodné na horizontálne uplatnenie vo všetkých príslušných právnych predpisoch Únie, a to najmenej pre dva nedostatky:

a.  chýbajúca kategória látok, v prípade ktorých existuje podozrenie, že by mohli narúšať endokrinný systém;

b.  nezahrnutie krížového prístupu v operatívnej časti údajov, ktoré sa majú zohľadniť(12),

  a preto nie sú zlučiteľné s cieľom a obsahom Siedmeho environmentálneho akčného programu;

X.  keďže neuvedenie kategórie látok, v prípade ktorých existuje podozrenie, že by mohli narúšať endokrinný systém, znamená, že v prípade týchto látok nemožno prijať nijaké opatrenia, kým sa nepredloží doplňujúci návrh, v ktorom sa pre tieto látky stanovia kritériá;

Y.  keďže uvedenie kategórie látok, v prípade ktorých existuje podozrenie, že narúšajú endokrinný systém, by malo mimoriadny význam, umožnilo by zabezpečiť primeranú ochranu pred týmito látkami v iných odvetviach, napríklad v odvetví kozmetiky, kde tiež existuje zákaz látok, v prípade ktorých existuje podozrenie, že sú karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (látky CMR), najmä vzhľadom na to, že na základe nariadenia (ES) č. 1223/2009 vyplýva Komisii povinnosť zrevidovať dané nariadenie, pokiaľ ide o látky s vlastnosťami, ktoré narúšajú endokrinný systém, najneskôr do 11. januára 2015;

Z.  keďže chýbajúca kategória látok, pri ktorých existuje podozrenie, že narúšajú endokrinný systém, takisto znamená, že návrh nariadenia nie je v súlade s platným systémom klasifikácie látok CMR, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1272/2008, ktoré obsahuje klasifikáciu podozrivých látok CMR;

AA.  keďže nezahrnutie krížového prístupu do operatívnej časti znamená, že ak by sa kritériá uvedené v návrhu nariadenia mali použiť v iných oblastiach, každá látka by sa musela testovať samostatne a nemohli by sa využiť údaje z testovania chemicky podobných látok, takže v prípade chýbajúcich údajov o testovaní nepriaznivých účinkov špecifických pre určitú látku by nebolo možné označiť túto látku za látku narúšajúcu endokrinný systém, čo by preto malo za následok netestovanie a neprijímanie opatrení a vyžadovalo by sa zbytočné testovanie na zvieratách;

AB.  keďže úplná absencia krížového prístupu v posúdení všetkých dostupných údajov nie je v súlade s platným systémom klasifikácie látok CMR, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1272/2008, ktoré krížový prístup výslovne zahŕňa;

AC.  keďže v návrhu nariadenia sa uvádza spôsob účinku na endokrinný systém (druhý príkaz) ako kľúčový faktor pri určovaní, či určitá látka je endokrinný disruptor; keďže v návrhu nariadenia sa „spôsob účinku na endokrinný systém“ stotožňuje so „zmenou funkcie endokrinného systému“ s cieľom zosúladiť ho s vymedzením Svetovej zdravotníckej organizácie citovaným v odôvodnení 2 návrhu nariadenia;

AD.  keďže návrh usmernení obsahuje odlišné vymedzenie spôsobu účinku: „biologicky možný sled kľúčových dejov vedúcich k pozorovanému účinku podložený rozsiahlym experimentálnym pozorovaním a mechanistickými údajmi. Spôsob účinku opisuje kľúčové cytologické a biochemické deje – teda tie, ktoré sú súčasne merateľné a potrebné vzhľadom na pozorovaný účinok – v logickom rámci“;

AE.  keďže návrh usmernení týmto poskytuje oveľa prísnejšiu definíciu kľúčového pojmu „spôsob účinku“, ako je vymedzenie uvedené v druhom príkaze kritérií, a tým neprimerane zvyšuje latku na identifikovanie endokrinných disruptorov;

AF.  keďže odkazom na existujúce usmernenia k použitiu údajov uvedených v odbornej literatúre v bode 1 ods. 1 písm. b) návrhu nariadenia sa zavádza hierarchia, ktorá uprednostňuje údaje získané v súlade s medzinárodne dohodnutými protokolmi štúdia pred inými vedeckými údajmi, hoci tieto protokoly štúdia sú k dispozícii len pre určité ukazovatele testovania endokrinných disruptorov, a preto existuje vážne riziko, že samotné nezávislé údaje sa nepovažujú za dostatočné na zaradenie určitej látky medzi endokrinné disruptory;

1.  vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2.  domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie prekračuje vykonávacie právomoci ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh nariadenia a aby preložila výboru nový návrh:

4.  žiada Komisiu, aby svoj návrh nariadenia zmenila odstránením jeho posledného odseku;

5.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že usmernenia k uplatňovaniu kritérií založených na riziku na identifikovanie endokrinných disruptorov v súvislosti s nariadením (ES) č. 1107/2009 a nariadením (EÚ) č. 528/2012 budú v plnom súlade s vedeckými kritériami na určenie vlastností narušujúcich endokrinný systém vrátane analýzy váhy dôkazov stanovenej v nariadení (ES) č. 1272/2008;

6.  vyzýva Komisiu, aby zaistila, že tými istými usmerneniami sa objasní, že neexistuje žiadna hierarchia, ktorá uprednostňuje údaje získané v súlade s medzinárodne dohodnutými protokolmi štúdia pred inými vedeckými údajmi;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)

Rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2015, Švédsko/Komisia, T-521/14, ECLI:EÚ:T:2015:976.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0270.

(4)

4 Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 85.

(5)

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.

(6)

Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.

(8)

Vestník EFSA 2011;9(2):2092, DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2092.

(9)

Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)

Keďže konanie vo veci T-521/14 prebiehalo len vo francúzštine a v švédčine, slovenskú verziu uvedeného textu poskytla prekladateľská služba Európskeho parlamentu: „vymedzenie vedeckých kritérií na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém sa môže vykonať len objektívne na základe vedeckých údajov týkajúcich sa tohto systému a bez ohľadu na všetky ostatné faktory, najmä hospodárske.“

(11)

Keďže konanie vo veci T-521/14 prebiehalo len vo francúzštine a v švédčine, slovenskú verziu uvedeného textu poskytla prekladateľská služba Európskeho parlamentu: „V tejto súvislosti treba poznamenať, že pri prijímaní nariadenia č. 528/2012 zákonodarca zvážil zámer zlepšiť vnútorný trh a chrániť ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie, pričom dospel k záverom, ktoré Komisia musí rešpektovať a nemôže spochybniť [...]. Komisia nemôže v súvislosti s výkonom právomocí, ktoré na ňu zákonodarca preniesol, spochybňovať túto rovnováhu, teda skutočnosť, ktorú navyše táto inštitúcia v podstate počas vypočutia uznala.“

(12)

Krížový prístup zahŕňa použitie príslušných informácií získaných na základe analogických látok na predpovedanie vlastností „cieľových“ látok, ktoré sa posudzujú (pozri Read-Across Assessment Framework, ECHA, 2017, https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/raaf_en.pdf).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia