Postopek : 2017/2801(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0542/2017

Predložena besedila :

B8-0542/2017

Razprave :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0376

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 416kWORD 49k
28.9.2017
PE611.468v01-00
 
B8-0542/2017

v skladu s členom 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika


o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D048947/06 – 2017/2872(RSP))


Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pristojna poslanca: Jytte Guteland, Bas Eickhout
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D048947/06 – 2017/2872(RSP))  
B8-0542/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D048947/06) (osnutek uredbe),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1107/2009 z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS(1), zlasti členov 4(1) in 78(1)(a) te uredbe in drugega odstavka točk 3.6.5. in 3.8.2. Priloge II k tej uredbi,

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015(2), zlasti odstavkov 71 in 72,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2016 o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015(3),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije s 15. junija 2016 o endokrinih motilcih in osnutkih aktov Komisije o določitvi znanstvenih meril za njihovo opredelitev v okviru zakonodaje EU o fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih proizvodih (COM(2016) 350),

–  ob upoštevanju povzetka poročila Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, ki se je sestal v Bruslju 28. februarja 2017,

–  ob upoštevanju resolucije z dne 14. decembra 2013 o endokrinih motilcih(4)4,

–  ob upoštevanju načrta Komisije iz junija 2014 o določitvi meril za odkrivanje endokrinih motilcev v povezavi z izvajanjem uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih in uredbe o biocidnih proizvodih,

–  ob upoštevanju splošnega okoljskega akcijskega programa Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ (sedmi okoljski akcijski program) in zlasti tretjega pododstavka točke 50 tega programa(5),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih(7) in zlasti člena 15 te uredbe,

–  ob upoštevanju smernic Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o predložitvi strokovno pregledane javno dostopne znanstvene literature za odobritev pesticidnih aktivnih snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009(8),

–  ob upoštevanju govora predsednika Komisije Jean-Claude Junckerja o stanju Unije z dne 13. septembra 2017,

–  ob upoštevanju drugega osnutka smernic z dne 17. julija 2012 za izvajanje meril, ki temeljijo na tveganjih, za prepoznavanje endokrinih motilcev (EM) v okviru uredb (ES) št. 1107/2009 in (EU) št. 528/2012, ki so jih pripravili Evropska agencija za varnost hrane, Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in Skupno raziskovalno središče (osnutek smernic),

–  ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(9),

–  ob upoštevanju predloga resolucija Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

A.  ker se v skladu s točko 3.8.2. Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 aktivna snov odobri le, če ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev hormonov, ki lahko škodljivo vplivajo na neciljne organizme, razen če je izpostavljenost neciljnih organizmov tej aktivni snovi v realnih predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva (merilo izločitve za okolje);

B.  ker bo Komisija do 14. decembra 2013 v skladu z drugim odstavkom točke 3.6.5. Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 predložila Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali osnutek ukrepov o posebnih znanstvenih merilih za določitev lastnosti motilcev hormonskega ravnovesja;

C.  ker je Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo 4. julija 2017 dal pozitivno mnenje o osnutku uredbe, tri države članice so glasovale proti, štiri države članice pa so se glasovanja vzdržale;

D.  ker zadnji odstavek osnutka uredbe določa, da če predvideni način delovanja fitofarmacevtskega sredstva z aktivno snovjo, ki se ocenjuje, vključuje nadzor ciljnih organizmov, ki niso vretenčarji, preko njihovega endokrinega sistema, se učinki na organizme istega taksonomskega debla, kot je ciljno usmerjeni, ne upoštevajo pri opredelitvi snovi kot snovi z lastnostmi endokrinega motilca za neciljne organizme;

E.  ker je Splošno sodišče s sodbo v zadevi T-521/14 jasno določilo, da „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique“(10) (odstavek 71);

F.  ker ni znanstveno izključiti možnost opredelitve snovi s predvidenim endokrinim načinom delovanja kot endokrinega motilca za neciljne organizme;

G.  ker se osnutka uredbe zato ne more upoštevati, kot da temelji na objektivnih znanstvenih podatkih o endokrinem sistemu, kot je zahtevalo Računsko sodišče; ker je Komisija s tem prekoračila svoja izvedbena pooblastila;

H.  ker je dejanski namen tega zadnjega odstavka jasno opredeljen v povzetku poročila Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, ki se je sestal 28. februarja 2017 v Bruslju, ki določa, da je bila poleg tega pojasnjena utemeljitev za zagotavljanje aktivnih snovi s predvidenim endokrinim načinom delovanja (v nadaljevanju regulatorji rasti). [...] Ta določba o regulatorjih rasti omogoča, da se merila za izključitev ne bodo uporabljala za snovi s predvidenim endokrinim načinom delovanja [...];

I.  ker je torej jasno, da je dejanski namen zadnjega odstavka dejansko določiti odstopanja od izločitvenega merila, določenega v točki 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009;

J.  ker je iz uvodnih izjav 6 do 10 ter člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 razvidno, da je pri obravnavi zapletenega vprašanja določitve pravil o odobritvi aktivnih snovi, moral zakonodajalec najti občutljivo ravnovesje med različnimi in potencialno nasprotujočimi si cilji, namreč kmetijsko proizvodnjo in notranjim trgom na eni strani ter varovanjem zdravja in okolja na drugi strani;

K.  ker je Sodišče v zgoraj navedeni sodbi določilo naslednje: ‘dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience“(11) (odstavek 72);

L.  ker je to Parlament ponovil v svoji resoluciji z dne 8. junija 2016, v kateri poudarja, da je Splošno sodišče Evropske unije razsodilo, da je mogoče znanstvena merila objektivno določiti le na podlagi znanstvenih podatkov o endokrinem sistemu, neodvisno od vseh drugih dejavnikov, zlasti ekonomskih, ter da Komisija s pristojnostmi, ki so ji bile podeljene na osnovi člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ni pooblaščena za spreminjanje regulativnega ravnovesja iz temeljnega akta;

M.  ker veljajo iste omejitve pooblastil za Komisijo v okviru izvedbenega akta v skladu s regulativnim postopkom s pregledom;

N.  ker je v skladu s sporočilom Komisije z dne 15. junija 2016, vprašanje, s katerim se pri tem sooča Komisija, določiti merila za opredelitev, kaj je ali kaj ni endokrini motilec za namene fitofarmacevtskih sredstev in biocidnih proizvodov, ne pa odločati o tem, kako urejati te snovi. Regulativne posledice je že določil zakonodajalec v zakonodaji o fitofarmacevtskih sredstvih (2009) in biocidnih proizvodih (2012);

O.  ker je izločitveno merilo, določeno v točki 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bistven element uredbe;

P.  ker je v skladu z ustaljeno sodno prakso za sprejemanje regulativnih elementov, ki so nujni za določeno zadevo, pristojen le zakonodajalec EU, ta pristojnost pa se ne more prenesti na Komisijo;

Q.  ker je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v govoru o stanju Unije leta 2017 izjavil, da je pravna država eno od treh načel, ki morajo biti vedno temelj naše Unije; ker je predsednik Komisije Juncker ob isti priložnosti razložil tudi, da pomeni „biti del Unije, ki temelji na načelu pravne države, tudi sprejemanje in spoštovanje končnih sodb sodišč. Naše države članice so prenesle končno pristojnost na Sodišče Evropske unije. Sodbe Sodišča morajo spoštovati vsi. Če se njihova pristojnost omaja ali če je ogrožena neodvisnost nacionalnih sodišč, ostanejo državljani brez temeljnih pravic. Pravna država v Evropski uniji ni izbira. Pravna država je obvezna“;

R.  ker je Komisija s spremembo bistvenega zakonodajnega elementa Uredbe (ES) št. 1107/2009 presegla svoja izvedbena pooblastila, v nasprotju s priznavanjem omejitve svojih pristojnosti v obravnavi na Sodišču v zadevi T-521/14, v nasprotju s svojimi trditvami iz sporočila Komisije z dne 15. junija 2016 in v nasprotju s temeljnim načelom Unije o pravni državi, ki ga je navedel predsednik Komisije Jean-Claude Juncker;

S.  ker dejstvo, da je Komisija presegla svoja izvedbena pooblastila, potrjuje tudi zbirno poročilo Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo s seje 28. februarja 2017 v Bruslju, ki določa, da bi se nova določba dodala v nov odstavek, ločeno od „zapovedi“ in načel presoje, tako da ne bi bila več del meril;

T.  ker bi se lahko odstopanje glede pogojev za odobritev snovi z namernim endokrinim načinom delovanja uvedlo le s pomočjo zakonodajnega postopka za spremembo Uredbe (ES) št. 1107/2009 v skladu s členom 294 PDEU, tudi če bi razvoj znanstvenih in tehničnih dognanj omogočil veljavne razloge za uvedbo takšnega odstopanja;

U.  ker bo v skladu s sedmim okoljskim akcijskim programom „Unija še naprej razvijala in izvajala pristope za obravnavanje [...] vprašanj varnosti glede endokrinih motilcev v vsej zadevni zakonodaji Unije. Še posebej bo Unija razvijala usklajena in na tveganju utemeljena merila za prepoznavanje endokrinih motilcev hormonov“;

V.  ker bi morala Komisija glede na svoj časovni načrt, ki temelji na pozivih Evropskega parlamenta in Sveta in ki sta ga oba sozakonodajalca ponovno potrdila v sedmem okoljskem akcijskem programu, oblikovati horizontalna na tveganju temelječa znanstvena merila za opredelitev endokrinih motilcev, da bi omogočila njihovo uporabo v širši zakonodaji, ki ureja endokrine motilce v različnih regulativnih okoljih;

W.  ker pa merila iz osnutka uredbe niso primerna za horizontalno uporabo v vsej zadevni zakonodaji Unije zaradi vsaj dveh pomanjkljivosti:

a.  ni vključena kategorija domnevnih endokrinih motilcev,

b.  v operativnem delu podatkov, ki jih je treba upoštevati, ni vključeno navzkrižno branje(12),

  in zato niso združljiva s ciljem in vsebino sedmega okoljskega akcijskega programa;

X.  ker ni vključene kategorije domnevnih endokrinih motilcev, ni možno sprejeti nobenih ukrepov za obravnavo teh snovi, razen če se predloži dopolnilni predlog za določitev meril zanje;

Y.  ker bi bila vključitev kategorije domnevnih endokrinih motilcev izjemno pomembna, saj bi omogočila ustrezno zaščito pred takšnimi snovmi v drugih sektorjih, na primer v kozmetičnem sektorju, ki imajo tudi prepoved snovi, ki so domnevno rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (snovi CMR), zlasti zato, ker mora Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 1223/2009 obravnavano uredbo pregledati v zvezi s snovmi, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev, najpozneje do 11. januarja 2015;

Z.  ker ni vključena kategorija domnevnih endokrinih motilcev, to pomeni tudi, da osnutek uredbe ni skladen z obstoječim sistemom razvrščanja snovi CMR, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008, ki vključuje razvrstitev domnevnih snovi CMR;

AA.  ker v izvedbenem delu ni vključenega navzkrižnega branja, kar pomeni, da bi bilo treba vsako snov preskusiti posebej, če bi merila, določena v osnutku uredbe, uporabili na drugih področjih, in ne bi bilo mogoče uporabiti preskusnih podatkov sorodnih kemikalij, tako da v odsotnosti preskusnih podatkov o neželenih učinkih posameznih snovi ne bi bilo mogoče dognati, ali je določena snov endokrini motilec, kar bi potemtakem nagrajevalo pomanjkanje preskusov z nedejavnostjo, privedlo pa bi tudi do nepotrebnih preskusov na živalih;

AB.  ker izrecen izpust navzkrižnega branja kot dela upoštevanja vseh razpoložljivih podatkov ni skladen z obstoječim sistemom razvrščanja snovi CMR, kot je določen v Uredbi (ES) št. 1272/2008, ki izrecno vključuje navzkrižno branje;

AC.  ker osnutek uredbe vključuje endokrini način delovanja (druga zapoved) kot ključni dejavnik pri določanju, ali je snov endokrini motilec; ker je v osnutku uredbe „endokrini način delovanja“ izenačen s „spreminja funkcije endokrinega sistema“ zaradi uskladitve z opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije, navedene v uvodni izjavi 2 osnutka uredbe;

AD.  ker osnutek smernic ponuja drugačno opredelitev za način delovanja: „biološko verjetno zaporedje ključnih dogodkov, ki povzročajo opaženi učinek, ki ga podpirajo utemeljena eksperimentalna opazovanja in podatki o mehanizmu delovanja. Način delovanja opisuje ključne citološke in biokemične dogodke – tiste, ki so merljivi in potrebni za opažen učinek – v logičnem okviru“;

AE.  ker osnutek smernic tako vsebuje precej zahtevnejšo opredelitev ključnega izraza „način delovanja“ v primerjavi z opredelitvijo, določeno v drugi zapovedi iz meril, in tako po nepotrebnem dviguje merila za opredelitev endokrinih motilcev;

AF.  ker je v sklicevanju na obstoječe smernice glede podatkov iz literature za uporabo v zvezi s točko (1)(1) (b) osnutka uredbe določena hierarhija, ki daje prednost podatkom, pridobljenim v skladu z mednarodno sprejetimi študijskimi protokoli, pred drugimi znanstvenimi podatki, vendar so ti študijski protokoli na voljo samo za določene končne točke za preskušanje endokrinih motilcev, zato obstaja resno tveganje, da neodvisni podatki ne bodo zadostovali za razvrstitev snovi kot endokrinih motilcev;

1.  nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije;

2.  meni, da osnutek uredbe Komisije presega izvedbena pooblastila, predvidena v uredbi (ES) št. 1107/2009;

3.  poziva Komisijo, naj umakne osnutek uredbe in odboru predloži novega;

4.  poziva Komisijo, naj osnutek uredbe spremeni tako, da črta zadnji odstavek;

5.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo smernice za izvajanje na tveganju utemeljenih meril za prepoznavanje endokrinih motilcev (EM) v okviru uredb (ES) št. 1107/2009 in (EU) št. 528/2012 popolnoma v skladu z znanstvenimi merili za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev, vključno s pristopom teže dokazov, določenem v Uredbi (ES) št. 1272/2008;

6.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo v taistih smernicah pojasnjeno, da ni hierarhije, ki bi dajala prednost znanstvenim podatkom, pridobljenim v skladu z mednarodno sprejetimi študijskimi protokoli, pred drugimi znanstvenimi podatki;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)

Sodba Sodišča z dne 16. aprila 2015, Švedska proti Komisiji, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0270.

(4)

4 UL C 36, 29.1.2016, str. 85.

(5)

UL L 354, 28.12.2013, str. 171.

(6)

UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(7)

UL L 342, 24.11.2009, str. 59.

(8)

EFSA Journal 2011;9(2):2092, DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2092.

(9)

UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(10)

Glede na to, da je zadeva T-521/14 potekala samo v francoskem in švedskem jeziku, je prevajalska služba Parlamenta zagotovila angleško različico besedila: „Določitev znanstvenih meril za določanje povzročiteljev endokrinih motenj se lahko izvede objektivno, ob upoštevanju znanstvenih podatkov v zvezi s tem sistemom, neodvisno od vseh drugih dejavnikov, zlasti ekonomskih.“

(11)

Glede na to, da je zadeva T-521/14 potekala samo v francoskem in švedskem jeziku, je prevajalska služba Parlamenta zagotovila angleško različico besedila: v„ zvezi s tem je treba opozoriti, da je zakonodajalec pri sprejetju Uredbe št. 528/2012 pretehtal cilj izboljšanja notranjega trga in cilj varstva zdravja ljudi, živali in okolja, ter sprejel sklepe, ki jih mora Komisija spoštovati in ne more postavljati v dvom [...].“ v okviru izvrševanja pooblastil, ki ji jih je podelil zakonodajalec, Komisija ne ne sme postavljati pod vprašaj tega ravnovesja, dejstvo, poleg tega, ki ga je institucija v bistvu potrdila na obravnavi.

(12)

Navzkrižno branje vključuje uporabo ustreznih informacij o podobnih snoveh za napovedovanje lastnosti za „ciljno“ snov v obravnavi (glej okvir za ocenjevanje s pomočjo navzkrižnega branja, ECHA, 2017, https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/raaf_en.pdf).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov