Förfarande : 2017/2801(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0542/2017

Ingivna texter :

B8-0542/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0376

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 279kWORD 52k
28.9.2017
PE611.468v01-00
 
B8-0542/2017

i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen


om förslaget till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 – 2017/2872(RSP))


Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter: Jytte Guteland, Bas Eickhout
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om förslaget till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 – 2017/2872(RSP))  
B8-0542/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06) (nedan kallat förslaget till förordning),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(1), särskilt artikel 4.1 och artikel 78.1 a, andra stycket i punkt 3.6.5 i bilaga II samt punkt 3.8.2 i bilaga II,

–  med beaktande av domen av den 16 december 2015 från Europeiska unionens tribunal(2), särskilt punkterna 71 och 72,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2016 om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domen i Europeiska unionens tribunal av den 16 december 2015(3),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 juni 2016 om hormonstörande ämnen och om utkasten till kommissionens akter om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande ämnen enligt EU:s lagstiftning om växtskyddsmedel och biocidprodukter (COM(2016)0350),

–  med beaktande av den sammanfattande rapporten från den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder vid dess möte i Bryssel den 28 februari 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen(4)4,

–  med beaktande av kommissionens färdplan från juni 2014 om fastställande av kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen i samband med genomförandet av växtskyddsmedelsförordningen och förordningen om biocidprodukter,

–  med beaktande av det allmänna miljöhandlingsprogrammet för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (”sjunde miljöhandlingsprogrammet”), särskilt punkt 50 tredje stycket(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter(7), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av vägledningen från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om inlämning av vetenskaplig litteratur för godkännande av verksamma ämnen i bekämpningsmedel inom ramen för förordning (EG) nr 1107/2009(8),

–  med beaktande av det tal om tillståndet i unionen som hölls den 13 september 2017 av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker,

–  med beaktande av det andra utkastet till riktlinjer av den 17 juli 2012 för genomförande av farobaserade kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen (EDS) inom ramen för förordningarna (EG) nr 1107/2009 och (EU) nr 528/2012, som utarbetats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och det gemensamma forskningscentrumet (nedan kallat utkastet till vägledning),

–  med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I enlighet med punkt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 ska ett verksamt ämne godkännas endast om det inte anses förorsaka endokrina störningar som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer, såvida inte icke-målorganismernas exponering för detta verksamma ämne i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar (uteslutningskriterium för miljön).

B.  I enlighet med andra stycket i punkt 3.6.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 ska kommissionen senast den 14 december 2013 lägga fram ett förslag för ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa till sådana åtgärder rörande specifika vetenskapliga kriterier för fastställande av endokrinstörande egenskaper.

C.  Ständiga kommittén avgav ett positivt yttrande över förslaget till förordning den 4 juli 2017; tre medlemsstater röstade emot och fyra medlemsstater avstod från att rösta.

D.  I det sista stycket i förslaget till förordning föreskrivs att om det verksamma ämne som är under bedömning har ett avsett verkningssätt som växtskyddsmedel bestående i att kontrollera andra målorganismer än ryggradsdjur via deras endokrina system, ska effekterna på organismer inom samma taxonomiska fylum som målorganismen inte ligga till grund för identifiering av ämnet som hormonstörande ämne med avseende på icke-målorganismer.

E.  Tribunalen fastställde tydligt i sin dom i mål T-521/14 att ett angivande av vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper endast kan göras genom objektiva metoder baserade på vetenskapliga fakta om det endokrina systemet, utan hänsyn till andra aspekter, i synnerhet ekonomiska(10) (punkt 71).

F.  Det är inte vetenskapligt att undanta ett ämne med en avsedd endokrin verkningsmekanism från att identifieras som ett hormonstörande ämne för icke-målorganismer.

G.  Förslaget till förordning kan därför inte anses vara grundat på objektiva vetenskapliga fakta avseende det endokrina systemet enligt tribunalens krav. Därigenom överskrider kommissionen sina genomförandebefogenheter.

H.  Det faktiska syftet med förslagets sista stycke uttrycks tydligt i den sammanfattande rapporten från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder som sammanträdde i Bryssel den 28 februari 2017, vars text säger att avsikten med bestämmelsen om verksamma ämnen med ett avsett endokrint verkningssätt (nedan kallade tillväxtreglerande medel) förklarats, och att bestämmelsen om tillväxtreglerande medel gör det möjligt att inte tillämpa uteslutningskriteriet på ämnen med en avsedd endokrin verkningsmekanism.

I.  Det står därmed klart att den faktiska avsikten med detta sista stycke är att verkligen skapa ett undantag från det uteslutningskriterium som fastställs i punkt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009.

J.  Av skäl 6–10 och artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 framgår det att lagstiftaren, för att ta sig an den komplexa uppgiften att fastställa bestämmelser om godkännande av verksamma ämnen, måste finna en väl avvägd balans mellan olika och potentiellt motstridiga mål, nämligen jordbruksproduktion och den inre marknaden, å ena sidan, och skydd av människors hälsa och miljön å andra sidan.

K.  Tribunalen fastställde följande i sin dom enligt ovan: I detta sammanhang är det viktigt att slå fast att lagstiftaren genom att anta förordning 528/2012 har försökt skapa en balans mellan målet att förbättra den inre marknaden och målet att skydda människors och djurs hälsa samt miljön, vilket måste respekteras och inte kan ifrågasättas av kommissionen. Inom ramen för genomförandet av de befogenheter som kommissionen delegerats av lagstiftaren, kan kommissionen inte ifrågasätta denna balans, vilken den för övrigt i huvudsak accepterat under dessa förhandlingar(11).

L.  Europaparlamentet upprepade detta i sin resolution av den 8 juni 2016, där texten betonar att ”tribunalen har fastslagit att fastställandet av vetenskapliga kriterier endast kan göras på ett objektivt sätt, med hänsyn till vetenskapliga uppgifter om hormonsystemet, oberoende av andra överväganden, särskilt ekonomiska, och att kommissionen inte har rätt att ändra den regleringsbalans som fastställs i en grundläggande akt i samband med tillämpningen av befogenheter delegerade till kommissionen i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)”.

M.  Samma befogenhetsbegränsningar gäller för kommissionen i samband med en genomförandeakt enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll.

N.  I kommissionens meddelande av den 15 juni 2016 anges följande: ”Kommissionen ska fastställa kriterier för vad som är ett hormonstörande ämne på områdena växtskyddsmedel och biocidprodukter, inte bestämma hur ämnena ska regleras. De rättsliga konsekvenserna har lagstiftaren redan fastställt i lagstiftningen om växtskyddsmedel (2009) och biocidprodukter (2012).”

O.  Det uteslutningskriterium som anges i punkt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 utgör en väsentlig del av förordningen.

P.  Enligt väletablerad rättspraxis är antagandet av normerande delar som är väsentliga för ett visst område förbehållet unionslagstiftaren och kan inte delegeras till kommissionen.

Q.  I sitt tal om tillståndet i unionen 2017 uppgav kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att rättsstatsprincipen är en av de tre principer som alltid måste ligga till grund för vår union. Kommissionens ordförande Juncker formulerade dessutom i detta sammanhang följande: Att acceptera och respektera ett slutligt avgörande är innebörden av att vara en del av en union som grundar sig på rättsstatsprincipen; våra medlemsstater har givit Europeiska unionens domstol slutlig jurisdiktion; domstolens avgöranden måste respekteras av alla; att undergräva dem, eller att undergräva de nationella domstolarnas oberoende ställning, innebär att beröva medborgarna deras grundläggande rättigheter; rättsstatsprincipen är ingen valmöjlighet i Europeiska unionen; den är ett måste.

R.  Kommissionen har således överskridit sina genomförandebefogenheter genom att ändra en avgörande reglerande faktor i förordning (EG) nr 1107/2009, i strid med de gränser för dess befogenhet som angavs vid domstolens utfrågning i mål T-521/14, i strid med påståendena i kommissionens meddelande av den 15 juni 2016 och i strid med Europeiska unionens grundläggande rättsstatsprincip, som åberopats av kommissionens ordförande Juncker.

S.  Att kommissionen överskridit sina genomförandebefogenheter stärks ytterligare av att det i den sammanfattande rapporten från sammanträdet med ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, som hölls i Bryssel den 28 februari 2017, anges att den nya bestämmelsen skulle läggas till i en ny punkt, avskild från ”budorden” och från bedömningsprinciperna, så att den inte längre är en del av kriterierna.

T.  Även om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skulle tillhandahålla giltiga skäl för att införa ett undantag vad gäller villkoren för godkännande av ämnen med en avsedd hormonell verkningsmekanism, skulle ett sådant undantag kunna införas endast genom ett lagstiftningsförfarande för ändring av förordning (EG) nr 1107/2009 i enlighet med artikel 294 i EUF-fördraget.

U.  I det sjunde miljöhandlingsprogrammet anges att unionen kommer att fortsätta utveckla och genomföra strategier för att ta itu med [...] den oro som rör hormonstörande ämnen i all relevant unionslagstiftning; unionen kommer i synnerhet att ta fram harmoniserade farobaserade kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen.

V.  Enligt kommissionens färdplan, baserad på uppmaningar från Europaparlamentet och rådet, som på nytt bekräftades av båda medlagstiftarna i det sjunde miljöhandlingsprogrammet, bör kommissionen fastställa övergripande farobaserade vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen för att möjliggöra deras tillämpning i den mer omfattande lagstiftning som rör reglering av hormonstörande ämnen i olika regelverk.

W.  Kriterierna i förslaget till förordning är dock inte lämpade för övergripande tillämpning i all relevant unionslagstiftning, till följd av minst två brister:

a.  underlåtenhet att införa en kategori av misstänkta hormonstörande ämnen,

b.  underlåtenhet att innefatta interpolering i den normativa delen av de uppgifter som ska beaktas(12).

  och är därför inte förenliga med syftet med och innehållet i det sjunde miljöhandlingsprogrammet.

X.  Underlåtenheten att införa en kategori av misstänkta hormonstörande ämnen innebär att inga åtgärder kan vidtas mot sådana ämnen, såvida inte ett kompletterande förslag läggs fram för att fastställa kriterier för dessa.

Y.  Det skulle ha varit särskilt relevant att ta med en kategori av misstänkta hormonstörande ämnen, vilket skulle möjliggöra ett adekvat skydd mot sådana ämnen inom andra sektorer, exempelvis sektorn för kosmetika, som omfattas av förbud mot ämnen som misstänks vara cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen), särskilt eftersom förordning (EG) nr 1223/2009 innehåller en skyldighet för kommissionen att se över den förordningen med avseende på ämnen med hormonstörande verkan senast den 11 januari 2015.

Z.  Underlåtenheten att införa en kategori av misstänkta hormonstörande ämnen betyder också att förslaget till förordning inte är förenligt med det befintliga system för klassificering av CMR-ämnen som fastställs i förordning (EG) nr 1272/2008, som innehåller en klassificering av misstänkta CMR-ämnen.

AA.  Underlåtenheten att ta med interpolering i den normativa delen betyder att om kriterierna i förslaget till förordning skulle tillämpas på andra områden skulle varje ämne behöva testas för sig, och inga testuppgifter från liknande kemikalier skulle kunna användas, så att i avsaknad av ämnesspecifika testdata om negativa effekter skulle ett ämne inte kunna fastställas vara ett hormonstörande ämne, vilket därför skulle belöna bristande testning med passivitet och skulle kräva onödiga djurförsök.

AB.  Underlåtenheten att uttryckligen inkludera interpolering som en del av beaktandet av alla tillgängliga data är inte förenlig med det befintliga systemet för klassificering av CMR-ämnen enligt förordning (EG) nr 1272/2008, som uttryckligen omfattar interpolering.

AC.  Förslaget till förordning innehåller den hormonrelaterade verkningsmekanismen (det andra ”budordet”) som en nyckelfaktor för att avgöra om ett ämne är ett hormonstörande ämne. I förslaget till förordning jämställs ”hormonrelaterad verkningsmekanism” med ”ändrar det endokrina systemets funktion(er)”, för att skapa överensstämmelse med den definition som görs av Världshälsoorganisationen och som citeras i skäl 2 i förslaget till förordning.

AD.  Utkastet till vägledning ger en annan definition av begreppet verkningsmekanism: en biologiskt sannolikt sekvens av viktiga händelser som leder till en observerad effekt som underbyggs av tillförlitliga experimentella observationer och mekanistiska data; en verkningsmekanism beskriver viktiga cytologiska och biokemiska händelser – det vill säga sådana som är både mätbara och nödvändiga för den observerade effekten – i en logisk ram.

AE.  Förslaget till vägledning tillhandahåller således en betydligt mer krävande definition av nyckeltermen ”verkningsmekanism” än den som återfinns i andra budordet i kriterierna, och därigenom höjs i onödan ribban för att identifiera hormonstörande ämnen.

AF.  Genom hänvisningen till befintlig vägledning om litteraturuppgifter som ska användas i punkt 1.1 b i förslaget till förordning fastställs en hierarki som ger företräde åt data som tagits fram enligt internationellt överenskomna undersökningsprotokoll framför andra vetenskapliga uppgifter, men sådana undersökningsprotokoll finns bara för vissa slutpunkter för att testa hormonstörande ämnen, och det finns därför en allvarlig risk för att oberoende data i sig inte anses tillräckliga för att fastställa att ett ämne är ett hormonstörande ämne.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av förslaget till kommissionens förordning.

2.  Europaparlamentet anser att förslaget till kommissionens förordning överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1107/2009.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag till förordning och att lägga fram ett nytt för kommittén.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra förslaget till förordning genom att stryka den sista punkten i förslaget.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att vägledningen för genomförande av farobaserade kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen (ED) inom ramen för förordningarna (EG) nr 1107/2009 och (EU) nr 528/2012 helt ligger i linje med de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper, inklusive det tillvägagångssätt med en sammanvägd bedömning som anges i förordning (EG) nr 1272/2008.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att samma vägledning klargör att det inte finns någon rangordning som ger företräde åt vetenskapliga data som tagits fram enligt internationellt överenskomna undersökningsprotokoll framför andra vetenskapliga uppgifter.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

(1)

EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)

Domstolens dom av den 16 december 2015, Sverige mot kommissionen, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0270.

(4)

4 EUT C 36, 29.1.2016, s. 85.

(5)

EUT L 354, 28.12.2013, s. 171.

(6)

EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(7)

EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(8)

EFSA Journal 2011;9(2):2092, DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2092.

(9)

EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)

Domen i mål T-521/14 avkunnades endast på franska och svenska. Parlamentets översättningstjänst har tillhandahållit följande engelska version: ”The specification of scientific criteria for the determination of endocrine-disrupting properties may only be performed objectively, in the light of scientific data relating to that system, independently of all other considerations, in particular economic ones”.

(11)

Domen i mål T-521/14 avkunnades endast på franska och svenska. Parlamentets översättningstjänst har tillhandahållit följande engelska version: ”In this context, it is important to note that, when adopting Regulation No 528/2012, the legislature weighed up the objective of improving the internal market and that of protecting human health, animal health and the environment, arriving at conclusions which the Commission must respect and cannot call into question [...]. In the context of the exercise of the powers delegated to it by the legislator, the Commission cannot call that balance into question, a fact which, moreover, that institution has in essence accepted during the hearing”.

(12)

Interpolering omfattar användning av relevant information från ett eller flera analoga ämnen för att förutsäga egenskaper för ”målämnena” i fråga (se Read-Across Assessment Framework, Echa, 2017, https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/raaf_en.pdf).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy