Процедура : 2017/2742(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0565/2017

Внесени текстове :

B8-0565/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0401

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 491kWORD 58k
12.10.2017
PE611.491v01-00
 
B8-0565/2017

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (2017/2742(RSP))


Ян Олбрихт, Изабел Тома от името на комисията по бюджети
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (2017/2742(RSP))  
B8‑0565/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1), и по-специално член 2 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(3),

–  като взе предвид Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС на Комисията от 28 юни 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението на Комисията от 4 юли 2017 г. относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по бюджети,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно бюджетния капацитет за еврозоната(4),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  изразява убеждението си, че дебатът относно бъдещото финансиране на Европейския съюз не може да се проведе, без да се вземат предвид поуките, извлечени от предишните многогодишни финансови рамки (МФР) и особено МФР за периода 2014 –2020 г.; подчертава сериозните недостатъци на действащата МФР, която беше доведена до своя предел, за да се осигурят необходимите на Съюза ресурси, така че той да се справи с редица сериозни кризи и нови предизвикателства и да финансира своите нови политически приоритети; подчертава убеждението си, че ниското равнище на финансиране по настоящата МФР се оказа недостатъчно, за да отговори на действителните потребности и политически амбиции на Съюза;

2.  приветства представянето от страна на Комисията на нейния Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС; отбелязва, че Комисията е изготвила бюджетно изражение на петте сценария за бъдещия модел на Европейския съюз, както са представени в нейната Бяла книга за бъдещето на Европа от март 2017 г., като отчита редица основни характеристики и принципи на бюджета на ЕС; изразява съгласие с предложената методология и реагира положително на изявлението на Комисията, че бъдещата МФР трябва да се основава на ясна визия за приоритетите на Европа; вярва, че този документ дава ясна структура за дискусии и поставя началото на така необходимия политически дебат относно ориентацията, целта и размера на бюджета на ЕС в контекста на основните цели на Съюза и бъдещите предизвикателства пред него; призовава държавите членки да се консултират с гражданите и да поемат активна и конструктивна роля при определянето на своята визия за бъдещето на бюджета на ЕС;

3.  при все това изразява съжаление, че четири от петте представени сценария („Продължаваме, както досега“, „Правим по-малко, но заедно“, „Някои правят повече“ и „Радикално препроектиране“) означават реално снижаване на амбициите на Съюза и предвиждат свиване на двете отдавна съществуващи политики на ЕС и крайъгълни камъни на европейския проект, заложени в Договорите, а именно общата селскостопанска политика и политиката на сближаване; подчертава своята дългогодишна позиция, че допълнителните политически приоритети следва да бъдат обвързвани с допълнителни финансови средства и че не следва да се финансират за сметка на съществуващите политики на ЕС; счита, че петият сценарий („Правим много повече заедно“) е положителна и конструктивна отправна точка за текущата дискусия относно бъдещето на финансите на ЕС и следователно за бъдещия модел на Европейския съюз; насърчава Комисията да разработи сценарий, който отчита препоръките на Парламента, с цел да се отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства и да се определи нов набор от приоритети;

4.  припомня, че съгласно член 311 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът осигурява самостоятелно средствата, необходими за постигане на неговите цели; счита, че недостатъците на действащата МФР и мащабът на новите приоритети, както и въздействието на оттеглянето на Обединеното кралство водят до едно и също заключение: необходимостта от промяна на тавана за разходи в размер на 1% от брутния национален доход (БНД) на ЕС и следователно от значително увеличаване на бюджета на Съюза, за да се отговори на предстоящите предизвикателства; в този контекст се противопоставя на всяко номинално намаление на обема на бюджета на ЕС в следващата МФР и следователно счита, че следващата МФР следва да бъде определена на равнище най-малко 1,23% от БНД на ЕС; препоръчва дискусия между държавите членки по този въпрос;

5.  изразява съжаление във връзка с факта, че бюджетът на ЕС се финансира предимно от национални вноски въз основа на БНД, вместо от същински собствени ресурси, както е предвидено в Договорите на ЕС; потвърждава отново ангажимента си за цялостна реформа на системата на собствени ресурси на ЕС, като водещите принципи са опростеност, справедливост и прозрачност, и в съответствие с препоръките на групата на високо равнище за собствените ресурси; подчертава, че всяка такава система следва да включва балансиран пакет от нови собствени ресурси на ЕС, разработен с цел подкрепа за целите на политиките на ЕС, който следва да бъде въведен прогресивно, за да се осигурят по-справедливи и по-стабилни финанси на ЕС; подчертава освен това, че оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза предлага възможност да се сложи край на всички отстъпки; очаква Комисията да представи амбициозни законодателни предложения в този смисъл и посочва, че както разходната, така и приходната част на следващата МФР ще бъдат третирани като един пакет в предстоящите преговори;

6.  изразява убеденост, че освен ако Съветът не даде съгласие за значително повишение на размера на националните вноски в бюджета на ЕС, въвеждането на нови собствени ресурси на ЕС остава единствената възможност за достатъчно финансиране на следващата МФР до размер, който отговаря на действителните потребности и политически амбиции на Съюза; поради това очаква Съветът да вземе политическа позиция по този въпрос, като се има предвид, че вече не може да се допусне фактическо блокиране на евентуална реформа на системата на собствени ресурси на ЕС; в тази връзка припомня, че докладът на групата на високо равнище за собствените ресурси беше приет единодушно от всичките ѝ членове, включително от членовете, назначени от Съвета;

7.  приветства намерението на Комисията да проектира бъдещия бюджет на ЕС на основата на принципите на добавената стойност от ЕС, фокус върху изпълнението, отчетност, по-голяма гъвкавост в рамките на стабилна рамка и опростени правила, както е изложено в документа за размисъл;

8.  в тази връзка подчертава значението на всеобхватната оценка на ефикасността и ефективността на настоящите политики, програми и инструменти на ЕС; очаква, в този контекст, резултатите от текущия преглед на разходите и очаква те да бъдат взети под внимание при изготвянето на МФР за периода след 2020 г.; подчертава по-специално необходимостта да се гарантира успехът на европейските програми, привлекли особено голям интерес, и да се определят причините за слабото изпълнение, от друга страна; счита, че е важно да се постигнат полезни взаимодействия между бюджета на ЕС и националните бюджети и да се осигурят средства за наблюдение на равнището на изразходваните средства и резултатите от тях на национално равнище и на равнище ЕС;

9.  признава, че търсенето на европейска добавена стойност е основен въпрос, който трябва да бъде разгледан, и изразява съгласието си, че бюджетът на Съюза следва да служи, наред с другото, като инструмент за постигане на целите на Договора и предоставяне на европейски обществени блага; изтъква обаче многоаспектния характер на понятието за европейска добавена стойност и множеството негови тълкувания и предупреждава да не се прави опит за използване на неговото определение, за да се поставя под въпрос значимостта на политиките и програмите на ЕС от чисто количествени или краткосрочни икономически съображения; счита, че е налице ясна добавена стойност, когато дадено действие на европейско равнище:

–  надхвърля това, което биха могли да постигнат национални, регионални или местни усилия (разпространение на ефектите);

–  стимулира действия на национално, регионално или местно равнище да изпълняват такива цели на Договора за ЕС, които в противен случай не биха могли да бъдат реализирани;

–  подкрепя действия, които могат да бъдат финансирани единствено чрез обединяване на ресурсите на равнище ЕС поради техните много високи изисквания за финансиране; или

–  допринася за създаването и подкрепата на мира и стабилността в съседните на ЕС държави и отвъд тях;

насърчава Комисията да доразработи понятието за европейска добавена стойност, като същевременно зачита териториалните особености; призовава Комисията да предложи подходящи показатели за изпълнението за тази цел;

10.  счита, че структурата на следващата МФР следва да направи бюджета на ЕС по-лесен за възприемане и разбиране от гражданите на ЕС и да позволи по-ясно представяне на всички области на изразходване на средства от ЕС; едновременно с това припомня необходимостта да се улесни както приемствеността в планирането, така и гъвкавостта в рамките на бюджетните функции; счита, че цялостната структура на МФР следва да отразява политическия дебат относно основните стълбове и ориентацията на изразходването на средства от ЕС, включително устойчиво развитие, растеж и иновации, изменението на климата, солидарност, сигурност и отбрана; поради това изразява убедеността си, че е необходима адаптация на функциите по действащата МФР;

11.  счита, че бюджетът на ЕС трябва да бъде прозрачен и демократичен; припомня твърдия си ангажимент към понятието за единство на бюджета на ЕС и поставя под въпрос необходимостта и добавената стойност от създаването на допълнителни инструменти извън МФР; изразява отново дългогодишната си позиция, че Европейският фонд за развитие, успоредно с други инструменти извън МФР, следва да бъде включен в бюджета на Съюза; подчертава, че това включване следва да означава, че съответните финансови пакети на тези инструменти се добавят към настоящите тавани на МФР, за да не се изложи на опасност финансирането на други политики и програми на ЕС;

12.  посочва, че след изчерпването на всички налични маржове, бюджетният орган одобри съществено мобилизиране на разпоредбите за гъвкавост и специалните инструменти, включени в Регламента за МФР, за да осигури допълнителните бюджетни кредити, необходими за реагиране на кризи или за финансиране на нови политически приоритети по време на текущата МФР; подчертава факта, че по време на междинното преразглеждане на МФР са били отстранени няколко пречки пред механизмите за гъвкавост по МФР, за да се даде възможност за повече гъвкавост в рамките на действащата финансова рамка;

13.  подчертава в тази връзка, че следващата МФР следва да предвиди пряко подходящото равнище на гъвкавост, което ще даде възможност на Съюза да реагира на непредвидени обстоятелства и да финансира своите променящи се политически приоритети; поради това счита, че разпоредбите за гъвкавост на МФР следва да позволяват всички неразпределени маржове, както и отменените бюджетни кредити, да се пренасят без ограничения в бъдещите финансови години и да бъдат мобилизирани от бюджетния орган за цели, каквито той счете за необходими, в рамките на годишната бюджетна процедура; освен това призовава за значително укрепване на специалните инструменти на МФР, които следва да се отчитат извън таваните на МФР за бюджетни кредити както за поети задължения, така и за плащания, а също така и за създаването на отделен резерв за кризи, който следва да позволява незабавно мобилизиране на ресурси в случай на извънредна ситуация;

14.  застъпва се за реално и осезаемо опростяване на правилата за прилагане за бенефициентите и за намаляване на административната тежест; насърчава Комисията, в този контекст, да идентифицира и премахне припокриванията между инструментите, предлагани от бюджета на ЕС, които са насочени към постигане на сходни цели и обслужват сходни видове действия; при все това изразява мнение, че такова опростяване не следва да има за резултат замяната на безвъзмездните средства с финансови инструменти и не трябва да води до секторизация на програмите и политиките на ЕС, а следва да гарантира хоризонтален подход, в центъра на който е допълняемостта; призовава за всеобхватно хармонизиране на правилата с цел създаване на единна нормативна уредба за всички инструменти на ЕС;

15.  признава потенциала на финансовите инструменти като форма на финансиране, допълваща субсидиите и безвъзмездните средства; предупреждава все пак, че те не са подходящи за всички видове действия и всички области на политиката, тъй като не всички политики са изцяло пазарно ориентирани; призовава Комисията да опрости правилата, уреждащи използването на финансови инструменти, и да насърчи възможността за комбиниране на различни ресурси на ЕС съгласно хармонизирани правила чрез създаване на полезни взаимодействия и избягване на всякаква конкуренция между различните форми на финансиране; изразява загрижеността си във връзка с варианта за единен фонд, който да интегрира финансовите инструменти на равнището на ЕС и да предоставя заеми, гаранции и инструменти за поделяне на риска при различните политически компоненти, както е представено в документа за размисъл в този контекст, и ще разгледа задълбочено предложението;

16.  отново заявява позицията си, че срокът на действие на МФР следва да бъде приведен в съответствие с политическия цикъл както на Парламента, така и на Комисията, и следва да гарантира дългосрочно програмиране; подчертава в тази връзка, че продължителността на МФР следва да отчита напълно необходимостта от по-дългосрочна предвидимост при прилагането на програми със споделено управление по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), които не могат да функционират без стабилност от най-малко седемгодишен ангажимент; поради това предлага следващата МФР да бъде договорена за период от 5 + 5 години със задължително междинно преразглеждане;

17.  отбелязва съобщението на председателя на Комисията в речта му за състоянието на Съюза относно предстоящо предложение за специален бюджетен ред за еврозоната; призовава Комисията да предостави допълнителна и по-подробна информация в това отношение; припомня, че резолюцията на Парламента от 16 февруари 2017 г. призовава за специален бюджетен капацитет за еврозоната, който следва да бъде част от бюджета на ЕС над настоящите тавани на МФР и да бъде финансиран от еврозоната и други участващи държави членки посредством източник на приходи, които следва, от своя страна, да бъдат договорени между участващите държави членки и разглеждани като целеви приходи и гаранции;

18.  очаква Комисията да представи своите предложения за бъдещата МФР и за собствените ресурси до май 2018 г.; заявява намерението си да представи своевременно своята позиция по всички свързани аспекти и очаква включване на всички виждания на Парламента в предстоящите предложения на Комисията;

19.  изразява готовност да участва в структуриран диалог с Комисията и Съвета, с цел да се постигне окончателно споразумение по следващата МФР преди края на настоящия парламентарен мандат; изразява убеждението си, че ранното приемане на Регламента за МФР ще даде възможност за последващото навременно приемане на всички секторни законодателни актове, за да може новите програми да бъдат въведени до началото на следващия период; подчертава неблагоприятния ефект от късното стартиране на програмите по действащата МФР; призовава настоятелно Европейския съвет, в този контекст, да използва клаузата за преход, заложена в член 312, параграф 2 от ДФЕС, която позволява гласуване с квалифицирано мнозинство относно МФР в Съвета;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0309.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2017)0050.

Правна информация - Политика за поверителност