Návrh uznesenia - B8-0566/2017Návrh uznesenia
B8-0566/2017

NÁVRH UZNESENIA o rozvoji diferencovaných a individualizovaných foriem spolupráce

11.10.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Morten Messerschmidt

B8-0566/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rozvoji diferencovaných a individualizovaných foriem spolupráce

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže občania v celej Európe mnoho rokov využívali rôzne referendá – predovšetkým referendum o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ – na vyjadrenie hlbokej nedôvery voči supranacionalizmu; keďže teraz je jasné, že pri budovaní Európy zajtrajška je potrebný nový smer;

B.  keďže každý národ by mal mať možnosť slobodne si vybrať spôsob života, partnerov a formy spolupráce, a to demokratickým spôsobom;

1.  požaduje zavedenie a rozvoj diferencovaných foriem spolupráce, ktoré:

–  sú flexibilné, pokiaľ ide o geografické hranice, oblasti pôsobnosti a ciele,

–  fungujú na základe zásad jednomyseľnosti/konsenzu/konštruktívneho zdržania sa hlasovania,

–  nemajú stanovené pevné pravidlá týkajúce sa zriadenia a prevádzky,

–  sú podporované Komisiou, ktorá bude zodpovedná za zabezpečenie ich úspešnej správy a bezproblémového fungovania vrátane ich koordinácie a dôsledného zosúladenia a ktorá bude pôsobiť aj ako zdroj stimulov a informácií,

–  majú možnosť slobodne si vytvoriť vlastné alternatívne ad hoc inštitúcie spojené s EÚ prostredníctvom styčného sekretariátu,

–  sú otvorené tretím krajinám s cieľom presadzovať spoločné hodnoty a záujmy na širšom základe;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.