Procedură : 2017/2904(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0567/2017

Texte depuse :

B8-0567/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0395

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 420kWORD 70k
19.10.2017
PE611.493v01-00
 
B8-0567/2017

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))


Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Deputați responsabili: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini și Frédérique Ries

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))  
B8-0567/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului(1), în special articolul 20 alineatul (1),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(3),

–  având în vedere concluziile evaluării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active glifosat ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)(4),

–  având în vedere avizul Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) privind propunerea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) de clasificare și etichetare armonizată la nivelul UE a glifosatului(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011(6),

–  având în vedere inițiativa cetățenească europeană „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și mediului de pesticide toxice”(7),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât scopul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 este „de a asigura un nivel ridicat de protecție atât a sănătății oamenilor și a animalelor, cât și a mediului și de a îmbunătăți funcționarea pieței interne prin armonizarea normelor de introducere pe piață a produselor fitosanitare, îmbunătățind, în același timp, producția agricolă”; întrucât dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 se bazează pe principiul precauției;

B.  întrucât, în prezent, dintre toate erbicidele, erbicidul sistemic glifosat înregistrează cel mai mare volum de producție global; întrucât, în lume, glifosatul este utilizat în proporție de 76 % în agricultură; întrucât această substanță este folosită, de asemenea, pe scară largă, în silvicultură, în zonele urbane și în grădinărit; întrucât 72 % din volumul total de glifosat aplicat la nivel mondial între 1974 și 2014 a fost stropit doar în ultimii 10 ani;

C.  întrucât populația, în ansamblul său, este expusă glifosatului în special prin faptul că locuințele se află în apropierea zonelor tratate, prin utilizarea casnică și prin alimentație; întrucât expunerea la glifosat este în creștere în paralel cu mărirea volumului total de glifosat utilizat; întrucât impactul glifosatului și al coformulanților săi cei mai frecvenți asupra sănătății umane trebuie monitorizat periodic; întrucât prezența glifosatului și/sau a reziduurilor sale a fost detectată în apă, sol, alimente și băuturi, în bunurile necomestibile, precum și în corpul uman (de exemplu, în urină);

D.  întrucât, în Raportul pe 2014 al Uniunii Europene privind reziduurile de pesticide din produsele alimentare publicat la 26 octombrie 2016, EFSA a indicat faptul că statele membre au prelevat un număr limitat de probe de rapiță și de soia, chiar dacă aceste culturi sunt susceptibile de a fi tratate cu glifosat și, prin urmare, poate fi așteptată existența unor reziduuri; întrucât, potrivit EFSA, nu sunt disponibile informații cu privire la reziduurile de glifosat în produsele de origine animală; întrucât EFSA a considerat că rezultatele nu sunt foarte solide din punct de vedere statistic;

E.  întrucât, în 2015, EFSA a recomandat statelor membre să își mărească numărul de analize privind prezența glifosatului și a reziduurilor conexe (de exemplu, trimetilsulfoniu) în produsele pentru care utilizarea glifosatului a fost autorizată și în cazul cărora este de așteptat să existe reziduuri cuantificabile; întrucât, în special, numărul de eșantioane de soia, porumb și rapiță ar trebui să crească; întrucât statele membre sunt, de asemenea, încurajate să dezvolte și/sau să pună în aplicare metodele analitice existente pentru a controla metaboliții legați de glifosat și să partajeze rezultatele cu EFSA;

F.  întrucât glifosatul este un erbicid neselectiv care distruge toată vegetația; întrucât acțiunea glifosatului constă în intervenția în așa-numita cale shikimate, care este prezentă și la alge, bacterii și ciuperci; întrucât s-a dovedit că expunerile subletale ale Escherichia coli și Salmonella enterica serotipul Typhimurium la preparatele comerciale de glifosat determină o reacție modificată la antibiotice;

G.  întrucât, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, o substanță activă poate fi aprobată numai dacă aceasta nu este sau nu urmează a fi clasificată drept agent cancerigen din categoria 1A sau 1B, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, cu excepția cazului în care expunerea persoanelor la substanță este neglijabilă sau în cazul în care sănătatea plantelor este amenințată de un pericol grav, care nu poate fi combătut prin intermediul altor mijloace disponibile;

H.  întrucât, în martie 2015, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a clasificat glifosatul drept „substanță probabil cancerigenă pentru oameni” (grupa 2A), pe baza unor „dovezi limitate” de cancer la oameni (reieșind din cazuri reale de expunere), „probe suficiente” de cancer la animalele de laborator (reieșind din studii cu glifosat „pur”) și „dovezi solide” în urma analizei unor informații referitoare la carcinogenicitate (genotoxicitate și stres oxidativ), atât pentru glifosatul „pur”, cât și pentru preparatele de glifosat; întrucât criteriile utilizate de IARC pentru grupa 2A sunt similare celor pentru categoria 1B din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

I.  întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a finalizat o evaluare inter pares a glifosatului și a concluzionat că „este puțin probabil ca glifosatul să prezinte un pericol carcinogen pentru oameni și dovezile nu justifică clasificarea sa printre substanțele cu potențial cancerigen în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008”; întrucât, în martie 2017, Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) al ECHA a concluzionat în unanimitate că nu există probe care să ateste o legătură între glifosat și cancerul la oameni, pe baza informațiilor disponibile, și că glifosatul nu ar trebui clasificat drept o substanță care provoacă daune genetice (mutagen) sau afectează reproducerea;

J.  întrucât, în cadrul unui litigiu în SUA formulat de reclamanți care susțin că au dezvoltat limfomul non-Hodgkin ca urmare a expunerii la glifosat, instanța a divulgat documente interne ale Monsanto, proprietarul și producătorul Roundup, un produs a cărui substanță activă este glifosatul; întrucât corespondența prezentată ridică semne de întrebare cu privire la credibilitatea anumitor studii, unele sponsorizate de Monsanto, altele, după toate aparențele, independente, care s-au numărat printre elementele de probă utilizate de EFSA și ECHA pentru evaluarea gradului de siguranță a glifosatului; întrucât, în acest sens, transparența și disponibilitatea publică a studiilor științifice, precum și a datelor primare pe care se bazează aceste studii, sunt de cea mai mare importanță;

K.  întrucât, în afară de concluzia sa cu privire la caracterul cancerigen al glifosatului, ECHA afirmă în concluzie că glifosatul provoacă leziuni oculare grave și este toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung;

L.  întrucât, înainte ca o prelungire tehnică de 18 luni să fie acordată pentru glifosat la 29 iunie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție la 13 aprilie 2016 prin care solicita Comisiei să reînnoiască aprobarea glifosatului pentru o perioadă de șapte ani, dar sublinia, de asemenea, că Comisia nu ar trebui să îl aprobe pentru nicio utilizare neprofesională, pentru utilizările sale în parcurile publice, pe terenurile de joacă și în grădinile publice, sau în apropierea acestora, sau pentru orice utilizări agricole în cazul în care sistemele de gestionare integrată a dăunătorilor sunt suficiente pentru combaterea adecvată a buruienilor;

M.  întrucât rezoluția Parlamentului din 13 aprilie 2016 a solicitat, de asemenea, Comisiei și EFSA să prezinte imediat toate dovezile științifice care au stat la baza clasificării pozitive a glifosatului și a reautorizării propuse, având în vedere interesul public superior care justifică divulgarea; întrucât acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent;

N.  întrucât inițiativa cetățenească europeană (ICE), menționată la considerentul 13 al proiectului de măsură de punere în aplicare, care a adunat mai mult de un milion de semnături ale cetățenilor europeni în mai puțin de un an, se referă în mod specific nu numai la glifosat într-unul dintre cele trei obiective, ci solicită în mod explicit în titlu „interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și mediului de pesticide toxice”; întrucât Comisia a primit aceste informații la 6 octombrie 2017 și i se cere să răspundă până la 8 ianuarie 2018;

O.  întrucât, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, orice decizie de aprobare a unei substanțe active trebuie să se facă pe baza raportului de reexaminare al EFSA, a altor factori legitimi pentru subiectul în cauză și a principiului precauției;

P.  întrucât proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei, elaborat pe baza unei evaluări științifice efectuate de Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), EFSA și ECHA, propune, cu toate acestea, autorizarea glifosatului până la 15 decembrie 2027, adică pentru o perioadă de 10 ani; întrucât acesta s-ar aplica de la 16 decembrie 2017;

Q.  întrucât dispozițiile specifice menționate în anexa I din proiectul de regulament de punere în aplicare de reînnoire a aprobării substanței active glifosat nu sunt obligatorii la nivelul Uniunii, dar transferă responsabilitatea statelor membre;

R.  întrucât, în Rezoluția sa din 15 februarie 2017 referitoare la pesticidele cu risc redus de origine biologică(8), Parlamentul a subliniat necesitatea revizuirii Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 în scopul de a stimula dezvoltarea, autorizarea și introducerea pe piața Uniunii a pesticidelor cu risc redus de origine biologică, și a solicitat Comisiei să prezinte, înainte de sfârșitul anului 2018, o propunere legislativă specifică de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, în afara revizuirii generale legate de inițiativa REFIT, în vederea stabilirii unei proceduri rapide de evaluare, autorizare și înregistrare pentru pesticidele cu risc redus de origine biologică;

S.  întrucât a fost anunțată publicarea unei comunicări a Comisiei privind viitorul politicii agricole comune (PAC) înainte de finele anului 2017 și de propunerile de buget pentru mai 2018,

1.  consideră că proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei nu reușește să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale și a mediului, nu aplică principiul precauției și depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

2.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament de punere în aplicare și să prezinte un nou proiect de regulament de punere în aplicare, în conformitate cu cerințele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și anume unul care să includă nu numai avizul EFSA, ci și alți factori legitimi, precum și principiul precauției;

3.  invită Comisia și statele membre să nu aprobe utilizarea neprofesională a glifosatului, și nici utilizarea sa în parcurile publice, pe terenurile de joacă sau în grădinile publice, sau în apropierea acestora, după 15 decembrie 2017;

4.  invită Comisia și statele membre, în special, să nu aprobe nicio utilizare a glifosatului în agricultură după 15 decembrie 2017, în cazul în care sistemele de gestionare integrată a dăunătorilor sunt suficiente pentru combaterea adecvată a buruienilor;

5.  invită Comisia să adopte măsurile necesare pentru eliminarea treptată a substanței active glifosat în Uniunea Europeană până la 15 decembrie 2020 cel târziu, asigurându-se că nu este autorizată utilizarea glifosatului după data respectivă, care include orice eventuală perioadă de reînnoire sau perioada menționată la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

6.  salută excluderea propusă a polioxietilenaminei din componența produselor fitosanitare care conțin glifosat; invită Comisia și statele membre să își intensifice activitatea de întocmire a unei liste a coformulanților care nu au fost incluși ca produse fitosanitare;

7.  invită Comisia și statele membre să se asigure că evaluarea științifică a pesticidelor în vederea aprobării de către autoritățile UE de reglementare se bazează exclusiv pe studii evaluate inter pares, independente și publicate, efectuate la cererea unor autorități publice competente; consideră că procedura REFIT prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar putea fi utilizată în acest scop; consideră, de asemenea, că EFSA și ECHA ar trebui să beneficieze de suficiente resurse pentru a-și mări capacitatea, pentru a permite comandarea unor studii științifice independente și pentru a se garanta în continuare că sunt respectate cele mai înalte standarde științifice și că sănătatea și siguranța cetățenilor UE sunt protejate;

8.  invită Comisia și statele membre să asigure un nivel suficient de testare și monitorizare a reziduurilor de glifosat din hrana pentru animale, produsele alimentare și băuturile produse sau importate în Uniune, pentru a rezolva actuala lacună de date subliniată de EFSA;

9.  invită Comisia și statele membre să finanțeze cercetarea și inovarea pentru a găsi soluții alternative sustenabile și rentabile în ceea ce privește produsele de combatere a dăunătorilor cu scopul de a garanta un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale și a mediului;

10.  invită Comisia și statele membre să propună măsuri tranzitorii adecvate pentru sectorul agricol și să publice un document de orientare care să prezinte toate posibilele alternative mai sigure, cu risc scăzut, pentru a ajuta sectorul agricol în perioada de eliminare treptată a substanței active glifosat și pentru a mobiliza toate resursele deja disponibile pentru sectorul agricol în contextul actualei PAC;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(3)

JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(4)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

(5)

https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0119.

(7)

ECI(2017)000002.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0042.

Notă juridică - Politica de confidențialitate