Postup : 2017/2904(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0567/2017

Predkladané texty :

B8-0567/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.10

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0395

NÁVRH UZNESENIA
PDF 285kWORD 69k
19.10.2017
PE611.493v01-00
 
B8-0567/2017

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku


o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))


Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout , Piernicola Pedicini and Frédérique Ries

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))  
B8‑0567/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(3),

–  so zreteľom na závery Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o partnerskom preskúmaní posúdenia rizika účinnej látky glyfosát(4),

–  so zreteľom na stanovisko výboru pre hodnotenie rizík (RAC) Európskej chemickej agentúry (ECHA), v ktorom sa navrhuje harmonizovaná klasifikácia a označovanie glyfosátu na úrovni EÚ(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011(6),

–  so zreteľom na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfosátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“(7),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže účelom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je „zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu harmonizáciou pravidiel uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh pri súčasnom zdokonaľovaní poľnohospodárskej výroby“; keďže ustanovenia nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa opierajú o zásadu predbežnej opatrnosti;

B.  keďže systematický herbicíd glyfosát sa v súčasnosti celosvetovo vyrába v najväčšom objeme zo všetkých herbicídov; keďže 76 % použitia glyfosátu na celom svete je v poľnohospodárstve; keďže sa tiež vo veľkej miere používa v lesníctve, v mestách a záhradách; keďže 72 % z celkového objemu glyfosátu, ktorý sa v celosvetovom meradle použil od roku 1974 do roku 2014, bol rozprášených práve v posledných 10 rokoch;

C.  keďže obyvateľstvo je mu vystavené predovšetkým v obydliach v blízkosti postrekovaných oblastí, prostredníctvom domáceho používania a konzumácie stravy; keďže vystavenie účinkom glyfosátu sa zvyšuje vzhľadom na nárast celkového objemu používaného glyfosátu; keďže vplyv glyfosátu a jeho najbežnejších koformulantov na ľudské zdravie sa musí pravidelne monitorovať; keďže glyfosát a/alebo jeho rezíduá boli objavené vo vode, pôde, potravinách a nápojoch a nejedlom tovare, ako aj v ľudskom tele (napr. v moči);

D.  keďže v správe Európskej únie o rezíduách pesticídov v potravinách za rok 2014, uverejnenej 26. októbra 2016, EFSA uviedol, že členské štáty prijali obmedzený počet vzoriek repky olejnej a sóje, hoci tieto plodiny sa pravdepodobne budú ošetrovať glyfosátom, a preto možno očakávať rezídua; keďže podľa EFSA nie sú k dispozícii žiadne informácie o rezíduách glyfosátu vo výrobkoch živočíšneho pôvodu; keďže úrad EFSA sa domnieva, že výsledky nie sú zo štatistického hľadiska príliš dôkladné;

E.  keďže v roku 2015 EFSA odporučil, aby členské štáty zvýšili počet analýz glyfosátu a súvisiacich rezíduí (napríklad trimethyl-sulfónium) vo výrobkoch, v prípade ktorých bolo schválené použitie glyfosátu a očakávajú sa merateľné rezíduá; keďže by sa mal zvýšiť predovšetkým počet vzoriek zo sójových bôbov, kukurice a repky olejnej; keďže členské štáty sú tiež nabádané, aby rozvíjali a/alebo vykonávali existujúce analytické metódy na kontrolu s glyfosátom súvisiacich metabolitov a podelili sa o výsledky s EFSA;

F.  keďže glyfosát je neselektívny herbicíd, ktorý zabíja všetkých byliny; keďže pôsobí tak, že zasahuje do tzv. šikimatovej dráhy, ktorá je zároveň prítomná v riasach, baktériách a hubách; keďže bolo preukázané, že subletálna expozícia baktérií Escherichia coli a Salmonella enterica sérovar Typhimurium komerčným prípravkom glyfosátu spôsobila zmenu rezistencie voči antibiotikám;

G.  keďže v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 sa účinná látka môže schváliť len vtedy, ak nie je alebo nemá byť klasifikovaná ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, okrem prípadov, keď je vystavenie ľudí účinnej látke zanedbateľné alebo existuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, ktorému nemožno zabrániť inými dostupnými prostriedkami;

H.  keďže v marci 2015 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát ako „pravdepodobne karcinogénny pre ľudí“ (skupina 2A) na základe „obmedzených dôkazov“ u ľudí s rakovinu (z prípadov vystavenia v reálnych podmienkach), „dostatočných dôkazov“ rakoviny u pokusných zvierat (z výskumu s „čistým glyfosátom“) a „presvedčivých dôkazov“ na základe mechanistických informácií týkajúcich sa karcinogenity (pre genotoxicitu a oxidačný stres), tak pre „čistý“ glyfosát, ako aj glyfosátové prípravky; keďže kritériá, ktoré používa IARC pre skupinu 2A, sú porovnateľné s kritériami pre kategóriu 1B v nariadení (ES) č. 1272/2008;

I.  keďže v novembri 2015 EFSA dokončil proces partnerského preskúmania glyfosátu a dospel k záveru, že „glyfosát pravdepodobne nepredstavuje karcinogénne nebezpečenstvo pre ľudí a dôkazy nepodporujú klasifikáciu, pokiaľ ide o jeho karcinogénne účinky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008“; keďže v marci 2017 výbor pre hodnotenie rizík (RAC) ECHA dospel konsenzom k záveru, že neexistujú dôkazy spájania glyfosátu s rakovinou u ľudí na základe dostupných informácií a glyfosát by sa nemal klasifikovať ako látka, ktorá spôsobuje genetické poškodenie (mutagén) alebo narúša reprodukciu;

J.  keďže v súvislosti so súdnym sporom, ktorý v Spojených štátoch začali žalujúce strany tvrdiac, že sa im vyvinul non-Hodgkin lymfóm v dôsledku vystavenia glyfosátu, súd odpečatil interné dokumenty spoločnosti Monsanto, vlastníka a výrobcu prostriedku Roundup, čiže výrobku, ktorého účinnou látkou je glyfosát; keďže zverejnená korešpondencia vyvoláva pochybnosti o dôveryhodnosti niektorých štúdií, financovaných spoločnosťou Monsanto a podľa všetkého nezávislých, ktoré boli medzi dôkazným materiálom, ktorý EFSA a ECHA použili pri ich hodnotení bezpečnosti glyfosátu; keďže v tejto súvislosti sú transparentnosť a verejná dostupnosť vedeckých štúdií, ako aj základné údaje, na ktorých sú tieto štúdie založené, mimoriadne dôležité;

K.  keďže ECHA popri závere o karcinogenite glyfosátu dospela k záveru, že glyfosát spôsobuje vážne poškodenie očí a je toxický pre vodné organizmy, a to s dlhodobým účinkom;

L.  keďže pred 18-mesačným technickým predĺžením, ktoré sa v súvislosti s glyfosátom poskytlo 29. júna 2016, Parlament prijal 13. apríla 2016 uznesenie, v ktorom vyzval Komisiu, aby obnovila schválenie glyfosátu na sedem rokov, ale tiež zdôraznil, že Komisia by ho nemala schváliť na žiadne neprofesionálne použitie, na použitie vo verejných parkoch alebo v ich blízkosti, na verejných ihriskách a vo verejných záhradách alebo na žiadne poľnohospodárske použitie v prípadoch, v ktorých na kontrolu šírenia buriny postačuje systém integrovanej ochrany proti škodcom;

M.  keďže Parlament vo svojom uznesení z 13. apríla 2016 rovnako vyzval Komisiu a EFSA, aby bezodkladne zverejnili všetky vedecké dôkazy, ktoré boli základom kladnej klasifikácie glyfosátu a navrhovaného obnoveného povolenia, a to vzhľadom na prevažujúci verejný záujem na ich zverejnení; keďže sa tak zatiaľ nestalo;

N.  keďže európska iniciatíva občanov (ECI) uvedená v odôvodnení 13 návrhu vykonávacieho opatrenia, v rámci ktorej sa vyzbieral viac ako milión podpisov európskych občanov za obdobie kratšie ako jeden rok, sa vzťahuje nielen na glyfosát v jednom z jej troch cieľov, ale tiež výslovne vo svojom názve požaduje „zákaz glyfosátu a ochranu ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“; keďže Komisia dostala tento návrh 6. októbra 2017 a vyžaduje sa od nej, aby odpovedala do 8. januára 2018;

O.  keďže v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 1107/2009 akékoľvek rozhodnutie o schválení účinnej látky musí byť založené na revíznej správe predloženej EFSA, ostatných oprávnených faktoroch týkajúcich sa posudzovanej záležitosti a zásade predbežnej opatrnosti;

P.  keďže v návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, založenom na vedeckom hodnotení vykonanom Nemeckým spolkovým inštitútom pre posúdenie rizík (BfR), EFSA a ECHA, sa však navrhuje povoliť glyfosát do 15. decembra 2027, t. j. na 10 rokov; keďže by to platilo od 16. decembra 2017;

Q.  keďže osobitné ustanovenia uvedené v prílohe I k návrhu vykonávacieho nariadenia o obnovení schválenia účinnej látky glyfosát nie sú záväzné na úrovni Únie, ale prenášajú zodpovednosť na členské štáty;

R.  keďže vo svojom uznesení z 15. februára 2017 o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu(8) Parlament zdôraznil potrebu zrevidovať nariadenie (ES) č. 1107/2009 s cieľom podporiť vývoj, autorizáciu a uvádzanie nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu na trh Únie, a vyzval Komisiu, aby najneskôr do konca roka 2018 predložila konkrétny legislatívny návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1107/2009, mimo všeobecného preskúmania v rámci iniciatívy REFIT, aby sa vytvoril zrýchlený proces hodnotenia, autorizácie a registrácie nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu;

S.  keďže Komisia oznámila uverejnenie oznámenia o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) najneskôr do konca roka 2017 a návrhov rozpočtu na máj 2018;

1.  domnieva sa, že v návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie sa nezabezpečuje vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat ani životného prostredia, neuplatňuje sa v ňom zásada predbežnej opatrnosti a prekračujú sa v ňom vykonávacie právomoci ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho nariadenia a predložila nový návrh vykonávacieho nariadenia v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1107/2009, t. j. vrátane nielen stanoviska EFSA, ale aj ostatných oprávnených faktorov a zásady predbežnej opatrnosti;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby neschválili žiadne neprofesionálne použitie glyfosátu ani neschválili akékoľvek použitie glyfosátu vo verejných parkoch alebo v ich blízkosti, na verejných ihriskách alebo vo verejných záhradách po 15. decembri 2017;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predovšetkým neschválili žiadne poľnohospodárske použitie glyfosátu po 15. decembri 2017 v prípadoch, v ktorých na kontrolu šírenia buriny postačuje systém integrovanej ochrany proti škodcom;

5.  vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na postupné vyradenie účinnej látky glyfosát v Európskej únii najneskôr do 15. decembra 2020 zaručiac tým, že použitie glyfosátu nebude povolené po tomto dátume, čo zahŕňa obdobie možného obnovenia alebo obdobie uvedené v článku 32 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

6.  víta navrhované vylúčenie etoxylovaných alkylamínov z používania v prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich glyfosát; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili svoju prácu na zozname koformulantov, ktorých zaradenie medzi prípravky na ochranu rastlín nie je schválené;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty na zabezpečenie toho, aby sa vedecké hodnotenie pesticídov pre schválenie regulačným orgánom EÚ zakladalo len na publikovaných, odborne recenzovaných a nezávislých štúdiách, ktoré dali vypracovať príslušné verejné orgány; domnieva sa, že postup REFIT nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa prípadne môže použiť na tento účel; okrem toho sa domnieva, že EFSA a ECHA by sa mali poskytnúť dostatočné prostriedky na zvýšenie ich kapacity, aby mohli zadávať nezávislé vedecké štúdie a ďalej zabezpečovať dodržiavanie najprísnejších vedeckých noriem a ochranu zdravia a bezpečnosti občanov EÚ;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili dostatočné testovanie a sledovanie rezíduí glyfosátu v krmivách, potravinách a nápojoch vyrobených v Únii a do nej dovezených s cieľom riešiť súčasný nedostatok údajov, na čo poukázal EFSA;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby financovali výskum a inovácie vzhľadom na udržateľné a nákladovo efektívne riešenia v oblasti prípravkov na ochranu proti škodcom s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli primerané prechodné opatrenia pre odvetvie poľnohospodárstva a uverejnili usmerňovací dokument, v ktorom sa opíšu všetky možné bezpečnejšie alternatívy s nízkym rizikom, s cieľom pomôcť odvetviu poľnohospodárstva počas obdobia postupného vyraďovania účinnej látky glyfosát a všetky zdroje už dostupné odvetviu poľnohospodárstva v rámci súčasnej SPP;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

(5)

https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0119.

(7)

ECI(2017)000002.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0042.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia