Postup : 2017/2905(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0568/2017

Předložené texty :

B8-0568/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.11

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0396

NÁVRH USNESENÍ
PDF 305kWORD 75k
20.10.2017
PE611.494v01-00
 
B8-0568/2017

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu


o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-Ø15Ø7-1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052754 – 2017/2905(RSP))


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Odpovědní poslanci: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-Ø15Ø7-1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052754 – 2017/2905(RSP))  
B8-0568/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-Ø15Ø7-1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052754),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. září 2017 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 19. ledna 2005, které bylo zveřejněno dne 3. března 2005(3);

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 30. listopadu 2016, které bylo zveřejněno dne 12. ledna 2017(4);

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky

modifikovaných organismů(5), se zvláštním ohledem na své předchozí usnesení o „uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 na trh“ ze dne 6. října 2016;

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 27. února 2015 podaly společnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. společně Komisi žádost v souladu s články 11 a 23 nařízení (ES) č. 1829/2003 o obnovení povolení uvedení potravin a krmiv, jež obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh; vzhledem k tomu, že rozsah obnovení se rovněž vztahuje na produkty jiné než potraviny a krmiva obsahující kukuřici 1507 nebo z ní sestávající;

B.  vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2016 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 12. ledna 2017;

C.  vzhledem k tomu, že v nařízení (ES) č. 1829/2003 se uvádí, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí a Komise musí při návrhu svého rozhodnutí zohlednit veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost;

D.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice 1507 exprimuje protein Cry1F, což je protein Bt (získaný z Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki), který rostlině poskytuje ochranu před zavíječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis) a před některými dalšími škůdci z řádu Lepidoptera, jako jsou můry rodu Sesamia spp., blýskavka kukuřičná (Spodoptera frugiperda), osenice ypsilonová (Agrotis ipsilon) a zavíječ kukuřičný Diatraea grandiosella, a protein PAT, díky němuž je rostlina tolerantní k herbicidu na bázi glufosinátu amonného;

E.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikované rostliny Bt exprimují po celou dobu svého života insekticidní toxin v každé buňce, včetně částí, které konzumují lidé a zvířata; vzhledem k tomu, že z pokusů s krmivy pro zvířata vyplývá, že geneticky modifikované rostliny Bt mohou mít toxické účinky(6); vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že toxin Bt v geneticky modifikovaných rostlinách se značně liší od přirozeně se vyskytujícího toxinu Bt(7);

F.  vzhledem k tomu, že povolení pro pěstování kukuřice 1507 v Unii dosud nebylo vydáno; vzhledem k tomu, že Parlament se proti vydání tohoto povolení postavil, neboť panují obavy mimo jiné z toho, že cíloví škůdci z řádu Lepidoptera si mohou vypěstovat rezistenci na protein Cry1F, což může vést ke změně postupů hubení škůdců(8);

G.  vzhledem k tomu, že v průběhu tříměsíčního období konzultací v souvislosti s posouzením rizik spojených s původním povolením, které vypracoval úřad EFSA, vznesly členské státy řadu kritických připomínek; vzhledem k tomu, že nejkritičtější připomínky se týkají toho, že dokumentace není dostatečná k posouzení rizik, že plán monitorování není v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES a že dostatečné nejsou ani údaje a posouzení rizik poskytnuté žadatelem(9);

H.  vzhledem k tomu, že v průběhu tříměsíčního období konzultací v souvislosti s posouzením rizik spojených s obnovením povolení, které vypracoval úřad EFSA, vznesly členské státy řadu kritických připomínek(10); vzhledem k tomu, že nejkritičtější připomínky se týkají toho, že navrhovaný plán monitorování nelze považovat za dostatečný k řešení příslušných otázek monitorování vlivu geneticky modifikované kukuřice 1507 na životní prostředí po uvedení na trh a nelze jej pokládat za dostatečně propracovaný k monitorování expozice životního prostředí účinkům geneticky modifikované kukuřice 1507, že monitorování provedené oznamovatelem nepřineslo spolehlivé údaje, které by potvrdily závěr posouzení rizik, že účinky na zdraví lidí a zvířat budou zanedbatelné, a že oznamovatel neprovedl řádné zdokumentování důkazů prokazujících historii bezpečného používání proteinu Pat, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 503/2013;

I.  vzhledem k tomu, že perzistence proteinů Cry uvolněných do životního prostředí v důsledku používání geneticky modifikované kukuřice 1507 v krmivech nebylo sledováno, ačkoli tyto proteiny mohou přetrvávat v půdě několik měsíců při zachování své insekticidní aktivity, jak bylo zjištěno u toxinu Cry1Ab(11);

J.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci, a splňuje proto kritéria pro vyloučení stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh; vzhledem k tomu, že platnost schválení glufosinátu skončí dne 31. července 2018;

 

K.  vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů je součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči herbicidům, a lze proto očekávat, že rezidua z postřiků budou vždy přítomna ve sklizni a jsou jejími nevyhnutelnými složkami; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že geneticky modifikované plodiny odolné vůči herbicidům vedou k vyššímu používání doplňkových herbicidů než jejich tradiční protějšky(12);

L.  vzhledem k tomu, že nebylo provedeno posouzení reziduí z postřiku glufosinátem; vzhledem k tomu, že tedy nelze vyvodit závěr, že geneticky modifikovaná kukuřice 1507 je bezpečná pro použití v potravinách a krmivech;

M.  vzhledem k tomu, že kukuřice 1507 je povolena pro pěstování v Argentině, Brazílii, Kanadě, Kolumbii, Hondurasu, Japonsku, Panamě, Paraguayi, na Filipínách, v Jihoafrické republice, USA a Uruguayi; vzhledem k tomu, že podle nedávno zveřejněné odborně recenzované studie představuje rozvíjející se rezistence vůči proteinům Cry u cílového hmyzu zásadní hrozbu pro udržitelnost technologie Bt(13); vzhledem k tomu, že plevely odolné vůči glufosinátu jsou pozorovány od roku 2009;

N.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. září 2017, nevedlo k vydání žádného stanoviska; vzhledem k tomu, že 12 členských států hlasovalo proti, 12 členských států, zastupujících dohromady pouhých 38,75 % obyvatel EU, hlasovalo ve prospěch a 4 členské státy se hlasování zdržely;

O.  vzhledem k tomu, že Komise několikrát vyjádřila politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala rozhodnutí o povolení bez podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což je v podstatě pro tento postup obecně výjimkou, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Komise Juncker tuto praxi odsoudil jako nedemokratickou(14);

P.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 2015, v prvním čtení zamítl a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

Q.  vzhledem k tomu, že v bodu odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 182/2011 se uvádí, že by Komise měla pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména jde-li o citlivé oblasti, jako jsou zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí;

R.  vzhledem k tomu, že návrh Komise na změnu nařízení č. 182/2011 není dostačující, pokud jde o řešení nedostatku demokracie v procesu povolování GMO;

S.  vzhledem k tomu, že demokratickou legitimitu lze zajistit pouze zajištěním alespoň toho, aby byl návrh Komise stažen, nevydá-li Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat žádné stanovisko; vzhledem k tomu, že tento postup již existuje u některých jiných stálých výborů;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že prováděcí rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 178/2002(15), spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí;

4.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby odstranil nedostatky stávajícího postupu;

5.  vyzývá odpovědné zákonodárce, aby co nejdříve pokročili v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, a aby mimo jiné zajistili, že pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nepředloží žádné stanovisko ke schválení geneticky modifikovaných organismů, a to buď co se týče pěstování, nebo co se týče potravin a krmiv, Komise tento návrh stáhne;

6.  vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny odolné vůči herbicidům (GMHT rostliny), aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy a z nich vyrobenými komerčními přípravky, jak jsou používány v zemích, kde se tyto rostliny pěstují;

7.  vyzývá Komisi, aby vyvinula strategie pro posuzování zdravotních rizik a toxikologii, jakož i pro monitorování po uvedení na trh, jež budou zaměřeny na celý potravinový a krmivový řetězec;

8.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik GMHT rostlin bez ohledu na to, zda je geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

 

(1)

Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 55 28.2.2011, s. 13.

(3)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182

(4)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659

 

 

 

(5)

– Usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2015)0456).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0040).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0039).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0038).

– Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0271).

– Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0272).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0388).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0389).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0386).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0387).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0390).

– Usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0123).

– Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0215).

– Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0214).

– Usnesení ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0341).

– Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127 sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0377).

Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0378).

(6)

Viz například El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopatologické změny některých orgánů krysích samců krmených geneticky modifikovanou kukuřicí (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(7)

Szekacs A, Darvas B. Srovnávací aspekty používání toxinu Cry pro hubení hmyzu. In: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Moderní technologie pro hubení hmyzích škůdců. Dordrecht, Nizozemsko: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(8)

Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0387).

(9)

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08

(10)

Příloha F – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342

(11)

Příloha F – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342 s. 7

(12)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(13)

https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view

(14)

Například v úvodním projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsaženém v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo v projevu o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).

(15)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí