Návrh usnesení - B8-0568/2017Návrh usnesení
B8-0568/2017

NÁVRH USNESENÍ o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-Ø15Ø7-1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

20.10.2017 - (D052754 – 2017/2905(RSP))

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědní poslanci: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Postup : 2017/2905(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0568/2017
Předložené texty :
B8-0568/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0568/2017

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-Ø15Ø7-1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052754 – 2017/2905(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-Ø15Ø7-1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052754),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech[1], a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. září 2017 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí[2],

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 19. ledna 2005, které bylo zveřejněno dne 3. března 2005[3];

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 30. listopadu 2016, které bylo zveřejněno dne 12. ledna 2017[4];

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky

modifikovaných organismů[5], se zvláštním ohledem na své předchozí usnesení o „uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 na trh“ ze dne 6. října 2016;

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 27. února 2015 podaly společnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. společně Komisi žádost v souladu s články 11 a 23 nařízení (ES) č. 1829/2003 o obnovení povolení uvedení potravin a krmiv, jež obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh; vzhledem k tomu, že rozsah obnovení se rovněž vztahuje na produkty jiné než potraviny a krmiva obsahující kukuřici 1507 nebo z ní sestávající;

B.  vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2016 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 12. ledna 2017;

C.  vzhledem k tomu, že v nařízení (ES) č. 1829/2003 se uvádí, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí a Komise musí při návrhu svého rozhodnutí zohlednit veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost;

D.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice 1507 exprimuje protein Cry1F, což je protein Bt (získaný z Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki), který rostlině poskytuje ochranu před zavíječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis) a před některými dalšími škůdci z řádu Lepidoptera, jako jsou můry rodu Sesamia spp., blýskavka kukuřičná (Spodoptera frugiperda), osenice ypsilonová (Agrotis ipsilon) a zavíječ kukuřičný Diatraea grandiosella, a protein PAT, díky němuž je rostlina tolerantní k herbicidu na bázi glufosinátu amonného;

E.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikované rostliny Bt exprimují po celou dobu svého života insekticidní toxin v každé buňce, včetně částí, které konzumují lidé a zvířata; vzhledem k tomu, že z pokusů s krmivy pro zvířata vyplývá, že geneticky modifikované rostliny Bt mohou mít toxické účinky[6]; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že toxin Bt v geneticky modifikovaných rostlinách se značně liší od přirozeně se vyskytujícího toxinu Bt[7];

F.  vzhledem k tomu, že povolení pro pěstování kukuřice 1507 v Unii dosud nebylo vydáno; vzhledem k tomu, že Parlament se proti vydání tohoto povolení postavil, neboť panují obavy mimo jiné z toho, že cíloví škůdci z řádu Lepidoptera si mohou vypěstovat rezistenci na protein Cry1F, což může vést ke změně postupů hubení škůdců[8];

G.  vzhledem k tomu, že v průběhu tříměsíčního období konzultací v souvislosti s posouzením rizik spojených s původním povolením, které vypracoval úřad EFSA, vznesly členské státy řadu kritických připomínek; vzhledem k tomu, že nejkritičtější připomínky se týkají toho, že dokumentace není dostatečná k posouzení rizik, že plán monitorování není v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES a že dostatečné nejsou ani údaje a posouzení rizik poskytnuté žadatelem[9];

H.  vzhledem k tomu, že v průběhu tříměsíčního období konzultací v souvislosti s posouzením rizik spojených s obnovením povolení, které vypracoval úřad EFSA, vznesly členské státy řadu kritických připomínek[10]; vzhledem k tomu, že nejkritičtější připomínky se týkají toho, že navrhovaný plán monitorování nelze považovat za dostatečný k řešení příslušných otázek monitorování vlivu geneticky modifikované kukuřice 1507 na životní prostředí po uvedení na trh a nelze jej pokládat za dostatečně propracovaný k monitorování expozice životního prostředí účinkům geneticky modifikované kukuřice 1507, že monitorování provedené oznamovatelem nepřineslo spolehlivé údaje, které by potvrdily závěr posouzení rizik, že účinky na zdraví lidí a zvířat budou zanedbatelné, a že oznamovatel neprovedl řádné zdokumentování důkazů prokazujících historii bezpečného používání proteinu Pat, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 503/2013;

I.  vzhledem k tomu, že perzistence proteinů Cry uvolněných do životního prostředí v důsledku používání geneticky modifikované kukuřice 1507 v krmivech nebylo sledováno, ačkoli tyto proteiny mohou přetrvávat v půdě několik měsíců při zachování své insekticidní aktivity, jak bylo zjištěno u toxinu Cry1Ab[11];

J.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci, a splňuje proto kritéria pro vyloučení stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh; vzhledem k tomu, že platnost schválení glufosinátu skončí dne 31. července 2018;

 

K.  vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů je součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči herbicidům, a lze proto očekávat, že rezidua z postřiků budou vždy přítomna ve sklizni a jsou jejími nevyhnutelnými složkami; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že geneticky modifikované plodiny odolné vůči herbicidům vedou k vyššímu používání doplňkových herbicidů než jejich tradiční protějšky[12];

L.  vzhledem k tomu, že nebylo provedeno posouzení reziduí z postřiku glufosinátem; vzhledem k tomu, že tedy nelze vyvodit závěr, že geneticky modifikovaná kukuřice 1507 je bezpečná pro použití v potravinách a krmivech;

M.  vzhledem k tomu, že kukuřice 1507 je povolena pro pěstování v Argentině, Brazílii, Kanadě, Kolumbii, Hondurasu, Japonsku, Panamě, Paraguayi, na Filipínách, v Jihoafrické republice, USA a Uruguayi; vzhledem k tomu, že podle nedávno zveřejněné odborně recenzované studie představuje rozvíjející se rezistence vůči proteinům Cry u cílového hmyzu zásadní hrozbu pro udržitelnost technologie Bt[13]; vzhledem k tomu, že plevely odolné vůči glufosinátu jsou pozorovány od roku 2009;

N.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. září 2017, nevedlo k vydání žádného stanoviska; vzhledem k tomu, že 12 členských států hlasovalo proti, 12 členských států, zastupujících dohromady pouhých 38,75 % obyvatel EU, hlasovalo ve prospěch a 4 členské státy se hlasování zdržely;

O.  vzhledem k tomu, že Komise několikrát vyjádřila politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala rozhodnutí o povolení bez podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což je v podstatě pro tento postup obecně výjimkou, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Komise Juncker tuto praxi odsoudil jako nedemokratickou[14];

P.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 2015, v prvním čtení zamítl a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

Q.  vzhledem k tomu, že v bodu odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 182/2011 se uvádí, že by Komise měla pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména jde-li o citlivé oblasti, jako jsou zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí;

R.  vzhledem k tomu, že návrh Komise na změnu nařízení č. 182/2011 není dostačující, pokud jde o řešení nedostatku demokracie v procesu povolování GMO;

S.  vzhledem k tomu, že demokratickou legitimitu lze zajistit pouze zajištěním alespoň toho, aby byl návrh Komise stažen, nevydá-li Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat žádné stanovisko; vzhledem k tomu, že tento postup již existuje u některých jiných stálých výborů;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že prováděcí rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 178/2002[15], spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí;

4.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby odstranil nedostatky stávajícího postupu;

5.  vyzývá odpovědné zákonodárce, aby co nejdříve pokročili v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, a aby mimo jiné zajistili, že pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nepředloží žádné stanovisko ke schválení geneticky modifikovaných organismů, a to buď co se týče pěstování, nebo co se týče potravin a krmiv, Komise tento návrh stáhne;

6.  vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny odolné vůči herbicidům (GMHT rostliny), aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy a z nich vyrobenými komerčními přípravky, jak jsou používány v zemích, kde se tyto rostliny pěstují;

7.  vyzývá Komisi, aby vyvinula strategie pro posuzování zdravotních rizik a toxikologii, jakož i pro monitorování po uvedení na trh, jež budou zaměřeny na celý potravinový a krmivový řetězec;

8.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik GMHT rostlin bez ohledu na to, zda je geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.