Resolutsiooni ettepanek - B8-0568/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0568/2017

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta

  20.10.2017 - (D052754 – 2017/2905(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3
  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

  Vastutavad parlamendiliikmed: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

  Menetlus : 2017/2905(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0568/2017
  Esitatud tekstid :
  B8-0568/2017
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0568/2017

  Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D052754 – 2017/2905(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D052754),

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta[1], eriti selle artikli 11 lõiget 3 ja artikli 23 lõiget 3,

  –  võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 14. septembril 2017 toimunud hääletust, mille tulemusel arvamust ei esitatud,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)[2] artikleid 11 ja 13,

  –  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 19. jaanuaril 2005. aastal vastu võetud ja 3. märtsil 2005. aastal avaldatud arvamust[3],

  –  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 30. novembril 2016. aastal vastu võetud ja 12. jaanuaril 2017. aastal avaldatud arvamust[4],

  –  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, milles esitatakse vastuväiteid geneetiliselt muundatud organismide kasutamiseks

  lubade andmisele[5], pidades eelkõige silmas oma 6. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni geneetiliselt muundatud maisi 1507 turule laskmise kohta,

  –  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

  A.  arvestades, et 27. veebruaril 2015 esitasid Pioneer Overseas Corporation ja Dow AgroSciences Ltd. kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 11 ja 23 komisjonile ühistaotluse geneetiliselt muundatud maisi 1507 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa uuendamiseks; arvestades, et loa uuendamine hõlmab ka muid maisi 1507 sisaldavaid tooteid kui toit ja sööt;

  B.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) võttis 30. novembril 2016 kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 vastu positiivse arvamuse, mis avaldati 12. jaanuaril 2017;

  C.  arvestades, et määruses (EL) nr 1829/2003 sedastatakse, et geneetiliselt muundatud toit ega sööt ei tohi avaldada kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele ega keskkonnale, ning nõutakse, et komisjon võtaks oma otsuse koostamisel arvesse kõiki liidu õigusaktide asjakohaseid sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega seotud õiguspäraseid tegureid;

  D.  arvestades, et geneetiliselt muundatud maisis 1507 tekib valk Cry1F, mille puhul on tegemist valguga Bt (mis on saadud toimeaine Bacillus thuringiensis`e alamliigist Kurstaki), mis annab resistentsuse Ostrinia nubilalise ja teatavate teiste liblikalistest kahjurite suhtes, nagu Sesamia spp, Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon ja Diatraea grandiosella, ning valk Pat, mis annab sellele resistentsuse herbitsiidi glufosinaatammooniumi suhtes;

  E.  arvestades, et geneetiliselt muundatud Bt taimede igas rakus, sealhulgas inimeste ja loomade poolt söödavates osades tekib kogu taime eluea jooksul insektitsiidne toksiin; arvestades, et loomade söötmiskatsed näitavad, et geneetiliselt muundatud Bt taimedel võib olla toksiline mõju[6]; arvestades, et on tõestatud, et geneetiliselt muundatud taimedes sisalduv Bt toksiin erineb märgatavalt looduslikult esinevast Bt toksiinist[7];

  F.  arvestades, et loa andmine maisi 1507 liidus kasvatamiseks on pooleli; arvestades, et parlament oli loa andmisele vastu, muu hulgas selle pärast, et liblikalistest kahjuritel võib valgu Cry1F suhtes välja areneda vastupidavus, mis võib põhjustada kahjuritõrje tavade muutmise[8];

  G.  arvestades, et liikmesriigid esitasid algse loaga seotud EFSA riskihindamise jaoks kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul palju kriitilisi märkusi; arvestades, et kõige kriitilisemad märkused on seotud tähelepanekuga, et dokumendid ei ole riskihindamise läbiviimiseks piisavad, et seirekava ei vasta direktiivi 2001/18/EÜ VII lisale ning et taotleja esitatud andmed ja riskihindamine ei ole piisav[9];

  H.  arvestades, et liikmesriigid esitasid loa uuendamisega seotud EFSA riskihindamise jaoks kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul palju kriitilisi märkusi[10]; arvestades, et kõige kriitilisemad märkused on seotud tähelepanekuga, et väljapakutud seirekava ei peeta asjakohaseks, et tegeleda geneetiliselt muundatud maisi 1507 turustamisjärgse keskkonnaseire vastavate küsimustega ning seda ei saa pidada piisavalt üksikasjalikuks geneetiliselt muundatud maisi 1507 keskkonnamõju jälgimiseks, et teavitaja läbi viidud seirega ei esitatud usaldusväärseid andmeid, millega kinnitada riskihinnangu järeldust, et mõju inimeste ja loomade tervisele on väheoluline, ning et teavitaja ei ole nõuetekohaselt dokumenteerinud tõendusmaterjali, mis näitab valgu Pat varasemat ohutut kasutamist, nagu on nõutud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 503/2013;

  I.  arvestades, et valkude Cry keskkonda viimist geneetiliselt muundatud maisi 1507 kasutamise tõttu söödas ei järgitud, kuigi valgud Cry võivad säilida mullas kuid ja säilitada oma insektitsiidse toime, nagu on tuvastatud toksiini Cry1Ab puhul[11];

  J.  arvestades, et glufosinaat on liigitatud reproduktiivtoksiliseks ning seetõttu kehtivad sellele piirkriteeriumid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta; arvestades, et glufosinaat on heaks kiidetud ajavahemikuks, mis lõpeb 31. juulil 2018;

  K.  arvestades, et täiendavate herbitsiidide kasutamine on osa tavapärasest põllumajandustavast herbitsiidiresistentsete taimede kasvatamisel ning seepärast võib eeldada, et pihustamise jäägid on saagis ajal alati olemas ja selle vältimatu koostisosa; arvestades, et on tõestatud, et geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsed põllukultuurid toovad kaasa suurema herbitsiidide kasutamise võrreldes tavapäraste kultuuridega[12];

  L.  arvestades, et glufosinaadiga pritsimise jääke ei hinnatud; arvestades, et seepärast ei saa järeldada, et geneetiliselt muundatud mais 1507 on toiduks ja söödaks kasutamiseks ohutu;

  M.  arvestades, et maisi 1507 kasvatamiseks on luba antud Argentinas, Brasiilias, Kanadas, Colombias, Hondurases, Jaapanis, Panamas, Paraguays, Filipiinidel, Lõuna-Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Uruguays; arvestades, et hiljutises eelretsenseeritud uuringus leiti, et uuritud putukate poolt valkude Cry suhtes resistentsuse väljaarendamine on „äärmiselt suur oht Bt tehnoloogia jaoks“[13]; arvestades, et glufosinaadiresistentseid umbrohte on leitud alates 2009. aastast;

  N.  võttes arvesse, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 14. septembril 2017 toimunud hääletuse tulemusel arvamust ei esitatud; arvestades, et 12 liikmesriiki hääletas vastu, poolt hääletas 12 liikmesriiki, kes esindavad liidu elanikkonnast vaid 38,75 %, ning neli liikmesriiki jäi erapooletuks;

  O.  arvestades, et komisjon on korduvalt mõistnud hukka asjaolu, et alates määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumisest on ta pidanud vastu võtma loa andmise otsuseid ilma alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee toetuseta, ning et toimiku tagasisaatmine komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis on menetluse puhul üldiselt väga erandlik, on geneetiliselt muundatud toidu ja söödaga seotud otsuste puhul muutunud tavapäraseks; arvestades, et sellise praktika on hukka mõistnud ka komisjoni president Juncker, pidades seda ebademokraatlikuks[14];

  P.  arvestades, et 28. oktoobril 2015 lükkas Euroopa Parlament esimesel lugemisel tagasi 22. aprilli 2015. aasta seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003, ning palus komisjonil selle tagasi võtta ja esitada uue ettepaneku;

  Q.  arvestades, et määruse (EL) nr 182/2011 põhjenduses 14 sedastatakse, et komisjon väldib oma tegevuses nii palju kui võimalik vastuollu minemist apellatsioonikomitees valdavaks kujuneda võiva seisukohaga, mille kohaselt rakendusakt ei ole asjakohane, eelkõige tundlike valdkondade puhul, nagu tarbijate tervis, toiduohutus ja keskkond;

  R.  arvestades, et komisjoni ettepanek määruse (EL) nr 182/2011 läbivaatamiseks ei ole piisav, et tegeleda demokraatia puudumisega GMOdele lubade andmise protsessis;

  S.  arvestades, et demokraatliku õiguspärasuse saab tagada vähemalt sellega, et kui alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamust ei esita, võetakse komisjoni ettepanek tagasi; arvestades, et mõnes muus alalises komitees on see menetlus juba olemas;

  1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1829/2003 ette nähtud rakendamisvolitusi;

  2.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu on vastuolus liidu õigusega, sest see on vastuolus määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks on kooskõlas määruses (EÜ) nr 178/2002[15] sätestatud üldpõhimõtetega luua alus inimeste ja loomade elu, tervise ja heaolu, keskkonna ja tarbijate huvide kõrge kaitstuseastme tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamisega, tagades samal ajal ka siseturu tõhusa toimimise;

  3.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

  4.  kutsub komisjoni üles peatama rakendusotsuste vastuvõtmise geneetiliselt muundatud organismide loataotluste kohta, kuni loa andmise korda on muudetud, eesmärgiga kõrvaldada puudused kehtivas korras, mis on osutunud ebasobilikuks;

  5.  kutsub vastutavaid seadusandjaid üles jätkama viivitamata tööd komisjoni ettepanekuga, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, ning tagama muu hulgas, et kui alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee GMOde heakskiitmise kohta nii kasvatamise kui ka toidu ja sööda puhul arvamust ei esita, võtab komisjon ettepaneku tagasi;

  6.  palub komisjonil mitte anda luba herbitsiiditolerantsetele geneetiliselt muundatud taimedele, ilma et oleks antud täielik hinnang täiendavate herbitsiidide ja nende kaubanduslike valmististega pihustamise jääkidele neid kultuure kasvatavates riikides;

  7.  palub komisjonil koostada terviseriski hindamiseks ja toksikoloogiaks, samuti turustamisjärgseks järelevalveks strateegiad, mis käsitlevad kogu toidu- ja söödaahelat;

  8.  palub komisjonil täielikult integreerida täiendavate herbitsiidide ja nende jääkide riskihindamine herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede riskihindamisse, olenemata sellest, kas geneetiliselt muundatud taim on ette nähtud kasvatamiseks liidus või toiduks ja söödaks importimiseks;

  9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.