Procedūra : 2017/2905(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0568/2017

Pateikti tekstai :

B8-0568/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2017 - 5.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0396

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 441kWORD 68k
20.10.2017
PE611.494v01-00
 
B8-0568/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis


dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D052754 – 2017/2905(RSP))


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi Parlamento nariai: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D052754 – 2017/2905(RSP))  
B8‑0000/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projektą (D052754),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2017 m. rugsėjo 14 d. vykusį balsavimą nepateikė jokios nuomonės,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(2), 11 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2005 m. sausio 19 d. priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2005 m. kovo 3 d.(3),

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2016 m. lapkričio 30 d. priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2017 m. sausio 12 d.(4),

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (COM(2017) 0085, COD(2017)0035),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriomis prieštaraujama tam, kad būtų teikiami leidimai genetiškaimodifikuotiems organizmams(5), ypač atsižvelgdamas į savo ankstesnę 2016 m. spalio 6 d. rezoliuciją „Genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimas rinkai“;

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi 2015 m. vasario 27 d. įmonės „Pioneer Overseas Coorporation“ ir „Dow AgroSciences Ltd.“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnius pateikė Komisijai bendrą prašymą atnaujinti leidimą pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507; kadangi atnaujinimo taikymo sritis taip pat susijusi ne tik su maistu ir pašarais, kurių sudėtyje yra arba jie susideda iš kukurūzų 1507, bet ir su kitais produktais;

B.  kadangi 2016 m. lapkričio 30 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius priėmė teigiamą nuomonę, kuri paskelbta 2017 m. sausio 12 d.;

C.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas arba pašarai turi nedaryti neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, ir reikalaujama, kad Komisija, rengdama sprendimą, turi atsižvelgti į visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas ir kitus teisėtus veiksnius, susijusius su svarstomu dalyku;

D.  kadangi genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 sintetina baltymą Cry1F, kuris yra Bt baltymas (gautas iš Bacillus thuringiensis Kurstaki porūšio), sukeliantis atsparumą kukurūziniam ugniukui (Ostrinia nubilalis) ir tam tikriems kitiems Lepidoptera būrio kenkėjams, tokiems kaip pelėdgalviai (Sesamia spp.), kukurūziniai dykrinukai (Spodoptera frugiperda), vikrieji dirvinukai (Agrotis ipsilon) ir žoliniai ugniukai (Diatraea grandiosella), ir Pat baltymą, suteikiantį atsparumą herbicidui amonio gliufozinatui;

E.  kadangi genetiškai modifikuoti Bt augalai visą savo gyvenimą kiekvienoje ląstelėje, taip pat ir dalyse, kurias valgo žmonės ir ėda gyvuliai, sintetina insekticidinį toksiną; kadangi gyvūnų šėrimo eksperimentai rodo, kad genetiškai modifikuoti Bt augalai gali turėti toksišką poveikį(6); kadangi pastebėta, kad Bt toksinas genetiškai modifikuotuose augaluose smarkiai skiriasi nuo natūraliai susidarančio Bt toksino(7);

F.  kadangi Sąjungoje dar neleidžiama auginti kukurūzų 1507; kadangi Parlamentas nepritarė, kad tokie leidimai būtų teikiami, nes yra susirūpinęs, inter allia, dėl tikslinių kenkėjų galimo atsparumo Cry1F baltymui pakitimų, dėl kurių gali tekti pakeisti įprastą kenkėjų kontrolės praktiką(8);

G.  kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį dėl EFSA rizikos vertinimo, susijusio su pirminiu leidimu, valstybės narės pateikė daug kritinių pastabų; kadangi daugelis kritinių pastabų susijusios su pastabomis, kad nepakanka dokumentų rizikos vertinimui atlikti, kad stebėsenos planas neatitinka Direktyvos 2001/18/EB VII priedo ir kad prašymo pateikėjų pateikti duomenys ir rizikos vertinimas nėra tinkami(9);

H.  kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį dėl EFSA rizikos vertinimo, susijusio su leidimo atnaujinimu, valstybės narės pateikė daug kritinių pastabų(10); kadangi kritiškiausios pastabos susijusios su pastabomis, kad pasiūlytas stebėsenos planas nelaikomas tinkamu spręsti susijusius genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 stebėsenos po pateikimo į rinką klausimus, ir jo negalima laikyti pakankamai išplėtotu genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 poveikio aplinkai stebėsenai vykdyti, kad pranešėjo vykdyta stebėsena negauta patikimų duomenų, kuriais galima patvirtinti rizikos vertinimo išvadą, kad poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai būtų nedidelis, taip pat tai, kad pranešėjas tinkamai neužfiksavo dokumentuose faktų, rodančių, kad Pat baltymas ilgą laiką naudotas saugiai, kaip reikalaujama Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 503/2013;

I.  kadangi nebuvo vykdyta Cry baltymų, išskiriamų į aplinką pašaruose naudojant genetiškai modifikuotus kukurūzus 1507, patvarumo stebėsena, nors Cry baltymai dirvoje gali išsilaikyti daugelį mėnesių ir toliau veikti insekticidiškai, kaip nustatyta Cry1Ab toksino atveju(11);

J.  kadangi gliufozinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai medžiagų ir todėl jam taikomi ribiniai kriterijai, nustatyti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką; kadangi gliufozinato patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. liepos 31 d.;

K.  kadangi papildomų herbicidų naudojimas yra įprastos žemės ūkio praktikos auginant herbicidams atsparius augalus dalis, todėl galima tikėtis, kad derliuje visuomet bus purkštų medžiagų likučių, kurie yra neišvengiami; kadangi įrodyta, kad dėl herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų kultūrinių augalų naudojama daugiau papildomų herbicidų, nei tokių pat tradicinių kultūrinių augalų atveju(12);

L.  kadangi nebuvo įvertinti purkštų medžiagų su gliufozinatu likučiai; kadangi dėl šios priežasties negalima prieiti prie išvados, kad genetiškai modifikuotus kukurūzus 1507 saugu naudoti maistui ir pašarams;

M.  kadangi kukurūzus 1507 leidžiama auginti Argentinoje, Brazilijoje, Kanadoje, Kolumbijoje, Hondūre, Japonijoje, Panamoje, Paragvajuje, Filipinuose, Pietų Afrikoje, JAV ir Urugvajuje; kadangi neseniai recenzuojamoje mokslinėje literatūroje paskelbtu tyrimu nustatyta, kad tai, jog tiksliniai vabzdžiai tampa atsparūs Cry baltymams, yra „didelė grėsmė Bt technologijos tvarumui“(13); kadangi gliufozinatui atsparios piktžolės pastebimos nuo 2009 m.;

N.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2017 m. rugsėjo 14 d. vykusį balsavimą nepateikė jokios nuomonės; kadangi 12 valstybių narių balsavo „prieš“,12 valstybių narių, kuriose gyvena tik 38,75 proc. Sąjungos gyventojų, balsavo „už“, o keturios valstybės narės susilaikė;

O.  kadangi Komisija ne kartą apgailestavo dėl to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, ji turėdavo priimti sprendimus dėl leidimų be Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto paramos ir kad dokumentų sugrąžinimas Komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą – tai retai taikoma visos procedūros išimtis – tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų leidimų; kadangi Komisijos pirmininkas J. C. Juncker taip pat jau yra pasmerkęs šią praktiką kaip nedemokratišką(14);

P.  kadangi 2015 m. spalio 28 d. per pirmąjį svarstymą Parlamentas atmetė 2015 m. balandžio 22 d. pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, ir paragino Komisiją jį atsiimti ir pateikti naują pasiūlymą;

Q.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 182/2011 14 konstatuojamojoje dalyje tvirtinama, kad Komisija kiek įmanoma stengsis neprieštarauti bet kokiai prieš įgyvendinimo akto tinkamumą nukreiptai vyraujančiai pozicijai, ypač tokiais jautriais klausimais kaip vartotojų sveikata, maisto sauga ir aplinka;

R.  kadangi Komisijos pasiūlymo iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 182/2011 nepakanka kovoti su demokratijos trūkumu leidimo naudoti genetiškai modifikuotus organizmus procese;

S.  kadangi demokratinį teisėtumą galima užtikrinti tik mažų mažiausiai nustačius tai, kad Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui nepateikus nuomonės, Komisija atsiima pasiūlymą; kadangi ši procedūra jau taikoma kitiems nuolatiniams komitetams;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (ES) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Reglamente (EB) Nr. 178/2002(15)nustatytais bendraisiais principais, siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

4.  ragina Komisiją sustabdyti bet kokio įgyvendinimo sprendimo, susijusio su paraiškomis dėl leidimo naudoti genetiškai modifikuotus organizmus, įgyvendinimą, iki kol leidimų teikimo procedūra bus persvarstyta taip, kad pagal ją būtų panaikinti dabar galiojančios procedūros, kuri pasirodė esanti netinkama, trūkumai;

5.  ragina atsakingus teisės aktų leidėjus paspartinti darbą, susijusį su Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 182/2011 ir užtikrinti, inter allia, kad Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui nepateikus nuomonės dėl leidimų genetiškai modifikuotų organizmus auginti arba naudoti maistui ir pašarams teikimo, Komisija atsiimtų pasiūlymą;

6.  ragina Komisiją nesuteikti leidimo dėl jokių herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų (angl. HT GMP), jei neatliktas visapusiškas likučių po purškimo papildomais herbicidais ir jų komercinių formulių preparatais, naudojamais auginimo šalyse, vertinimas;

7.  ragina Komisiją parengti visai maisto ir pašarų grandinei skirtas strategijas dėl rizikos sveikatai vertinimo ir toksikologijos, taip pat dėl priežiūros po pateikimo rinkai;

8.  ragina Komisiją visapusiškai integruoti papildomų herbicidų naudojimo ir jų likučių rizikos vertinimą į herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų rizikos vertinimą neatsižvelgiant į tai, ar genetiškai modifikuotą augalą ketinama auginti Sąjungoje ar importuoti maistui ir pašarams;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

(1)

OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)

OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(3)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182.

(4)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659.

 

 

 

(5)

– 2014 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl auginti skirto kukurūzų produkto (Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto, kad būtų atsparesnis tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (OL C 482, 2016 12 23, p. 110).

– 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliucija dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279, kuriuo <...> leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (P8_TA(2015)0456).

– 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo <...> leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (priimti tekstai, P8_TA(2016)0040).

– 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo <...> leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti , projekto (priimti tekstai, P8_TA(2016)0039).

– 2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2) <...> projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0038).

– 2016 m. birželio 8 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos <...>, projekto (priimti tekstai, P8_TA(2016)0271).

– 2016 m. birželio 8 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) pateikimo rinkai projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0272),

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti rinkai auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklas, projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0388).

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 produktus projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0389).

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 sėklų pateikimo rinkai projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0386).

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimo rinkai projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0387).

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0390).

– 2017 m. balandžio 5 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys ar keturios modifikacijos Bt11, 59122, MIR604, 1507 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0123).

– 2017 m. gegužės 17 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų DAS-40278-9, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0215).

– 2017 m. gegužės 17 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB119 (BCS-GHØØ5-8), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0214).

– 2017 m. rugsėjo 13 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų DAS-68416-4, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0341).

– 2017 m. spalio 4 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 × A5547-127, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0377).

2017 m. spalio 4 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0378).

(6)

Žr., pvz., El-Shamei Z. S., Gab-Alla A. A., Shatta A. A., Moussa E. A., Rayan A. M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG.

(7)

Szekacs A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. Ishaaya I., Palli S. R., Horowitz A. R., eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10.

(8)

2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimo rinkai projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0387).

(9)

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08.

(10)

F priedas. Valstybių narių pastabos ir Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupės atsakymai http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342.

(11)

F priedas. Valstybių narių pastabos ir Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupės atsakymai http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342, p 7.

(12)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7.

(13)

https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view.

(14)

Pvz., Europos Parlamento plenarinio posėdžio įžanginėje kalboje, įtrauktoje į kitos kadencijos Europos Komisijai skirtas politines gaires (2014 m. liepos 15 d., Strasbūras), arba 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį (2016 m. rugsėjo 14 d., Strasbūras).

(15)

OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika