Predlog resolucije - B8-0568/2017Predlog resolucije
B8-0568/2017

  PREDLOG RESOLUCIJE o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi

  20.10.2017 - (D052754 – 2017/2905(RSP))

  v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika
  Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

  Pristojni poslanci: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

  Postopek : 2017/2905(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0568/2017
  Predložena besedila :
  B8-0568/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0568/2017

  Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi

  (D052754 – 2017/2905(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D052754),

  –  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi[1] in zlasti členov 11(3) in 23(3) Uredbe,

  –  ob upoštevanju glasovanja stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 14. septembra 2017 in pri katerem ni bilo sprejeto mnenje,

  –  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije[2],

  –  ob upoštevanju mnenja, ki ga je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sprejela 19. januarja 2005 in ki je bilo objavljeno 3. marca 2005[3],

  –  ob upoštevanju mnenja, ki ga je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sprejela 30. novembra 2016 in ki je bilo objavljeno 12. januarja 2017[4],

  –  ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, s katerimi je nasprotoval odobritvi gensko spremenjenih organizmov[5], zlasti resolucije o dajanju semen gensko spremenjene koruze 1507 v promet z dne 6. oktobra 2016;

  –  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

  –  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

  A.  ker sta družbi Pioneer Overseas Corporation in Dow AgroSciences Ltd. 27. februarja 2015 Komisiji skupaj predložili vlogo v skladu s členoma 11 in 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003 za obnovitev odobritve za dajanje na trg živil in krme, ki vsebujejo ali so sestavljeni ali proizvedeni iz gensko spremenjene koruze 1507; ker obnovitev zajema tudi proizvode, ki niso živila ali krma, ki vsebujejo koruzo 1507 ali so iz nje sestavljeni;

  B.  ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 30. novembra 2016 v skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejela pozitivno mnenje, ki je bilo objavljeno 12. januarja 2017;

  C.  ker Uredba (EU) št. 1829/2003 določa, da gensko spremenjena živila in krma ne smejo imeti škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, in da mora Komisija pri pripravi osnutkov sklepov upoštevati vse ustrezne določbe prava Unije in druge legitimne dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo;

  D.  ker gensko spremenjena koruza 1507 izraža beljakovino Cry1F, ki je beljakovina Bt (pridobljena iz Bacillus thuringiensis podvrsta Kurstaki) in povzroča odpornost proti koruzni vešči (Ostrinia nubilalis) in nekaterim drugim škodljivim metuljem, kot so Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon in Diatrea grandiosella, ter beljakovino PAT, ki povzroča odpornost proti herbicidu glufosinat-amonij;

  E.  ker gensko spremenjenih rastline Bt izražajo insekticidni toksin v vsaki celici v celotni življenjski dobi, vključno z deli, ki jih jedo ljudje in živali; ker poskusi z živalsko krmo kažejo, da imajo lahko gensko spremenjene rastline Bt strupene učinke[6]; ker je bilo dokazano, da se toksin Bt v gensko spremenjenih rastlinah zelo razlikuje od naravno prisotnega toksina Bt[7];

  F.  ker je postopek odobritve za gojenje koruze 1507 v Uniji v teku; ker je Parlament nasprotoval taki odobritvi zaradi skrbi glede, med drugim, morebitnega razvoja odpornosti proti beljakovini Cry1F pri ciljnih vrstah škodljivcev iz reda Lepidoptera, ki lahko privede do spremembe prakse zatiranja škodljivcev[8];

  G.  ker so države članice agenciji EFSA v trimesečnem posvetovalnem obdobju za oceno tveganj v zvezi s prvo odobritvijo posredovale veliko kritičnih pripomb; ker se najbolj kritične pripombe nanašajo na ugotovitve, da dokumentacija ne zadostuje za izvedbo ocene tveganj, da načrt za spremljanje ni v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES ter da podatki in ocene tveganj, priložene prošnji za odobritev, niso zadostni[9];

  H.  ker so države članice agenciji EFSA v trimesečnem posvetovalnem obdobju za oceno tveganj posredovale veliko kritičnih pripomb v zvezi z obnovitvijo odobritve[10]; ker se najbolj kritične pripombe nanašajo na ugotovitve, da predlagani načrt spremljanja ni primeren za obravnavo ustreznih vprašanj glede poprodajnega okoljskega spremljanja gensko spremenjene koruze 1057 in ga ni mogoče šteti za dovolj izdelanega za spremljanje potencialne izpostavljenosti okolja gensko spremenjeni koruzi 1507, da spremljanje, kakor ga izvaja prijavitelj, ni prineslo zanesljivih podatkov za potrditev sklepa ocene tveganj, da bi bili učinki na zdravje ljudi in živali zanemarljivi, ter da prijavitelj ni ustrezno dokumentiral dokazov, ki izkazujejo zgodovino varne uporabe beljakovine Pat, kakor se zahteva v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 503/2013;

  I.  ker prisotnost beljakovin Cry, sproščene v okolje zaradi rabe gensko spremenjene koruze 1507 v krmi, ni bila spremljana, čeprav lahko beljakovine Cry ostanejo v tleh več mesecev in ohranijo insekticidne lastnosti, kakršna je bila ugotovljena za toksin Cry1Ab[11];

  J.  ker je glufosinat razvrščen kot strupen za razmnoževanje in zato zanj veljajo merila za izločitev iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet; ker veljavnost odobritve glufosinata poteče 31. julija 2018;

  K.  ker je uporaba komplementarnih herbicidov del redne kmetijske prakse pri pridelavi na herbicide odpornih rastlin in se zato lahko pričakuje, da bodo ostanki škropljenja vedno prisotni na pridelku in so neizogibna sestavina; ker je bilo dokazano, da se za gensko spremenjene poljščine, ki so odporne na herbicide, uporabi več komplementarnih herbicidov kot za običajne poljščine[12];

  L.  ker ostanki škropljenja z glufosinatom niso bili ocenjeni; ker torej ni mogoče skleniti, da je gensko spremenjena koruza 1507 varna za uporabo v živilih in krmi;

  M.  ker je gojenje koruze 1507 odobreno v Argentini, Braziliji, na Filipinih, v Hondurasu, na Japonskem, v Južni Afriki, Kanadi, Kolumbiji, Panami, Paragvaju, Urugvaju in ZDA; ker je bilo v nedavni strokovno pregledani študiji ugotovljeno, da so ciljne žuželke, ki razvijajo odpornost na beljakovine Cry, velika grožnja trajnosti tehnologije Bt[13]; ker plevel, odporen na glufosinat, opažajo že od leta 2009;

  N.  ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 14. septembra 2017, ni bilo sprejeto mnenje; ker je 12 držav članic glasovalo proti, za je glasovalo 12 držav članic, ki predstavljajo le 38,75 % prebivalcev Unije, štiri države članice pa so se vzdržale;

  O.  ker je Komisija večkrat izrazila obžalovanje zaradi dejstva, da je od uveljavitve Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejemala sklepe o odobritvi brez podpore Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter da je vrnitev dosjeja Komisiji za sprejetje končne odločbe, ki bi morala biti kvečjemu izjema za postopek kot celoto, postala pravilo pri odločanju o odobritvah gensko spremenjenih živil in krme; ker je tudi predsednik Komisije Jean-Claude Juncker to prakso označil za nedemokratično[14],

  P.  ker je Parlament v prvi obravnavi 28. oktobra 2015 zavrnil zakonodajni predlog z dne 22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter Komisijo pozval, naj ga umakne in predloži novega;

  Q.  ker mora Komisija v skladu z uvodno izjavo 14 Uredbe (EU) št. 182/20011 v največji možni meri ravnati tako, da ne nasprotuje morebitnemu prevladujočemu stališču odbora za pritožbe v zvezi z ustreznostjo izvedbenega akta, zlasti glede občutljivih vprašanj, kot so zdravje potrošnikov, varnost hrane in okolje;

  R.  ker predlog Komisije za spremembo Uredbe št. 182/2011 ne zadostuje za obravnavanje pomanjkanja demokracije v postopku odobritve GSO;

  S.  ker je demokratično legitimnost mogoče zagotoviti le tako, da se zagotovi vsaj, da Komisija predlog umakne, kadar Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ne pripravi mnenja; ker ta postopek že uporabljajo nekateri drugi stalni odbori;

  1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila iz Uredbe (ES) št. 1829/2003;

  2.  meni, da izvedbeni sklep Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni skladen s ciljem Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je – v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002[15] – dati podlago za zagotavljanje visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi, zdravja in dobrobiti živali, okolja in interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjeno hrano in krmo, ob hkratnem zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga;

  3.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

  4.  poziva Komisijo, naj prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za odobritev gensko spremenjenih organizmov, dokler postopek za pridobitev dovoljenja ne bo spremenjen tako, da se odpravijo pomanjkljivosti v sedanjem postopku, ki se je izkazal za neustreznega;

  5.  poziva pristojne zakonodajalce, naj nemudoma zagotovijo napredek v zvezi s predlogom Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 in naj med drugim zagotovijo, da bo Komisija predlog umaknila, če Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ne bo izdal mnenja v zvezi z odobritvami GSO, bodisi za gojenje ali za uporabo v živilih in krmi;

  6.  poziva Komisijo, naj ne odobri nobene gensko spremenjene rastline, odporne na herbicide, brez popolne ocene ostankov škropljenja s komplementarnimi herbicidi in njihovimi komercialnimi pripravki, kot se uporabljajo v državah gojenja;

  7.  poziva Komisijo, naj oblikuje strategije za zdravstveno tveganje in toksikologijo, pa tudi za poprodajni nadzor, ki se bodo osredotočale na vso prehransko in krmno verigo;

  8.  poziva Komisijo, naj oceno tveganja uporabe komplementarnih herbicidov in njihovih ostankov v celoti vključi v oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, ne glede na to, ali je gensko spremenjena rastlina namenjena gojenju v Uniji ali uvozu za prehrano in krmo;

  9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.