Процедура : 2017/2906(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0570/2017

Внесени текстове :

B8-0570/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.12

Приети текстове :

P8_TA(2017)0397

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 537kWORD 61k
20.10.2017
PE611.496v01-00
 
B8-0570/2017

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052752 – 2017/2906(RSP))


Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Барт Стас

Гийом Балас, Лин Бойлан, Елеонора Еви, Сирпа Пиетикяйнен, Валентинас Мазуронис

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи  (D052752 – 2017/2906(RSP))  
B8‑0570/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052752),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., по време на което не беше дадено становище;

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 14 юли 2016 г. и публикувано на 18 август 2016 г.(3),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 20 септември 2007 г. Pioneer Overseas Corporation подаде заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2, до националния компетентен орган на Нидерландия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението обхваща също така пускането на пазара на генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 в продукти, състоящи се от нея или съдържащи я, предназначени за употреба, различна от храни и фуражи, както всеки други вид соя, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 14 юли 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 18 август 2016 г.;

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и изисква от Комисията да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Г.  като има предвид, че едно от родителските растения, соя 305423, е създадено чрез генно инженерство с намерението за промяна на масления състав в растенията и с намерението те да бъдат устойчиви на инхибиращи ацетолактатсинтазата (АLS) хербициди, които включват хербициди от химическите семейства на имидазолинон, сулфонилурея, триазолопиримидин, пиримидинил(тио)бензоат и сулфониламинокарбонилтриазолинон ; като има предвид, че другото родителско растение, соя 40-3-2, включва гена EPSPS, за да стане устойчиво към хербициди на основата на глифозат; като има предвид, че различните видове генетично модифицирана соя са били комбинирани, за да се създаде т.нар. множествено събитие на генетична модификация, което е устойчиво на два хербицида и е с промени в състава на маслото;

Д.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени множество критични забележки от държавите членки(5); като има предвид, че най-критичните коментари са свързани с констатациите, че не е възможно да бъде дадено благоприятно становище, от гледна точка на човешкото хранене и храненето на животните, относно профила на безопасност на продукти, получени от видове соя, които са носители на трансформационни събития 305423 и 40-3-2, че не е възможно да се направят заключения относно алергизиращото действие на този вид соя с множествено събитие на генетична модификация, че „липсват достатъчни данни и подходящи обекти за сравнение за оценка на възможните взаимодействия между родителски линии и за откриване на нежелани ефекти в множествените събития на генетична модификация в сравнение с родителски линии“ и че „оценката на риска от соя 305423 x 40-3-2 не може да бъде приключена въз основа на предоставените данни“;

Е.  като има предвид, че заявителят е представил 90-дневно токсикологично изследване на храненето, което е отхвърлено от ЕОБХ поради неговото незадоволително качество; като има предвид, че в резултат на това оценката на риска не съдържа подобно проучване, което беше подложено на критика от редица компетентни органи на държавите членки; като има предвид, че тази липса на данни е неприемлива, особено, като се има предвид, че насоките на ЕОБХ от 2006 г. изискват такова проучване(6);

Ж.  като има предвид, че поради редица пропуски в данните (включително липсата на оценка на нежеланите последици, произтичащи от генетичната модификация, липсата на оценка на токсичните ефекти и липсата на оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди), независимо проучване заключи, че оценката на риска не може да бъде приключена и че поради това заявлението следва да бъде отхвърлено(7);

З.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди е част от обичайна селскостопанска практика в отглеждането на хербицидно-устойчиви растения и следователно може да се очаква, че остатъците от разпръскването винаги ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицирани култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(8);

И.  като има предвид, че настоящето разрешение за глифосат изтича най-късно на 31 декември 2017 г.; като има предвид, че остава неизяснен въпросът с канцерогенността на глифосата; като има предвид, че ЕОБХ заключи през ноември 2015 г., че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен и че Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи през март 2017 г., че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

Й.  като има предвид, че според експертната група на ЕОБХ в областта на пестицидите, въз основа на предоставените досега данни не могат да бъдат направени заключения относно безопасността на остатъците от пръскане на генетично модифицирани култури с глифозатни съединения(9); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски глифозатни съединения за пръскане на глифозат, могат да има по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(10); като има предвид, че редица проучвания показват, че глифозатните съединения могат да действат като нарушители на функциите на ендокринната система(11);

К.  като има предвид, че внасяната генетично модифицирана соя се използва широко за хранене на животни в Съюза; като има предвид, че рецензирано от експерти научно изследване е установило евентуална връзка между глифозата във фуражите за бременни свине майки и увеличаването на случаите на тежки вродени аномалии в техните прасенца(12);

Л.  като има предвид, че не съществува цялостна оценка на риска от остатъци от пръскането на инхибитори на ацетолактатсинтазата (АLS) като добавъчни хербициди за генетично модифицирана соя; като има предвид, че напротив, експертната група на ЕОБХ в областта на пестицидите е установила сериозни пропуски в данните във връзка с тифенсулфурон, който е една от активните съставки, която действа като инхибитор на ацетолактатсинтазата (АLS)(13);

М.  като има предвид, че не е била направена оценка на остатъците от пръскането с добавъчни хербициди; като има предвид, че поради това не може да се направи заключението, че създадената чрез генно инженерство соя 305423 x 40-3-2, пръскана с глифозат и хербициди, инхибиращи ALS, е безопасна за употреба в храни и фуражи;

Н.  като има предвид, че разрешаването на вноса на соя 305423 x 40-3-2 в Съюза несъмнено ще доведе до увеличаване на нейното отглеждане в трети държави и до съответно повишаване на употребата на добавъчни хербициди;

О.  О. като има предвид, че соя 305423 x 40-3-2 се отглежда в Аржентина, Канада и Япония; като има предвид, че опустошителното въздействие от употребата на глифозат върху здравето в Аржентина е широко документирано;

П.  като има предвид, че Съюзът се е ангажирал с прилагане на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), които включват ангажимент за значително намаляване до 2030 г. на смъртните случаи и заболяванията, причинени от опасни химикали и замърсяване на въздуха, водата и почвата и от заразяване (ЦУР 3, цел 3.9)(14); като има предвид, че Съюзът се е ангажирал със спазване на последователността на политиките за развитие, които имат за цел свеждане до минимум на противоречията и изграждане на полезни взаимодействия между различните политики на Съюза, включително в областта на търговията, околната среда и селското стопанство, с цел предоставянето на ползи за развиващите се държави и повишаване на ефективността на сътрудничеството за развитие;

Р.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди се дължи основно на бързото развитие на резистентност към плевелите на глифозат в страни, които активно са разчитали на генетично модифицирани култури; като има предвид, че над 20 различни сортове на устойчиви на глифосат плевели са документирани в научните публикации(15);

С.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 14 държави членки гласуваха „против“, а едва 10 държави членки, представляващи само 38,43% от населението на Съюза, гласуваха „за“, и четири държави членки се въздържаха;

Т.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003, тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също изказа съжаление, че посочената практика е недемократична(16);

У.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. на първо четене Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Ф.  като има предвид, че според съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, ще действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

Х.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Регламент № 182/2011 не е достатъчно от гледна точка на преодоляването на липсата на демокрация в процедурата за разрешаване на ГМО;

Ц.  като има предвид, че демократичната легитимност може да бъде гарантирана само най-малко чрез гарантиране, че в случай на непредставяне на становище от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните предложението на Комисията се оттегля; като има предвид, че тази процедура вече съществува за някои други постоянни комитети;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, и е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002(17), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване е преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  призовава отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, наред с другото, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на генетично модифицираните организми (ГМО), било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди (HT ДПП), без извършване на пълна оценка на конкретните кумулативни ефекти от остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и техните търговски съединения, използвани в държавите, в които са отглеждани;

7.  призовава Комисията да изиска много по-подробни изпитвания, за да установи рисковете за здравето, свързани с множествените събития на генетична модификация, като например соя 305423 x 40-3-2;

8.  призовава Комисията да разработи стратегии за оценка на здравния риск и за токсикологични изследвания, както и мониторинг след пускането на пазара, който да е насочен към цялата хранителна и фуражна верига;

9.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагане на добавъчни хербициди и техните остатъци в оценката на риска на УХ ГМР, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

 

(1)

  OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)

  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)

  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566

(4)

.  - Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).

- Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).

- Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).

- Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).

- Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038).

- Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).

- Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).

- Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).

- Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).

- Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).

- Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).

- Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).

- Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA (2017)0123).

- Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).

- Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).

- Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA (2017)0341).

- Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA (2017)0377).

- Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA (2017)0378).

(5)

  Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175

(6)

  Пак там.

(7)

.  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305
423%20x%2040-3-2.pdf

(8)

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(9)

  Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифозат като пестицид. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015 г., 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(10)

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(11)

  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean
%20305423%20x%2040-3-2.pdf

(12)

  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(13)

  „потенциалните ендокринни смущения, предизвиквани тифенуфрон-метил, бяха идентифицирани като проблем, който не би могъл да бъде финализиран, и като проблемна област, будеща загриженост“. Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на активното вещество тифенсулфурон-метил. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 13(7): 4201, стр. 2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf

(14)

  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(15)

.  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(16)

  Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).

(17)

  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност