Postup : 2017/2906(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0570/2017

Předložené texty :

B8-0570/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.12

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0397

NÁVRH USNESENÍ
PDF 310kWORD 55k
20.10.2017
PE611.496v01-00
 
B8-0570/2017

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu


o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052752 – 2017/2906(RPS))


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Odpovědní poslanci: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech  (D052752 – 2017/2906(RPS))  
B8-0570/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052752),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. září 2017 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 14. července 2016, které bylo zveřejněno dne 18. srpna 2016(3),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 20. září 2007 podala společnost Pioneer Overseas Corporation v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Nizozemska žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 x 40-3-2, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh; vzhledem k tomu, že tato žádost se rovněž vztahuje na uvedení geneticky modifikované sóji 305423 x 40-3-2 v produktech, které z ní sestávají nebo ji obsahují, na trh pro jiná použití než v potravinách a krmivech, jako má jakákoli jiná sója, s výjimkou pěstování;

B.  vzhledem k tomu, že dne 14. července 2016 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 18. srpna 2016;

C.  vzhledem k tomu, že v nařízení (ES) č. 1829/2003 se uvádí, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí a Komise musí při návrhu svého rozhodnutí zohlednit veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost;

D.  vzhledem k tomu, že jedna z rodičovských rostlin, sója 305423, byla geneticky upravena s cílem změnit složení oleje v rostlinách a učinit ji rezistentní vůči herbicidům inhibujícím acetolaktát syntázu (ALS), k nimž patří herbicidy z chemických skupin imidazolinonů, sulfonylmočovin, triazolopyrimidinů, pyrimidinyl(thio)benzoátů a sulfonylamin karbonylových triazolinonů; vzhledem k tomu, že druhá rodičovská rostlina, sója 40-3-2, obsahuje gen EPSPS, aby byla rezistentní vůči herbicidům na bázi glyfosátu; vzhledem k tomu, že tyto dvě geneticky modifikované rostliny sóji byly kombinovány za účelem vytvoření tzv. kombinované události, jež je rezistentní vůči dvěma herbicidům a má odlišné složení oleje;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultací předložily řadu kritických připomínek(5); vzhledem k tomu, že nejkritičtější připomínky upozorňují, že není možné, aby byl z hlediska výživy lidí nebo zvířat vynesen kladný verdikt o bezpečnostním profilu produktů odvozených z odrůd sóji, které obsahují transformační události 305423 a 40-3-2, dále že není možné učinit závěry o alergenicitě této kombinované sóji, že „chybí dostatečné údaje a vhodné komparátory, jež by umožňovaly posoudit možné interakce mezi rodičovskými liniemi a odhalit nežádoucí účinky v kombinovaných událostech ve srovnání s rodičovskými liniemi,“ a že „na základě poskytnutých údajů není možné dokončit posouzení rizik sóji 305423 x 40-3-2“;

F.  vzhledem k tomu, že žadatel poskytl devadesátidenní toxikologickou krmnou studii, kterou úřad EFSA zamítl kvůli její nedostatečné kvalitě; vzhledem k tomu, že posouzení rizik z tohoto důvodu žádnou takovou studii neobsahuje, což kritizovalo několik příslušných orgánů členských států; vzhledem k tomu, že tyto nedostatky v údajích jsou nepřijatelné, zvláště s ohledem na skutečnost, že pokyny úřadu EFSA z roku 2006 takovou studii vyžadují(6);

G.  vzhledem k tomu, že na základě řady nedostatků v údajích (včetně nedostatečného posouzení nezamýšlených účinků vyplývajících z dané genetické modifikace, neexistence posouzení toxických účinků či hodnocení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy) dospěla nezávislá studie k závěru, že nemůže být provedeno hodnocení rizika a že žádost by proto měla být zamítnuta(7);

H.  vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů je součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči herbicidům, a lze proto očekávat, že rezidua z postřiků budou ve sklizni vždy přítomna a jsou jejími nevyhnutelnými složkami; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že geneticky modifikované plodiny odolné vůči herbicidům motivují k vyššímu používání doplňkových herbicidů než jejich tradiční protějšky(8);

I.  vzhledem k tomu, že platnost stávajícího povolení glyfosátu skončí nejpozději dne 31. prosince 2017; vzhledem k tomu, že přetrvávají otázky ohledně karcinogenity glyfosátu; vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl v listopadu 2015 k závěru, že glyfosát pravděpodobně není karcinogenní, a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dospěla v březnu 2017 k závěru, že nebyla zaručena žádná klasifikace; vzhledem k tomu, že v roce 2015 naopak Mezinárodní agentura WHO pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát jako pravděpodobný karcinogen pro člověka;

J.  vzhledem k tomu, že podle panelu EFSA pro pesticidy nelze na základě dosud získaných údajů vyvodit žádné závěry ohledně bezpečnosti reziduí z postřiku geneticky modifikovaných plodin přípravky na bázi glyfosátu(9); vzhledem k tomu, že přísady a směsi používané v komerčních přípravcích k postřiku glyfosátem mohou vykazovat vyšší toxicitu než samotná účinná látka(10); vzhledem k tomu, že z řady studií vyplývá, že přípravky na bázi glyfosátu mohou působit jako endokrinní disruptory(11);

K.  vzhledem k tomu, že dovážená geneticky modifikovaná sója je v Unii široce využívána jako krmivo pro zvířata; vzhledem k tomu, že odborně recenzovaná studie zjistila možnou souvislost mezi glyfosátem v krmivu podávaném březím prasnicím a zvýšeným výskytem závažných vrozených vad u jejich selat(12);

L.  vzhledem k tomu, že neexistuje komplexní posouzení rizik reziduí z postřiku geneticky modifikovaných sójových bobů doplňkovými herbicidy ve formě inhibitorů ALS; vzhledem k tomu, že panel EFSA pro pesticidy naopak zjistil závažné nedostatky v údajích v případě thifensulfuronu, což je jedna z účinných složek, která působí jako inhibitor ALS(13);

M.  vzhledem k tomu, že nebylo provedeno posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy; vzhledem k tomu, že proto nelze dospět k závěru, že geneticky modifikovaná sója 305423 x 40-3-2, na kterou byl použit postřik ve formě herbicidů glyfosát a inhibitor ALS, je bezpečná pro použití v potravinách a krmivech;

N.  vzhledem k tomu, že dovoz sójových bobů 305423 x 40-3-2 do Unie nepochybně povede ke zvýšení jejich pěstování ve třetích zemích a k odpovídajícímu nárůstu používání doplňkových herbicidů;

O.  vzhledem k tomu, že sója 305423 x 40-3-2 se pěstuje v Argentině, Kanadě a Japonsku; vzhledem k tomu, že ničivé důsledky pro zdraví v důsledku používání glyfosátu v Argentině jsou široce zdokumentovány;

P.  vzhledem k tomu, že se Unie zavázala k plnění cílů udržitelného rozvoje, jež obsahují závazek do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a chorob způsobených nebezpečnými chemickými látkami a znečištěním a kontaminací vzduchu, vody a půdy (SDG 3, cíl 3.9)(14); vzhledem k tomu, že Unie se zavázala k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jejímž cílem je minimalizace rozporů a tvorba synergií mezi různými politikami Unie, včetně politik v oblasti obchodu, životního prostředí a zemědělství, přínos rozvojovým zemím a zvyšování účinnosti rozvojové spolupráce;

Q.  vzhledem k tomu, že vytváření geneticky modifikovaných plodin odolných vůči několika selektivním herbicidům je způsobeno zejména rychlým vývojem odolnosti plevele vůči glysofátu v zemích, jež silně spoléhaly na geneticky modifikované plodiny; vzhledem k tomu, že ve vědeckých publikacích bylo dokumentováno více než 20 různých druhů plevele odolných proti glyfosátu(15);

R.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. září 2017, nevedlo k vydání žádného stanoviska; vzhledem k tomu, že 14 členských států hlasovalo proti, pouze 10 členských států, zastupujících 38,43 % obyvatel EU, hlasovalo ve prospěch a 4 členské státy se hlasování zdržely;

S.  vzhledem k tomu, že Komise několikrát vyjádřila politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost musela přijímat rozhodnutí o povolení bez podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Komise Juncker tuto praxi odsoudil jako nedemokratickou(16);

T.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 2015, v prvním čtení zamítl a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

U.  vzhledem k tomu, že v bodu odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 182/2011 se uvádí, že by Komise měla pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména jde-li o citlivé oblasti, jako je zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí;

V.  vzhledem k tomu, že návrh Komise na změnu nařízení č. 182/2011 není dostačující, pokud jde o řešení nedostatku demokracie v procesu povolování geneticky modifikovaných organismů;

W.  vzhledem k tomu, že demokratickou legitimitu lze zajistit pouze zajištěním alespoň toho, aby byl návrh Komise stažen, nevydá-li Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat žádné stanovisko; vzhledem k tomu, že tento postup již existuje u některých jiných stálých výborů;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelný s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 178/2002(17), spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby návrh prováděcího rozhodnutí vzala zpět;

4.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby odstranil nedostatky stávajícího postupu;

5.  vyzývá odpovědné zákonodárce, aby pokročili v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, jako u prioritní záležitosti, a aby bylo mimo jiné zajištěno, že pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nepředloží žádné stanovisko ke schválení geneticky modifikovaných organismů, a to buď co se týče pěstování, nebo co se týče potravin a krmiv, Komise tento návrh stáhne;

6.  vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny odolné vůči herbicidům (GMHT rostliny), aniž by bylo provedeno plné posouzení specifických kumulativních účinků reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy a jejich komerčními přípravky, jak jsou používány v zemích, kde mají být rostliny pěstovány;

7.  vyzývá Komisi, aby vyžadovala daleko podrobnější testování s cílem identifikovat zdravotní rizika související s kombinovanými událostmi jako v případě sóji 305423 x 40-3-2;

8.  vyzývá Komisi, aby vyvinula strategie pro posuzování zdravotních rizik a toxikologii, jakož i pro monitorování po uvedení na trh, jež budou zaměřeny na celý potravinový a krmivový řetězec;

9.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik GMHT rostlin bez ohledu na to, zda je geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

 

(1)

  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566

(4)

.  – Usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2015)0456).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0040).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0039).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0038).

– Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0271).

– Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0272).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0388).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0389).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0386).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0387).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0390).

– Usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0123).

– Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0215).

– Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0214).

– Usnesení ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0341).

– Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0377).

Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA (2017)0378).

(5)

  Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175

(6)

  Tamtéž.

(7)

.  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305
423%20x%2040-3-2.pdf

(8)

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(9)

  Závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu posouzení rizik účinné látky glyfosát z hlediska jejího použití jako pesticidu. Sborník EFSA 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(10)

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(11)

  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean
%20305423%20x%2040-3-2.pdf

(12)

  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(13)

  „potenciální narušování endokrinní činnosti v případě thifensufron-methylu bylo identifikováno jako problém, který nebylo možné dořešit, a kritický bod vzbuzující obavy“. Závěr o přezkumu posouzení účinné látky thifensulfuron-methyl. Sborník EFSA 13(7):4201, s. 2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf

(14)

  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(15)

.  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(16)

  např. v úvodním projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsaženém v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo v projevu o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).

(17)

  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí