Menettely : 2017/2854(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0572/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0572/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0404

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 240kWORD 49k
19.10.2017
PE611.498v01-00
 
B8-0572/2017

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta 21. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/97 täydentämisestä vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevien tuotehallintavaatimusten osalta (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))


Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Asiasta vastaava jäsen: Werner Langen

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta 21. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/97 täydentämisestä vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevien tuotehallintavaatimusten osalta (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))  
B8‑0572/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)06218),

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 16. lokakuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon vakuutusten tarjoamisesta 20. tammikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97(1) ja erityisesti sen 25 artiklan 2 kohdan ja 39 artiklan 5 kohdan

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että delegoitua asetusta olisi sovellettava 23. helmikuuta 2018 alkaen, joten direktiivin (EU) 2016/97 soveltamisajan ja parlamentille annetun kolmen kuukauden tarkasteluajan täysimääräisen käyttämisen jälkeen alan yrityksille ei jäisi tarpeeksi aikaa tarvittavien teknisten ja organisatoristen muutosten täytäntöönpanoon;

B.  ottaa huomioon, että delegoidun asetuksen nopea julkaiseminen virallisessa lehdessä mahdollistaisi tuotehallintavaatimuksiin sovellettavien säännösten oikea-aikaisen täytäntöönpanon ja oikeusvarmuuden;

C.  katsoo, että direktiivin (EU) 2016/97 saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevan määräajan olisi oltava edelleen 23. helmikuuta 2018, mutta pyytää komissiota hyväksymään lainsäädäntöehdotuksen, jonka soveltaminen alkaa 1. lokakuuta 2018;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö