Procedura : 2017/2854(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0572/2017

Teksty złożone :

B8-0572/2017

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0404

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI
PDF 396kWORD 49k
19.10.2017
PE612.140v01-00
 
B8-0000/2017

złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu


w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))


Komisja Gospodarcza i Monetarna
Poseł odpowiedzialny: Werner Langen

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))  
B8‑0000/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)06218),

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 16 października 2017 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń(1), w szczególności jej art. 25 ust. 2 i art. 39 ust. 5,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno być stosowane od dnia 23 lutego 2018 r., daty rozpoczęcia stosowania dyrektywy (UE) 2016/97, oraz że pełne wykorzystanie trzymiesięcznego okresu kontroli przysługującego Parlamentowi nie pozwoliłoby na zapewnienie przedsiębiorstwom wystarczającej ilości czasu, by wdrożyć niezbędne zmiany techniczne i organizacyjne;

B.  mając na uwadze, że szybka publikacja rozporządzenia delegowanego w Dzienniku Urzędowym umożliwiłaby terminowe wdrożenie i pewność prawa w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do nadzoru nad produktem i zarządzania nim;

C.  mając na uwadze, że Parlament Europejski jest zdania, że termin transpozycji dyrektywy (UE) 2016/97 ustalony na dzień na dzień 23 lutego 2018 r. powinien pozostać bez zmian, lecz zwraca się do Komisji o przyjęcie wniosku ustawodawczego określającego datę rozpoczęcia stosowania na dzień 1 października 2018 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności