Förfarande : 2017/2854(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0572/2017

Ingivna texter :

B8-0572/2017

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2017)0404

REKOMMENDATION TILL BESLUT
PDF 245kWORD 49k
19.10.2017
PE612.140v01-00
 
B8-0572/2017

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen


om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 med avseende på produkttillsyn och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsförmedlare (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))


Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Ansvarig ledamot: Werner Langen

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 med avseende på produkttillsyn och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsförmedlare (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))  
B8‑0572/2017

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)06218),

–  med beaktande av skrivelsen av den 16 oktober 2017 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution(1), särskilt artiklarna 25.2 och 39.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

A.  Den delegerade förordningen bör tillämpas från och med den 23 februari 2018, tillämpningsdatumet för direktiv (EU) 2016/97, och ett fullständigt utnyttjande av den tre månader långa granskningsperiod som står till förfogande för parlamentet skulle inte ge branschen tillräckligt med tid för att genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska förändringar.

B.  Ett snabbt offentliggörande av den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning skulle möjliggöra ett snabbt genomförande och rättssäkerhet i fråga om tillämpliga bestämmelser för produkttillsyn och styrning.

C.  Parlamentet anser att tidsfristen för införlivandet av direktiv (EU) 2016/97 bör förbli den 23 februari 2018, men uppmanar kommissionen att anta ett lagstiftningsförslag om fastställande av tillämpningsdatumet till den 1 oktober 2018.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 26, 2.2.2016, s. 19.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy