Предложение за резолюция - B8-0573/2017Предложение за резолюция
B8-0573/2017

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 149/2013 на Комисията във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг

19.10.2017 - (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността
Комисия по икономически и парични въпроси

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Вернер Ланген

Процедура : 2017/2859(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0573/2017
Внесени текстове :
B8-0573/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8-0573/2017

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 149/2013 на Комисията във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг

(C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06270),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 28 септември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции[1], и по-специално член 4, параграф 4 от него,

–  като взе предвид член 13 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията[2],

–  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура и ДПФИ, представени от ЕОЦКП на 26 май 2016 г. съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Комисията само одобри проекта на регулаторен технически стандарт (РТС) 16 месеца, след като я беше получила от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на 26 май 2016 г.; като има предвид, че не се консултира официално с ЕОЦКП през този период относно своите изменения към този проект на РТС и не информира съзаконодателите или сектора за причините за закъснението в приемането след трите месеца, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010; като има предвид, че фактът, че Комисията превиши срока за приемане на проекта на РТС с повече от една година, без да информира съзаконодателите, е недопустим;

Б.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетата РТС не е „същата“ като в проекта на РТС, представен от ЕОЦКП, в резултат на измененията на Комисията, и счита, че разполага с 3 месеца за представяне на възражения по отношение на РТС („период на проверка“); като има предвид, че този тримесечен период на контрол е потвърден от Комисията в писмото ѝ от 28 септември 2017 г.;

В.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 3 януари 2018 г. – датата, от която се прилага Директива (ЕС) 2014/65 („ДПФИ II“) и Регламент (ЕС) № 600/2014 („РПФИ“), и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, вече няма да даде достатъчно време на сектора за осъществяване на промените;

Г.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на непрекия клиринг;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.