Forslag til beslutning - B8-0574/2017Forslag til beslutning
B8-0574/2017

HENSTILLING TIL BESLUTNING om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 22. september 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger

19.10.2017 - (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6
Økonomi- og Valutaudvalget

Ansvarligt medlem: Markus Ferber

Procedure : 2017/2860(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0574/2017
Indgivne tekster :
B8-0574/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8‑0574/2017

Udkast til Parlamentets beslutning om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 22. september 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger

(C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)06268),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 28. september 2017, hvori Parlamentet anmodes om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 16. oktober 2017 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012[1], særlig artikel 30, stk. 2,

–  der henviser til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF[2],

–  der henviser til udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for så vidt angår "indirekte clearingordninger i henhold til EMIR og MiFIR" indgivet af ESMA den 26. maj 2016 i henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014,

–  der henviser til Økonomi- og Valutaudvalgets henstilling til beslutning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at Kommissionen først godkendte udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) 16 måneder efter, at den havde modtaget det fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) den 26. maj 2016; der henviser til, at den ikke i dette tidsrum formelt hørte ESMA om sine ændringsforslag til dette udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og ikke orienterede medlovgiverne eller industrien om årsagerne til forsinkelsen i godkendelsen ud over de tre måneder, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1095/2010; der henviser til, at det er uacceptabelt, at Kommissionen overskred fristen for vedtagelse af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder med mere end et år uden at orientere medlovgiverne;

B.  der henviser til, at Parlamentet mener, at de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder grundet Kommissionens ændringer ikke er "de samme" som dem, ESMA forelagde i sit udkast, og at det har tre måneder til at gøre indsigelse mod de reguleringsmæssige tekniske standarder ("kontrolperiode"); der henviser til, at denne tremåneders kontrolperiode blev bekræftet af Kommissionen i dens skrivelse af 28. september 2017;

C.  der henviser til, at den delegerede forordning bør finde anvendelse fra den 3. januar 2018, anvendelsesdatoen for direktiv (EU) 2014/65 ("MiFID II") og forordning (EU) 600/2014 ("MiFIR"), og at fuld udnyttelse af Parlamentets tremåneders kontrolperiode ikke vil give industrien tilstrækkelig tid til at gennemføre ændringerne;

D.  der henviser til, at en hurtig offentliggørelse af den delegerede forordning i EU-Tidende vil muliggøre en rettidig gennemførelse og retssikkerhed for så vidt angår bestemmelserne, der finder anvendelse på indirekte clearing;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.