Πρόταση ψηφίσματος - B8-0574/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0574/2017

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης

19.10.2017 - (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αρμόδιος βουλευτής: Markus Ferber

Διαδικασία : 2017/2860(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0574/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0574/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0574/2017

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης

(C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)06268),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, με την οποία ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Οκτωβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012[1], και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ[2],

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις «ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης βάσει του κανονισμού EMIR και του κανονισμού MiFIR» που υπέβαλε η ESMA, στις 26 Μαΐου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ενέκρινε το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου παρά 16 μήνες αφότου το παρέλαβε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), στις 26 Μαΐου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προέβη σε επίσημες διαβουλεύσεις με την ESMA κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής όσον αφορά τις τροποποιήσεις της στο σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου και δεν ενημέρωσε τους συννομοθέτες ούτε τους επαγγελματίες του κλάδου για τους λόγους για τους οποίους η καθυστέρηση της έγκρισης υπερέβη τους 3 μήνες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή υπερέβη την προθεσμία για την έγκριση του σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου κατά περισσότερο από ένα έτος χωρίς να ενημερώσει τους συννομοθέτες·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο που εγκρίθηκε δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που είχε υποβάλει η ESMA λόγω των τροποποιήσεων της Επιτροπής και θεωρεί ότι διαθέτει τρεις μήνες για να διατυπώσει αντιρρήσεις στο ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο («περίοδος ελέγχου»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τρίμηνη περίοδος ελέγχου επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή με επιστολή της στις 28 Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας (ΕΕ) 2014/65(«MiFID II») και του κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 («MiFIR»), και ότι ακόμη και η πλήρης αξιοποίηση της τρίμηνης περιόδου ελέγχου που διαθέτει το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να παράσχει επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να εφαρμόσουν τις αλλαγές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη εφαρμογή και θα παρείχε ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην έμμεση εκκαθάριση·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.