Päätöslauselmaesitys - B8-0574/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0574/2017

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta 22. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta

19.10.2017 - (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Vastuussa oleva jäsen: Markus Ferber

Menettely : 2017/2860(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0574/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0574/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0574/2017

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta 22. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta

(C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)06268),

–  ottaa huomioon komission 28. syyskuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 16. lokakuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014[1] ja erityisesti sen 30 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 13 artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan[2],

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen EMIR-asetuksen ja MiFIR-asetuksen nojalla 26. toukokuuta 2016 asetuksen (EU) N:o 600/2014 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittämät epäsuoria määritysmenettelyjä koskevien teknisten sääntelystandardien luonnokset,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi teknisen sääntelystandardin luonnoksen vasta 16 kuukautta sen jälkeen, kun se oli saanut sen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta (ESMA) 26. toukokuuta 2016; ottaa huomioon, että tänä aikana se ei ole virallisesti kuullut ESMAa teknisten sääntelystandardien luonnoksiin tekemistään muutoksista, eikä ilmoittanut lainsäädäntövallan käyttäjille tai alan yrityksille syistä, joiden takia hyväksyntä viivästyi asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädetyn kolmen kuukauden määräajan yli; ottaa huomioon, että komissio ylitti teknisten sääntelystandardien luonnoksen hyväksymisen määräajan yli vuodella ilmoittamatta siitä lainsäädäntövallan käyttäjille, mitä ei voida hyväksyä;

B.  katsoo, että hyväksytyt tekniset sääntelystandardit eivät enää komission tekemien muutosten vuoksi vastaa ESMAn toimittamaa teknisten sääntelystandardien luonnosta, ja toteaa, että sillä on kolme kuukautta aikaa vastustaa teknisiä sääntelystandardeja (”tarkasteluaika”); toteaa, että komissio on vahvistanut tämän kolmen kuukauden tarkasteluajan 28. syyskuuta 2017 päivätyssä kirjeessään;

C.  ottaa huomioon, että delegoitua asetusta olisi sovellettava 3. tammikuuta 2018 alkaen, joten direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 (MiFIR) soveltamisen määräajan ja parlamentille annetun kolmen kuukauden tarkasteluajan täysimääräisen käyttämisen jälkeen alan yrityksille ei jäisi tarpeeksi aikaa muutosten täytäntöönpanoon;

D.  ottaa huomioon, että delegoidun asetuksen nopea julkaiseminen virallisessa lehdessä mahdollistaisi epäsuoriin määritysmenettelyihin sovellettavien säännösten oikea-aikaisen täytäntöönpanon ja oikeusvarmuuden;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.