Rezolūcijas priekšlikums - B8-0574/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0574/2017

IETEIKUMS LĒMUMAM par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 22. septembra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem

19.10.2017 - (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu
Ekonomikas un monetārā komiteja

Atbildīgais deputāts: Markus Ferber

Procedūra : 2017/2860(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0574/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0574/2017
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B8-0000/2017

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 22. septembra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem

(C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)06268),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 28. septembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2017. gada 16. oktobra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012[1], un jo īpaši tās 30. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā 13. pantu un 10. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK[2],

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu projektu par “netiešas tīrvērtes mehānismiem saskaņā ar Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru un Finanšu instrumentu tirgu regulu”, ko EVTI 2016. gada 26. maijā iesniedza atbilstoši Regulas (ES) Nr. 600/2014 30. panta 2. punktam,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā Komisija apstiprināja regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektu 16 mēnešus pēc tā saņemšanas no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2016. gada 26. maijā; tā kā Komisija šajā laika posmā oficiāli neapspriedās ar EVTI par ierosinātajiem grozījumiem šajā regulatīvo tehnisko standartu projektā un neinformēja likumdevējus vai nozari par iemesliem, kāpēc apstiprināšana pārsniedz trīs mēnešu periodu, kas šim procesam paredzēts Regulā (ES) Nr. 1095/2010; tā kā ir nepieņemami, ka Komisija par vairāk nekā gadu pārsniegusi termiņu RTS projekta apstiprināšanai, neinformējot likumdevējus;

B.  tā kā Parlaments uzskata, ka Komisijas veikto grozījumu dēļ pieņemtie RTS nav tādi paši kā EVTI iesniegtais RTS projekts, un uzskata, ka tam ir doti trīs mēneši iebildumu izteikšanai pret RTS (pārbaudes periods); tā kā šo trīs mēnešu pārbaudes periodu Komisija apstiprināja 2017. gada 28. septembra vēstulē;

C.  tā kā deleģētā regula jāpiemēro no 2018. gada 3. janvāra, t. i., dienas, kad sāk piemērot Direktīvu 2014/65/ES (FITD II) un Regulu (ES) Nr. 600/2014 (FITR), un nozarei nebūs pietiekami daudz laika izmaiņu ieviešanai, ja Parlaments pilnībā izmantos iespējamo trīs mēnešu pārbaudes periodu;

D.  tā kā deleģētās regulas drīza publicēšana Oficiālajā Vēstnesī ļautu laikus veikt īstenošanu un sniegtu juridisko noteiktību attiecībā uz netiešajai tīrvērtei piemērojamajiem noteikumiem;

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.