Propunere de rezoluţie - B8-0574/2017Propunere de rezoluţie
B8-0574/2017

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 22 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă

19.10.2017 - (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Deputat responsabil: Markus Ferber

Procedură : 2017/2860(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0574/2017
Texte depuse :
B8-0574/2017
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8‑0574/2017

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 22 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă

(C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)06268),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 28 septembrie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 16 octombrie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012[1], în special articolul 30 alineatul (2),

–  având în vedere articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei[2],

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la „acordurile de compensare indirectă în temeiul EMIR și MiFIR” prezentat de ESMA la 26 mai 2016 în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia nu a aprobat proiectul de standard tehnic de reglementare (STR) decât după 16 luni de la primirea lui de la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), la 26 mai 2016; întrucât, pe parcursul acestei perioade, Comisia nu a consultat oficial ESMA privind modificările sale la acest proiect de STR și nu a informat colegiuitorii sau industria cu privire la motivele pentru care aprobarea a fost întârziată dincolo de cele trei luni prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1095/2010; întrucât este inacceptabil faptul că Comisia a depășit termenul limită pentru adoptarea proiectului de RTS cu mai mult de un an fără a informa colegiuitorii;

B.  întrucât Parlamentul consideră că, având în vedere modificările aduse de Comisie, STR adoptat nu corespunde proiectului de STR prezentat de ESMA și consideră că dispune de trei luni pentru a formula obiecții la proiectul de STR („perioada de control”); întrucât termenul de control de trei luni este confirmat de Comisie în scrisoarea sa din 28 septembrie 2017;

C.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să se aplice de la 3 ianuarie 2018, data intrării în vigoare a Directivei (UE) 2014/65 („MiFID II“) și a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 („MiFIR“), iar utilizarea întregii perioade de control de trei luni de care dispune Parlamentul nu ar acorda industriei suficient timp pentru a pune în aplicare modificările;

D.  întrucât o publicare rapidă a regulamentului delegat în Jurnalul Oficial ar permite punerea în aplicare la timp a dispozițiilor aplicabile acordurilor de compensare indirectă, precum și securitatea lor juridică,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.