Предложение за резолюция - B8-0575/2017Предложение за резолюция
B8-0575/2017

  ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти

  19.10.2017 - (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

  внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността
  Комисия по икономически и парични въпроси

  Компетентен член на ЕП: Вернер Ланген

  Процедура : 2017/2855(DEA)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0575/2017
  Внесени текстове :
  B8-0575/2017
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B8‑0575/2017

  Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти

  (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06229),

  –  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

  –  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид Директива (ЕС) № 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти[1], и по-специално член 28, параграф 4, член 29, параграф 4, член 30, параграф 6 и член 39, параграф 5 от нея,

  –  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

  –  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 23 февруари 2018 г. – датата, от която се прилага Директива (ЕС) 2016/97, и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, не би позволило достатъчно време на сектора да приложи необходимите технически и организационни промени;

  Б.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти;

  В.  като има предвид, че Парламентът счита, че крайният срок за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 следва да продължи да бъде 23 февруари 2018 г., но изисква от Комисията да приеме законодателно предложение за определяне на датата на прилагане на 1 октомври 2018 г.;

  1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

  2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.