Процедура : 2017/2855(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0575/2017

Внесени текстове :

B8-0575/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0405

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 463kWORD 48k
19.10.2017
PE611.501v01-00
 
B8-0575/2017

внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))


Комисия по икономически и парични въпроси
Компетентен член на ЕП: Вернер Ланген

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))  
B8‑0575/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06229),

–  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива (ЕС) № 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти(1), и по-специално член 28, параграф 4, член 29, параграф 4, член 30, параграф 6 и член 39, параграф 5 от нея,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 23 февруари 2018 г. – датата, от която се прилага Директива (ЕС) 2016/97, и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, не би позволило достатъчно време на сектора да приложи необходимите технически и организационни промени;

Б.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че крайният срок за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 следва да продължи да бъде 23 февруари 2018 г., но изисква от Комисията да приеме законодателно предложение за определяне на датата на прилагане на 1 октомври 2018 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.

Правна информация - Политика за поверителност