Procedure : 2017/2855(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0575/2017

Indgivne tekster :

B8-0575/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0405

HENSTILLING TIL BESLUTNING
PDF 248kWORD 48k
19.10.2017
PE611.501v01-00
 
B8-0575/2017

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6


om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 21. september 2017 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))


Økonomi- og Valutaudvalget
Ansvarligt medlem: Werner Langen

Udkast til Europa-Parlamentets beslutning om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 21. september 2017 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))  
B8‑0575/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)06229),

–  der henviser til skrivelse af 16. oktober 2017 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution(1), særlig artikel 28, stk. 4, artikel 29, stk. 4, artikel 30, stk. 6, og artikel 39, stk. 5,

–  der henviser til Økonomi- og Valutaudvalgets henstilling til beslutning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at den delegerede forordning bør finde anvendelse fra den 23. februar 2018, anvendelsesdatoen for direktiv (EU) 2016/97, og at fuld udnyttelse af Parlamentets tremåneders kontrolperiode ikke vil give industrien tilstrækkelig tid til at gennemføre de nødvendige tekniske og organisatoriske ændringer;

B.  der henviser til, at en hurtig offentliggørelse af den delegerede forordning i EU-Tidende vil muliggøre rettidig gennemførelse og retssikkerhed for så vidt angår de bestemmelser, der gælder for forsikringsbaserede investeringsprodukter;

C.  der henviser til, at Parlamentet mener, at fristen for gennemførelse af direktiv (EU) 2016/97 fortsat bør være den 23. februar 2018, men anmoder Kommissionen om at vedtage et lovforslag om fastsættelse af anvendelsesdatoen til den 1. oktober 2018;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik