Päätöslauselmaesitys - B8-0575/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0575/2017

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta 21. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/97 täydentämisestä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavien tiedonantovaatimusten ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen osalta

19.10.2017 - (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Vastuussa oleva jäsen: Werner Langen

Menettely : 2017/2855(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0575/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0575/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0575/2017

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta 21. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/97 täydentämisestä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavien tiedonantovaatimusten ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen osalta

(C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)06229),

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 16. lokakuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon vakuutusten tarjoamisesta 20. tammikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU)2016/97[1] ja erityisesti sen 28 artiklan 4 kohdan, 29 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 6 kohdan ja 39 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että delegoitua asetusta olisi sovellettava 23. helmikuuta 2018 alkaen, joten direktiivin (EU) 2016/97 soveltamisajan ja parlamentille annetun kolmen kuukauden tarkasteluajan täysimääräisen käyttämisen jälkeen alan yrityksille ei jäisi tarpeeksi aikaa tarvittavien teknisten ja organisatoristen muutosten täytäntöönpanoon;

B.  ottaa huomioon, että delegoidun asetuksen nopea julkaiseminen virallisessa lehdessä mahdollistaisi vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin sovellettavien säännösten oikea-aikaisen täytäntöönpanon ja oikeusvarmuuden;

C.  katsoo, että direktiivin (EU)2016/97 saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevan määräajan olisi oltava edelleen 23. helmikuuta 2018, mutta pyytää komissiota hyväksymään lainsäädäntöehdotuksen, jonka soveltaminen alkaa 1. lokakuuta 2018;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.