Rezolūcijas priekšlikums - B8-0575/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0575/2017

IETEIKUMS LĒMUMAM par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 21. septembra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai

19.10.2017 - (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu
Ekonomikas un monetārā komiteja

Atbildīgais deputāts: Werner Langen

Procedūra : 2017/2855(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0575/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0575/2017
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B8-0575/2017

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 21. septembra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai

(C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)06229),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2017. gada 16. oktobra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājai,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra Direktīvu (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu[1], un jo īpaši tās 28. panta 4. punktu, 29. panta 4. punktu, 30. panta 6. punktu un 39. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā deleģētā regula jāpiemēro no 2018. gada 23. februāra, noteiktā Direktīvas (ES) 2016/97 piemērošanas diena un visa Parlamentam pieejamā trīs mēnešu pārbaudes perioda izmantošana nedotu nozarei pietiekami daudz laika vajadzīgo tehnisko un organizatorisko izmaiņu ieviešanai;

B.  tā kā deleģētās regulas drīza publicēšana Oficiālajā Vēstnesī ļautu laikus veikt īstenošanu un sniegtu juridisko noteiktību attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu piemērojamajiem noteikumiem;

C.  tā kā Parlaments uzskata, ka Direktīvas (ES) 2016/97 transponēšanas termiņam ir jāpaliek 2018. gada 23. februārim, bet prasa Komisijai pieņemt tiesību akta priekšlikumu, kurā piemērošanas diena būtu noteikta 2018. gada 1. oktobrī,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.