Projekt rezolucji - B8-0575/2017Projekt rezolucji
B8-0575/2017

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

19.10.2017 - (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu
Komisja Gospodarcza i Monetarna

Poseł odpowiedzialny: Werner Langen

Procedura : 2017/2855(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0575/2017
Teksty złożone :
B8-0575/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B8-0000/2017

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

(C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)06229),

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 16 października 2017 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń[1], w szczególności jej art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 4, art. 30 ust. 6 i art. 39 ust. 5,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno być stosowane od dnia 23 lutego 2018 r., daty rozpoczęcia stosowania dyrektywy (UE) 2016/97, oraz że pełne wykorzystanie trzymiesięcznego okresu kontroli przysługującego Parlamentowi nie pozwoliłoby na zapewnienie przedsiębiorstwom wystarczającej ilości czasu, by wdrożyć niezbędne zmiany techniczne i organizacyjne;

B.  mając na uwadze, że szybka publikacja rozporządzenia delegowanego w Dzienniku Urzędowym umożliwiłaby terminowe wdrożenie i pewność prawa w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych;

C.  mając na uwadze, że Parlament Europejski jest zdania, iż termin transpozycji dyrektywy (UE) 2016/97 ustalony na dzień na dzień 23 lutego 2018 r. powinien pozostać bez zmian, lecz zwraca się do Komisji o przyjęcie wniosku ustawodawczego określającego datę rozpoczęcia stosowania na dzień 1 października 2018 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.