Propunere de rezoluţie - B8-0575/2017Propunere de rezoluţie
B8-0575/2017

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări

19.10.2017 - (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Deputat responsabil: Werner Langen

Procedură : 2017/2855(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0575/2017
Texte depuse :
B8-0575/2017
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8‑0575/2017

Propunere de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări

(C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)06229),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare adresată președintelui Conferinței președinților de comisie la 16 octombrie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări[1], în special articolul 28 alineatul (4), articolul 29 alineatul (4), articolul 30 alineatul (6) și articolul 39 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să se aplice de la 23 februarie 2018, data de intrare în vigoare a Directivei (UE) 2016/97, iar utilizarea întregii perioade de control de trei luni de care dispune Parlamentul nu ar permite acestui sector suficient timp pentru a pune în aplicare modificările organizatorice și tehnice necesare;

B.  întrucât o rapidă publicare a regulamentului delegat în Jurnalul Oficial ar permite punerea în aplicare la timp a dispozițiilor aplicabile produselor de investiții bazate pe asigurări, precum și securitatea lor juridică;

C.  întrucât Parlamentul consideră că termenul de transpunere a Directivei (UE) 2016/97 ar trebui să rămână 23 februarie 2018, dar solicită Comisiei să adopte o propunere legislativă prin care data intrării în vigoare să se stabilească la 1 octombrie 2018,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.