Postup : 2017/2897(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0576/2017

Předložené texty :

B8-0576/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Hlasování :

PV 26/10/2017 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0417

NÁVRH USNESENÍ
PDF 254kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0576/2017
24.10.2017
PE611.512v01-00
 
B8-0576/2017

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP))


Arne Gericke za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP))  
B8-0576/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)(1),

–  s ohledem na směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování a která definuje a odsuzuje obtěžování a sexuální obtěžování(2),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že negativní stereotypy týkající se žen jsou stále velmi rozšířené a mohou vést k obtěžování, nebo dokonce k fyzickému či sexuálnímu násilí;

B.  vzhledem k tomu, že oběti sexuálního obtěžování jsou zraněné nejen po tělesné a duševní stránce, ale je narušen i jejich pracovní život;

C.  vzhledem k tomu, že každá desátá žena byla vystavena sexuálnímu obtěžování nebo pronásledování prostřednictvím nových technologií a že 75 % žen ve vyšších rozhodovacích pozicích se muselo vyrovnávat se sexuálním obtěžováním;

1.  je pevně přesvědčen, že rovnost žen a mužů jakožto jedna ze základních hodnot Evropské unie by měla být plně respektována, prosazována a uplatňována v právních předpisech, v praxi i v každodenním životě;

2.  je pevně přesvědčen, že snahy o potírání sexuálního obtěžování a sexuálního násilí jsou součástí závazku prosazovat rovnost žen a mužů; zdůrazňuje, že podpora obětí sexuálního obtěžování ve všech jeho podobách musí být pro členské státy a všechny orgány EU i nadále prioritou;

3.  domnívá se, že mezi hlavní opatření pro boj proti sexuálnímu obtěžování patří řešení problému nedostatečného oznamování a sociálního stigmatu, zavedení postupů pro odpovědnost na pracovišti, aktivní zapojení mužů a chlapců do prevence násilí a opatření proti novým formám násilí, např. v kybernetickém prostoru;

4.  zastává názor, že pro vymýcení sexuálního obtěžování je třeba většího úsilí ze strany různých subjektů, včetně členských států, s cílem zlepšit dostupnost, kvalitu a spolehlivost údajů, zvýšit informovanost, změnit postoje, předcházet takovému chování, zajistit obětem lepší podporu a přístup ke spravedlnosti a v plném rozsahu provést a uplatňovat příslušné právní předpisy EU;

5.  vybízí členské státy ke shromažďování a poskytování kvalitních údajů, aby bylo možné využít všech možností v boji proti sexuálnímu obtěžování; vyzývá členské státy, aby zajistily shromažďování kvalitnějších, komplexních, srovnatelných a konkrétních údajů o sexuálním obtěžování; vybízí k užší spolupráci s příslušnými orgány;

6.  vyzývá Komisi, aby vytvořila veřejnou databázi příslušných právních předpisů a judikatury týkajících se rovného zacházení s ženami a muži jako prostředek ke zvýšení informovanosti o uplatňování právních předpisů v této oblasti;

7.  vybízí členské státy, aby zvážily úpravu ustanovení ve svých právních předpisech a zajistily tak, aby zaměstnanci, kteří jsou pro dosažení smíru nuceni podepisovat dohody o zachování mlčenlivosti, nemohli být těmito dohodami zavazováni k tomu, že neoznámí sexuální obtěžování či zneužití;

8.  všechny oběti sexuálního obtěžování a zneužívání, které se odehrálo v evropských orgánech, rozhodně podporuje v disciplinárním řízení či při vyšetřování místní policií;

9.  vyzývá členské státy, aby zlepšily ochranu zaměstnanců před sexuálním obtěžováním a zneužíváním tím, že budou usilovat o lepší rovnováhu mezi inspektory a inspektorkami práce, školit inspektory tak, aby byli schopni rozpoznat sexuální obtěžování, a zřídí krizovou linku fungující nepřetržitě 24 hodin denně, která bude přijímat zprávy o možném sexuálním obtěžování;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.

(2)

Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.

Právní upozornění - Ochrana soukromí