Rezolūcijas priekšlikums - B8-0576/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0576/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā

24.10.2017 - (2017/2897(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Arne Gericke ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0576/2017

Procedūra : 2017/2897(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0576/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0576/2017
Pieņemtie teksti :

B8-0576/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā

(2017/2897(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)[1],

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, un kurā tiek definēta un nosodīta uzmākšanās un seksuāla uzmākšanās[2],

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā negatīvi stereotipi saistībā ar sievietēm joprojām ir plaši izplatīti un var radīt uzmākšanos un pat fizisku vai seksuālu vardarbību;

B.  tā kā seksuālas uzmākšanās upuriem ir nodarīts kaitējums ne vien attiecībā uz viņu fizisko un garīgo labklājību, bet arī uz viņu darba mūžu;

C.  tā kā viena no desmit sievietēm ir saskārusies ar seksuālu uzmākšanos vai vajāšanu ar jauno tehnoloģiju starpniecību, savukārt 75 % sieviešu augstākajās lēmējinstitūcijās ir bijis jāpacieš seksuālu uzmākšanos,

1.  pauž stingru pārliecību, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība kā viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām būtu pilnībā jāievēro, jāveicina un jāpiemēro tiesību aktos, praksē un ikdienas dzīvē;

2.  pauž stingru pārliecību, ka centieni apkarot seksuālu uzmākšanos un seksuālu vardarbību ir daļa no apņemšanās veicināt dzimumu līdztiesību; uzsver, ka atbalsts seksuālas uzmākšanās upuriem visās tā izpausmēs joprojām ir prioritārs dalībvalstu un visu ES iestāžu jautājums;

3.  uzskata, ka galvenās darbības, ar kurām apkaro seksuālu uzmākšanos, ir saistītas ar nepietiekamu ziņošanu un sociālajiem aizspriedumiem, darbvietas pārskatatbildības procedūru izveidi, aktīvu vīriešu un zēnu iesaisti vardarbības novēršanā un ar rīcību jaunu vardarbības veidu, piemēram, kibertelpā, novēršanai;

4.  uzskata, ka seksuālas uzmākšanās izskaušanai ir jāvelta lielākas dažādu dalībnieku, tostarp dalībvalstu, pūles, lai uzlabotu datu pieejamību, kvalitāti un ticamību, vairotu izpratni, mainītu attieksmi, novērstu šādu uzvedību, nodrošinātu labāku atbalstu cietušajiem un pieeju taisnīgumam un pilnībā transponētu un īstenotu attiecīgos ES tiesību aktus;

5.  mudina dalībvalstis vākt un sniegt kvalitatīvus datus, lai īstenotu pilnīgu potenciālu cīņā pret seksuālo uzmākšanos; aicina dalībvalstis nodrošināt uzlabotu, vispusīgu, salīdzināmu un konkrētu datu par seksuālo uzmākšanos vākšanu; mudina uzlabot sadarbību ar attiecīgajām institūcijām;

6.  aicina Komisiju izveidot publisku datubāzi, kurā būtu iekļauti attiecīgie tiesību akti un judikatūra par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem un kuru varētu izmantot kā līdzekli, lai palielinātu informētību par tiesību normu piemērošanu šajā jomā;

7.  mudina dalībvalstis apsvērt iespēju grozīt savu tiesību aktu noteikumus, lai nodrošinātu, ka darba ņēmējiem, kuri ir spiesti parakstīt vienošanās par informācijas neizpaušanu saskaņā ar izlīgumu, nevar būt pienākums atturēties no ziņošanas par seksuālu uzmākšanos vai vardarbību saskaņā ar minēto vienošanos;

8.  pauž stingru atbalstu visiem seksuālas uzmākšanās un izmantošanas upuriem, kas iesaistīti Eiropas iestāžu disciplinārajās procedūrās un/vai vietējo policijas iestāžu izmeklēšanā;

9.  aicina dalībvalstis uzlabot darba ņēmēju aizsardzību pret seksuālo uzmākšanos un vardarbību, tiecoties panākt labāku līdzsvaru vīriešu un sieviešu kārtas darba inspektoru vidū, apmācot viņus būt modriem, identificējot seksuālu uzmākšanos, un izveidot 24 stundu uzticības tālruni, lai saņemtu ziņojumus par iespējamiem seksuālas uzmākšanās gadījumiem;

10.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.