Postopek : 2017/2897(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0577/2017

Predložena besedila :

B8-0577/2017

Razprave :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Glasovanja :

PV 26/10/2017 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0417

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 316kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0576/2017
24.10.2017
PE611.513v01-00
 
B8-0577/2017

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP))


Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP))  
B8-0577/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 8, 19, 157, 216 in 218,

–  ob upoštevanju členov 21, 23, 24, 25, 26 in 31(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci o ženskah 15. septembra 1995, ter poznejših končnih dokumentov, sprejetih na posebnih zasedanjih OZN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) in Peking +20 (2015),

–  ob upoštevanju instrumentov OZN na področju človekovih pravic, zlasti tistih, ki zadevajo pravice žensk, kot so Ustanovna listina Združenih narodov, Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in njeni protokoli,

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini in boju proti njima (Istanbulska konvencija),

–  ob upoštevanju evropskega pakta za enakost spolov (2011–2020), ki ga je Svet Evropske unije sprejel marca 2011(1),

–  ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu(2),

–  ob upoštevanju Direktive 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi(3), v kateri sta nadlegovanje in spolno nadlegovanje opredeljena in obsojena (UL L 373, 21.12.2004, str. 37).

–  ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in moških po letu 2015(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2017 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015(6),

–  ob upoštevanju smernic EU glede nasilja nad ženskami in dekleti ter boja proti vsem oblikam njihove diskriminacije,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2017 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima(7),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so spolne zlorabe, spolno nadlegovanje in ustrahovanje v različnih kontekstih, tudi na delovnem mestu, nasilje nad ženskami; ker je nasilje nad ženskami okrutna oblika diskriminacije in kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

B.  ker je vsaka tretja ženska bila žrtev fizičnega ali spolnega nasilja v odrasli dobi; ker je bilo v EU spolno nadlegovanih tudi do 55 % žensk; ker je 32 % vseh žrtev v EU navedlo, da je bil storilec njihov nadrejeni, sodelavec ali stranka; ker je bilo spolno nadlegovanih 75 % žensk v kvalificiranih poklicih ali na najvišjih vodstvenih položajih; ker je bilo spolnemu nadlegovanju izpostavljenih 61 % žensk, zaposlenih v storitvenem sektorju; ker je 20 % mladih žensk (starih od 18 do 29 let) v EU-28 doživelo kibernetsko nadlegovanje; ker je vsaka deseta ženska doživela spolno nadlegovanje oziroma je bila žrtev zalezovanja s pomočjo novih tehnologij;

C.  ker se primeri spolnega nadlegovanja in ustrahovanja bistveno premalo prijavljajo; ker v mnogih primerih ženske ne prijavijo nasilja zaradi spola in spolnega nadlegovanja; ker 25 % žensk, ki spolnega nasilja ne prijavijo policiji, tega ne storijo zaradi sramu; ker 20 % žrtev ne želi, da bi kdo izvedel, 10 % pa meni, da policija ne bi mogla ali želela ukrepati;

D.  ker sta dopuščanje in sprejemanje spolnega nadlegovanja in zlorab še vedno prisotna na vseh ravneh; ker je zaskrbljujoče, da se krivdo večinoma prelaga na žrtev;

E.  ker je nasilje zaradi spola v Istanbulski konvenciji opredeljeno kot nasilje, ki je usmerjeno proti ženski, ker je ženska, ali ki nesorazmerno prizadene ženske;

F.  ker je spolno nadlegovanje v Direktivi 2004/113/ES opredeljeno kot kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega vedenja spolne narave, ki ima učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja;

G.  ker sta nadlegovanje in spolno nadlegovanje v nasprotju z načelom enakega obravnavanja moških in žensk ter pomenita diskriminacijo zaradi spola;

H.  ker imajo spolni stereotipi, seksizem, spolno nadlegovanje in zlorabe fizične, spolne, čustvene in psihološke posledice za žrtev;

I.  ker so neenaka razporeditev moči med moškimi in ženskami, spolni stereotipi in seksizem, vključno s seksističnim sovražnim govorom, na spletu in sicer temeljni vzroki vseh oblik nasilja nad ženskami;

J.  ker sta nadlegovanje in spolno nadlegovanje na delovnem mestu, v zasebnih in javnih prostorih ter v političnem življenju tako vzrok kot posledica nasilja zaradi spola, neenakosti in stereotipov o spolih;

K.  ker so za enakost spolov odgovorni vsi posamezniki v družbi in ker si morajo za to dejavno prizadevati ženske in moški; ker se morajo oblasti obvezati, da bodo izvajale izobraževalne kampanje, namenjene moškim in mlajšim generacijam, da bi vključili moške in dečke kot partnerje, hkrati pa postopoma preprečevali in odpravili vse vrste nasilja zaradi spola in spodbujali ali krepili vlogo žensk;

L.  ker sta nasilje in nadlegovanje v političnem življenju nesorazmerno usmerjena v ženske; ker takšno nasilje pomeni kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno z obveznostjo, da se ženskam zagotovi svobodno sodelovanje v političnem zastopanju;

M.  ker Istanbulska konvencija vsebuje poziv h kriminalizaciji in odpravi spolnega nadlegovanja žensk in zahtevo, da pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se vsaka oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega vedenja spolne narave, ki ima učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja, kazensko ali drugače pravno kaznuje;

N.  ker so to konvencijo podpisale vse države članice EU, ratificiralo pa jo je le petnajst držav;

O.  ker je zbiranje razčlenjenih podatkov ključnega pomena za oblikovanje ustreznih politik za preprečevanje spolnega nadlegovanja in za spremljanje njihove učinkovitosti;

Ničelna toleranca in boj proti spolnemu nadlegovanju in spolnim zlorabam v EU

1.  ostro obsoja vse oblike spolnega nasilja ter fizičnega ali psihičnega nadlegovanja in obžaluje, da se jih preveč zlahka dopušča, saj dejansko gre za sistemsko kršitev temeljnih pravic in resno kaznivo dejanje, ki ga je treba kot tako kaznovati; poudarja, da je treba odpraviti nekaznovanje tako, da se zagotovi preganjanje storilcev;

2.  poziva države članice, naj v celoti izvajajo Istanbulsko konvencijo, vključno z vzpostavitvijo sistema za zbiranje razčlenjenih podatkov, kar naj zajema podatke, razčlenjene po starosti in spolu storilcev in odnosu med storilcem in žrtvijo, in naj vključuje spolno nadlegovanje;

3.  poziva države članice, naj kriminalizirajo vse oblike spolnega nadlegovanja in izvajajo politike preprečevanja ter kampanje za izobraževanje in ozaveščanje, da bi pristop ničelne tolerance postal pravilo;

4.  poziva države članice, naj odpravijo blokado direktive o zastopanosti žensk v upravnih odborih; opozarja na odgovornost Komisije, da stori vse, kar je v njeni moči, da se doseže napredek na tem področju; poudarja, da je zaradi pomanjkanja raznolikosti in diskriminatorne delovne kulture bolj verjetno, da pride do spolnega nadlegovanja; zato poudarja, da je pomembno povečati delež žensk na vseh ravneh odločanja;

5.  poziva Komisijo, naj čim prej pripravi predlog direktive o boju proti nasilju nad ženskami, v središču katere bodo človekove pravice in zaščita vseh žrtev;

6.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo usposabljanje in razvoj zmogljivosti za podporo žrtvam v vseh zadevah, povezanih z nadlegovanjem, tako na spletu kot sicer, pri policiji in pravosodnih organih, kakor tudi za psihološko podporo v povezanih sodnih zadevah;

7.  poudarja, da imajo moški osrednjo vlogo pri zavezi k spremembam in odpravi vseh oblik nadlegovanja in spolnega nasilja, in sicer tako, da se borijo proti okoliščinam in strukturam, ki omogočajo ravnanje, ki vodi do takih dejanj, čeprav zgolj v pasivni vlogi, in da poročajo o neustreznem ravnanju ali neprimernim vedenjem;

8.  poudarja, da imajo izobraževalni sistemi in mediji velik vpliv na razlike med spoloma in s tem na izbiro in dostop do pravic; poziva Komisijo in države članice, naj bistveno okrepijo svoja prizadevanja za odpravo stereotipov in spodbujajo dostop do izobraževanja in zaposlitve, ki ga ne bodo ovirali stereotipi; poudarja, da je lahko oglaševanje učinkovito orodje pri kljubovanju in nasprotovanju stereotipom ter vzvod proti rasizmu, seksizmu in diskriminaciji, kar je v današnjih večkulturnih družbah bistveno;

9.  poziva države članice, naj v svoje izobraževalne sisteme vključijo obvezno ozaveščanje o privolitvi v spolnost in o spolnem nadlegovanju;

Spolno nadlegovanje v Evropskem parlamentu

10.  ostro obsoja vse oblike spolnega nasilja in fizičnega ali psihičnega nadlegovanja; poziva institucije EU, naj prevzamejo vodilno vlogo pri predstavitvi akcijskega načrta ničelne tolerance in izvajanju politike ničelne tolerance do vseh oblik nadlegovanja, vključno z zanesljivimi in trajnimi strukturami podpore, ki so namenjene vsem, ki so doživeli katero od oblik nadlegovanja;

11.  obsoja primere spolnega nadlegovanja, ki so jih razkrili mediji, in izraža močno podporo žrtvam spolnega nadlegovanja in zlorabe; poudarja, da je za resno obravnavo tega vprašanja ključnega pomena, da se institucije EU odločno izrečejo proti vsaki obliki diskriminacije na podlagi spola ali vsakršnem ravnanju, ki ovira enakost spolov;

12.  poziva k ustanovitvi odbora neodvisnih strokovnjakov, ki bo imel nalogo, da preuči vprašanje spolnega nadlegovanja in zlorab v Evropskem parlamentu, in se zavezuje, da bo sprožil nepristransko preiskavo o prijavljenih primerih in po potrebi naložil najhujše sankcije, žrtvam pa zagotovil podporo in pravno svetovanje, če bi se izkazalo, da je šlo za kaznivo ravnanje;

13.  poziva pristojne organe Parlamenta, naj ocenijo in po potrebi spremenijo delovanje svetovalnega odbora za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci; poziva k okrepitvi tega odbora in k preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu ter k ustanovitvi namenske projektne skupine o spolnem nadlegovanju, v kateri bodo sodelovali tudi pravni svetovalci in predstavniki zaposlenih in ki bo preiskovala formalno vložene pritožbe, skrbela za zaupen register primerov in sprejela ukrepe za zagotovitev ničelne tolerance na vseh ravneh institucije;

14.  je odločen v celoti podpreti žrtve, ki so v Evropskem parlamentu in/ali pri lokalni policiji vključene v postopek, po potrebi aktivirati zaščito v nujnih primerih ali varnostne ukrepe ter v celoti izvajati člen 12(a) kadrovskih predpisov, obenem pa zagotoviti, da bo opravljena temeljita preiskava primerov in bodo sprejeti disciplinski ukrepi;

15.  je odločen uvesti obvezno usposabljanje vseh zaposlenih in poslancev o spoštovanju in dostojanstvu na delovnem mestu ter tako zagotoviti, da pristop ničelne tolerance postane pravilo; poziva, naj institucija v celoti sodeluje pri kampanjah ozaveščanja z vsemi poslanci in upravnimi službami, pri čemer naj se posebej osredotoča na najšibkejše skupine, kot so pripravniki, akreditirani parlamentarni pomočniki in pogodbeni uslužbenci; poziva k ustanovitvi institucionalne mreže zaupnih svetovalcev za podporo in pomoč žrtvam, kot je to praksa na Komisiji;

°

°  °

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje nacionalnim parlamentom, Svetu, Komisiji, vladam držav članic ter parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

(1)

UL C 155, 25.5.2011, str. 10.

(2)

UL L 204, 26.7.2006, str. 23.

(3)

UL L 373, 21.12.2004, str. 37.

(4)

UL L 315, 14.11.2012, str. 57.

(5)

UL C 407, 4.11.2016, str. 2.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0073.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0329.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov