Διαδικασία : 2017/2897(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0578/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0578/2017

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2017 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0417

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 596kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0576/2017
24.10.2017
PE611.514v01-00
 
B8-0578/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (2017/2897(RSP))


Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Richard Corbett εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (2017/2897(RSP))  
B8-0578/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που κατατέθηκε προς υπογραφή στις 11 Μαΐου 2011 στην Κωνσταντινούπολη (εφεξής η «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 8, 19, 157, 216 και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 23, 24, 25 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα επακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας (2001/2339(INI))(1), της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(2), της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα σχέδια για ένα νέο πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών(3), της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για την ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία(4), της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5) και τη συνοδευτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του Νοεμβρίου 2013, της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(6), και της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(7),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τριάδας των Προεδριών της ΕΕ, της 19ης Ιουλίου 2017, από την Εσθονία, τη Βουλγαρία και την Αυστρία σχετικά με την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(9) και τον κανονισμό αριθ. 606/2013/ΕΕ της 12ης Ιουνίου 2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(11) και την οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(12), που προσδιορίζουν και καταδικάζουν την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014-2015(13) και της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(14),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τον δείκτη για την ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, του Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2006 σχετικά με την πολιτική της Επιτροπής για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και για την καταπολέμηση της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Μηδενική παρενόχληση στον χώρο εργασίας», που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, και το σχέδιο δράσης της διοίκησης του ΕΚ σχετικά με το κρίσιμο αυτό ζήτημα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα για ίση μεταχείριση και μη εισαγωγή διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστό, να προωθείται και να έχει εφαρμογή στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη για την ισότητα των φύλων για το 2017, όλες οι χώρες της ΕΕ πόρρω απέχουν από την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η πρόοδος είναι βραδεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία είναι ταυτόχρονα αίτιο και αιτιατό ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «σεξουαλική παρενόχληση» νοείται μια συμπεριφορά γενετήσιου περιεχομένου, μη επιθυμητή από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται και η οποία έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του ή τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, υβριστικού ή ενοχλητικού περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως έμφυλη διάκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να εκδηλώνεται με μια μεμονωμένη πράξη ή με μόνιμη συμπεριφορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελεί θέμα υγείας και ασφάλειας και ότι, ως τέτοιο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αμέσως και να προλαμβάνεται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2014, προκύπτει ότι μία στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί παρενοχλητική παρακολούθηση ή σεξουαλική παρενόχληση μέσω των νέων τεχνολογιών, ενώ το 75 % των γυναικών σε υψηλότερες θέσεις λήψης αποφάσεων έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δείχνει ότι για καμία γυναίκα και κανένα κορίτσι, ανεξαρτήτως ηλικίας και θέσης, δεν υπάρχει ασφάλεια έναντι της έμφυλης βίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συνδέεται με την άνιση κατανομή εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τον σεξισμό και έμφυλα στερεότυπα που έχουν οδηγήσει στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και σε διακρίσεις σε βάρος τους, καθώς και στην παρεμπόδιση της πλήρους προόδου των γυναικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής κακοποίησης, γίνεται ανεκτή με εξαιρετική ευκολία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πραγματικότητα, πρόκειται για συστημική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό έγκλημα που πρέπει να τιμωρείται ως τέτοιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να σταματήσει η ατιμωρησία με τη διασφάλιση της δίωξης των δραστών και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που επιβιώνουν ως θύματα βίας θα πρέπει να τυγχάνουν στήριξης και αναγνώρισης από το δικαστικό σύστημα, προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος της σιωπής και της μοναξιάς για αυτές που έχουν πέσει θύματα βίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δράστης έμφυλης βίας συχνά είναι πρόσωπο που το θύμα ήδη γνωρίζει και ότι πολλές φορές το θύμα βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, στοιχείο που εντείνει τον φόβο του να καταγγείλει τη βία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έμφυλα στερεότυπα και ο σεξισμός, συμπεριλαμβανομένης της σεξιστικής ρητορικής μίσους, που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, στο διαδίκτυο και έξω από αυτό, στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, είναι ένα από τα βασικά αίτια κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία και κακοποίηση έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θύματα και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά σε σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή σε οικονομική ζημιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτός επηρεάζει παράλληλα και τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων, καθώς και την κοινωνία ως σύνολο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά μόνο δέκα πέντε την έχουν κυρώσει μέχρι στιγμής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να κυρώσουν τη Σύμβαση σε εθνικό επίπεδο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 40 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι «τα μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε μορφή μη επιθυμητής λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδιαίτερα όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, υποβαθμιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό κλίμα, υπόκειται σε ποινικές ή άλλες νομικές κυρώσεις»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πράξεις βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους είναι ευρέως διαδεδομένες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και η παρενόχληση στην πολιτική ζωή πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες λόγω του φύλου τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω βία συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτική εκπροσώπηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελευθερίες αυτές κατοχυρώνονται σε διεθνείς συμφωνίες, όπως είναι το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από έρευνα που διενήργησε η Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των γυναικών στην πολιτική ζωή σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, το 81,8 % των ερωτηθεισών σε όλες τις χώρες και περιφέρειες βιώνουν ψυχολογική βία, και το 65,5 % έχουν υποστεί αρκετές φορές, ή συχνά, ταπεινωτικά σεξιστικά σχόλια στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής θητείας τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση των βουλευτών και του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως των διευθυντικών στελεχών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου έχει θεμελιώδη σημασία για την προαγωγή της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια και οι ανθρώπινοι πόροι που διατίθενται δεν επαρκούν προκειμένου να εξασφαλιστεί πραγματική πρόοδος στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό ορίζει τι είναι σεξουαλική παρενόχληση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε, στις 26 Απριλίου 2006, απόφαση σχετικά με την πολιτική της Επιτροπής για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και για την καταπολέμηση της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ δεν διαθέτουν ενεργητικά μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει ειδική συμβουλευτική επιτροπή για την εξέταση καταγγελιών για παρενόχληση μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (ΔΚΒ) και βουλευτών, ενώ συμβουλευτική επιτροπή για την παρενόχληση και την πρόληψή της στον χώρο εργασίας είναι αρμόδια για άλλες επίσημες διαδικασίες που αφορούν μέλη του προσωπικού της διοίκησης του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων·

Μηδενική ανοχή για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη σεξουαλική κακοποίηση στην ΕΕ

1.  καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εκτίθενται συχνά σε σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση, που συνιστούν αμφότερες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους·

2.  υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές (σωματική, λεκτική, γραπτή ή άλλη) και να αφορά άτομα του αντίθετου ή του ίδιου φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών μπορούν να θεωρηθούν σεξουαλική παρενόχληση, όπως: υποσχέσεις ανταμοιβής κάθε είδους (ευνοϊκή εξέλιξη της σταδιοδρομίας, κ.λπ.) με αντάλλαγμα την αποδοχή αιτημάτων σεξουαλικής φύσεως ή με απειλές αντιποίνων σε περίπτωση απόρριψης των εν λόγω αιτημάτων· επαναλαμβανόμενα χονδροειδή σχόλια, υπονοούμενα ή υπαινιγμοί σεξουαλικής φύσεως· χρήση ωμού και άσεμνου λεξιλογίου ή χειρονομιών· επαναλαμβανόμενες και υπερβολικές φιλοφρονήσεις για την εμφάνιση συναδέλφου· σωματική επαφή, αγγίγματα, τσιμπήματα, φιλιά που δίνονται σκόπιμα χωρίς να είναι επιθυμητά· πράξεις ηδονοβλεψίας ή επιδειξιμανίας· χρήση πορνογραφικού υλικού·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής κακοποίησης, και να δεσμευτούν πλήρως ότι θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εξάλειψή τους· τούτο περιλαμβάνει, ενδεικτικά: την ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους, στην πολιτική ζωή και στον χώρο εργασίας· την πραγματοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού· την κατάρτιση των αστυνομικών και των μελών του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, και την επιβολή αυστηρού πρωτοκόλλου για την υποστήριξη των θυμάτων και τη διερεύνηση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού· την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών και υποστήριξης σε θύματα που προσφεύγουν στα δικαστήρια·

4.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή μέτρα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· εκφράζει τη λύπη του διότι, παρόλο που η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει το άτομο από τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας, το 30 % των διεμφυλικών που αναζητούν εργασία έχει υποστεί διακρίσεις κατά τη διαδικασία αναζήτησης και οι διεμφυλικές γυναίκες είχαν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν διακρίσεις κατά το έτος που προηγήθηκε της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα ΛΟΑΔ· επισημαίνει ότι τούτο συνιστά παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς και να καταπολεμήσει τον σεξισμό και τα έμφυλα στερεότυπα, μεταξύ άλλων προάγοντας μια ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα, καταβάλλοντας συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί ο καίριος ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των διαφημίσεων στον τομέα αυτόν, και ενθαρρύνοντας όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών και των αγοριών, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη κάθε μορφής βίας·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν ως υποχρεωτική στα εκπαιδευτικά τους συστήματα την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και τη σεξουαλική συναίνεση·

7.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει και να επενδύσει στον διάλογο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά την ευθύνη τους να παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική βία και την παρενόχληση σε δημόσιους χώρους, στον χώρο εργασίας και αλλού, και να τα ενθαρρύνει να προβάλλουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και το έργο της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

8.  χαιρετίζει την υπογραφή, από πλευράς ΕΕ, της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στις 13 Ιουνίου 2017· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· παροτρύνει την εσθονική προεδρία να επισπεύσει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με το θέμα αυτό, και ειδικότερα την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και την οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, οι οποίες προσδιορίζουν και καταδικάζουν την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση, και να διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής κακοποίησης, την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, την προστασία των θυμάτων και την παροχή στα θύματα της δυνατότητας αποζημίωσής τους·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις και την οδηγία 2012/29/ΕΕ για την προστασία των θυμάτων· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει την έκθεση εφαρμογής της, η οποία αναμένεται από την 1η Ιανουαρίου 2016·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών σε ό, τι αφορά την πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και της έμφυλης βίας·

12.  καλεί το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα «γέφυρας», εκδίδοντας ομόφωνη απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλες μορφές έμφυλης βίας) ως τομέα εγκληματικότητας κατά την έννοια του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

13.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν ο σεξισμός, τα εγκλήματα λόγω προκατάληψης και η υποκίνηση μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, έμφυλης ταυτότητας και έμφυλων χαρακτηριστικών·

14.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συλλογή συγκρίσιμων και αναλυτικών στοιχείων για την έμφυλη βία σε επίπεδο ΕΕ·

Σεξουαλική παρενόχληση στα κοινοβούλια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, να λάβουν δραστικά μέτρα για την καταπολέμησή τους στο πλαίσιο των εθνικών κοινοβουλίων τους, να εφαρμόσουν και να επιβάλουν σε επαρκή βαθμό πολιτική σεβασμού και αξιοπρέπειας στην εργασία για τους βουλευτές και το προσωπικό· ζητεί την παρακολούθηση της εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη και προστασία στους βουλευτές που έρχονται σε επαφή με το κοινό, ιδίως σε εκείνους που αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση και απειλές έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου·

17.  ζητεί να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, όπως η Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων·

18.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ανοικτό και διαρκή διάλογος με τα εθνικά κοινοβούλια, με σκοπό την προώθηση μιας κοινής προσέγγισης και την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στα κοινοβούλια·

19.  ζητεί τη σύγκληση επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με εντολή να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση·

20.  δηλώνει αποφασισμένο να αναθεωρήσει και να ενισχύσει τη λειτουργία της συμβουλευτικής επιτροπής για την εξέταση καταγγελιών λόγω παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί την ενίσχυση της συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την παρενόχληση και την πρόληψή της, με σκοπό να ενισχυθούν τα θετικά μέτρα που λαμβάνει και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν μέλη αυτών των σημαντικών δομών των επιτροπών, καθώς και τη σύσταση ειδικής αρμόδιας επιτροπής για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένου ενός νομικού συμβούλου και εκπροσώπων του ιατρικού προσωπικού, για τη διερεύνηση επίσημων υποθέσεων, τη διατήρηση εμπιστευτικού μητρώου καταχώρισης υποθέσεων σε βάθος χρόνου και την έγκριση του καλύτερου τρόπου εξασφάλισης μηδενικής ανοχής σε όλα τα επίπεδα του οργάνου·

21.  δηλώνει αποφασισμένο να παρέχει πλήρη στήριξη στα θύματα που υποβάλλουν καταγγελίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή/και στην τοπική αστυνομία, να ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα προστασίας ή διασφάλισης, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και να εφαρμόζει πλήρως το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων και τη λήψη πειθαρχικών μέτρων·

22.  δηλώνει αποφασισμένο να εξασφαλίσει την εφαρμογή ενός στέρεου και αποτελεσματικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη, τη στήριξη και την υποχρεωτική κατάρτιση όλου του προσωπικού και των βουλευτών σχετικά με τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην εργασία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα καταστεί κανόνας η προσέγγιση περί μηδενικής ανοχής· δηλώνει αποφασισμένο να συμμετέχει πλήρως σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης με όλους τους βουλευτές και τις διοικητικές υπηρεσίες του, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες που κατέχουν πιο ευάλωτες θέσεις, όπως οι ασκούμενοι, οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί (APA) και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι·

23.  δηλώνει αποφασισμένο να συστήσει ένα θεσμικό δίκτυο έμπιστων συμβούλων για τη στήριξη και την παροχή συμβουλών σε θύματα, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζει η Επιτροπή·

24.  συνιστά να παρέχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στην ομάδα υψηλού επιπέδου του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα στοιχεία, σε ετήσια βάση, που αφορούν καταγγελίες κακοδιαχείρισης οι οποίες σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο σεβασμού της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του·

o

o    o

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

(1)

ΕΕ C 77 E της 28.3.2002, σ. 138.

(2)

ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 53.

(3)

ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.

(4)

EE C 168E της 14.6.2013, σ. 102.

(5)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 2.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0451.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0329.

(8)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(9)

ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.

(10)

ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.

(11)

ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.

(12)

ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.

(14)

ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 2.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0072.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου